US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historiske Tidslinier 4Juni

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

4Mærkedage - År

4Mærkedage - Md.

4Kongerækken

4Flaget

4Uniformshistorie

4Søulykker & forlis

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Historiske Tidslinier:

Mærkedage - Juni

Neden for finder du en månedsvis oversigt over Søværnets mærkedage (Hæders- og Mindedage) i juni måned.

Datoer markeret med fed skrift er egentlige mærkedage for søværnet.

Når en mærkedag yderligere er markeret med et indikerer det, at datoen samtidig er dansk flagdag (national eller militær).

-

 Juni

1.

1676

Dansk-hollandsk flåde på 25 linieskibe og 10 fregatter mfl. under den hollandske General-admiral Tromp og admiral Niels Juel slår ved Øland svensk flåde på 27 linieskibe og 11 fregatter mfl. under admiral Lorentz Creutz.
Admiral Creutzs flagskib KRONAN kæntrer og sprænger i luften med hele besætningen. Svenskerne mister 4 linie-skibe, 2 fregatter og ca. 4.000 mand, deriblandt 3 admiraler. (Medalje slået).

44Se Mindesmærket for admiral Niels Juel

1.

1677

Østersøeskadren på 10 linieskibe og 3 fregatter under admiral Niels Juel slår ved Møn svensk eskadre på 7 linieskibe, 2 fregatter og 2 armerede jagter under admiral Sjöblad.
6 svenske skibe erobres og 1.500 mand, deriblandt admiral Sjøblad, tages til fange.

44Se Mindesmærket for admiral Niels Juel

1.

1961

Kystflåden og Kystbefæstningen sammenlægges til Søværnets operative Kommando (SOK), der etableres i Århus.
NATO betegnelse bliver Flag Officer Denmark (FOD).
Samtidig afskaffes afdelingerne og søværnets egentlige krigsskibe organiseres i eskadrer under SOK, der etableres følgende: Fregateskadren, Torpedobådseskadren, Under-vandsbådseskadren, Minelæggereskadren og Minestryger-eskadren.

1.

1961

Sundets Marinedistrikt og Stevns Marinedistrikt oprettes.

1.

1964

Stevns Marinedistrikt sammenlægges med Sundets Marinedistrikt under navnet Sundets Marinedistrikt.

1.

1986

Langelands Marinedistrikt og Store Bælts Marinedistrikt sammenlægges med Sundets Marinedistrikt under navnet Sundets Marinedistrikt med hovedkvarter på Stevnsfortet.

2.

1577

Admiral Peter Munk nævnes som den første indehaver af titlen "Rigets Admiral". Rigsadmiralstitlen bortfalder ved Henrik Bjelkes død 16 MAR 1683.

2.

1683

Titlen kommandør (commandeur) anvendes første gang ved udnævnelsen af Peter Besemacher til denne grad.

2.

1953

Stevnsfortet hejser kommando.

2.

1799

Skonnerten IRESINE, chef premierløjtnant Lillienskiold, kæmper mod en engelsk kaperfregat EXPERIMENT ved Dansk Vestindien.
Der uddeles æressabel til Lillienskiold.

3.

1753

Fregatten FALSTER, chef kaptajn Hooglant, fra Middel-havseskadren brænder og springer i luften på Saffias Rhed i Marokko. 132 mand omkommer.

3.

1808

4 kanonbåde under premierløjtnant Christian Wulff erobrer den engelske orlogsbrig THE TICKLER udfor Tårs.

4.

1565

Allieret flåde på 19 danske og 13 lybske skibe under admiral Herluf Trolle kæmper ud for Bukow i Fehmern Bælt mod en svensk flåde på 40 skibe under admiral Klas Horn.

4.

1824

Den danske flådes første dampskib, hjuldampskibet KIEL, ankommer til København fra England.

4.

1849

Korvetten VALKYRIEN, chef kaptajn Andreas Polder, samt dampskibet GEJSER, chef kaptajnløjtnant Jørgen P. F. Wulff, fra Nordsøeskadren beskyder ved Helgoland 3 slesvig-holstenske orlogsdampfartøjer under kontreadmiral Bromme og forfølger disse indtil Cuxhafen.

5.

1555

Kong Christian III's søkrigsartikler udgives. Udvidet i forhold til krigsartiklerne fra 1536. I disse indføres edsaflæggelse for Flådens mandskab (afskaffes i 1909).

5.

1587

Eskadre på 8 orlogsskibe under kaptajn Duriam afsejler fra København for at forhindre andre nationers fiskeri ud for og handel med Finmarken, Færøerne og Island. - Første fiskeriinspektion.

5.

1681

Kongelig ordre om Ertholmenes Befæstning (Christiansø) udstedes. (Medalje slået).
Fæstningen nedlægges i 1855, militær besætning inddrages i 1863. Fæstningen er beregnet til at være base for en mindre flådestyrke, der skal observere mod den svenske flåde i den nyetablerede base ved Karlskrona.

5.
-7.

1795

København brænder. Ilden opstår i Delehaven på Gammelholm, hvor bl.a. Admiralitetsbygningen og General-kommissariatet brænder.

5.

1849

Danmarks ny grundlov vedtages
- Som følge af grundloven indføres værnepligt til Flåden. Kollegialstyrelsen ophæves og Marineministeriet oprettes.

5.

1987

Inspektionsskibene HVIDBJØRNEN og BESKYTTEREN samt inspektionskutteren AGPA repræsenterer Inspektionsskibs-eskadren, da man ved Langelinie i København fejrer fiskeri-inspektionstjenestens 400-års jubilæum.

6.

1980

De første 3 LYNX helikoptere lander på dansk jord på Flyvestation Værløse.

7.

1559

Eskadre på 5 skibe under admiral Christoffer Trondsön deltager i angrebet på Brunsbüttel, hvorved Ditmarsken erobres.

7.

1680

Admiralitetet med rigsadmiral Henrik Bjelke og general admiral-løjtnant Niels Juel udpeger fra rofartøjer flådens nye værfts (Nyholms) beliggenhed.
Planen får kgl. godkendelse 7 FEB 1681.

8.

1800

Fregatten HAVFRUEN, chef kaptajn van Dockum, tvinger ud for Dap de Gata 4 engelske fregatter SNESS, SHEERNESS, SENSIBLE og RESOURCE til at afstå fra visitation af dansk konvoj.

9.

1535

Allieret flåde på 18 danske, 11 svenske og 10 preussiske skibe under admiral Peder Skram og svenskeren Måns Some slår ved Bornholm en lybsk flåde på 9 større og 14 mindre skibe under Michel Samsing for derefter at tilintetgøre den lybske flåde i Svendborgsund 19 JUN 1535.

9.

1808

21 kanonbåde og 12 morterchalupper under kommandør-kaptajn Johan C. Krieger angriber engelsk konvoj på 73 skibe under eskorte i Flinterenden.
Den engelske orlogsbrig TURBULENT og 11 koffardiskibe erobres.

9.

1999

Minelæggere LINDORMEN og minerydningsfartøjet MAKRELEN indgår i NATOs minerydningsstyrke (MCMFORNORTH) i operation ALLIED HARVEST, der rydder ammunition i Adriaterhavet, hvor fly af sikkerhedsmæssige årsager har droppet uforbrugt bombelast under NATOs luftkampagne mod Serbien.

10.

1578

Lavritz Kruse udnævnes til "Holmens Admiral" som den første permanente indehaver af denne titel. Funktionen har fra 1556 været midlertidig. Fra 1792 benyttes benævnelsen Overekvipagemester.

10.

2002

Ubåden SÆLEN afsejler fra Flådestation Frederikshavn for at tilslutte sig operation ACTIVE ENDEAVOUR med patrul-jeopgaver i det østlige Middelhav.

44Læs mere om SÆLEN på patrulje 2002-2003

12.

2003

Ubåden SÆLEN ankommer til Flådestation Frederikshavn efter at have deltaget i operation IRAQI FREEDOM.

44Læs mere om SÆLEN på patrulje 2002-2003

14.

1788

Eskadre på 6 linieskibe og 3 fregatter, under kontreadmiral Krieger, der førte russisk gøs, forener sig med russisk eskadre under viceadmiral von Dessen, for i Kattegat og Østersøen at true Sverige i forbindelse med den svensk-russiske krig 1788-90.

14.

2003

Korvetten OLFERT FISCHER ankommer til Flådestation Korsør efter at have deltaget i operation IRAQI FREEDOM.

44Læs historien Operation Iraqi Freedom (2003)

15.

1219

Valdemarsdagen
- Flåde på ca. 1000 skibe og fartøjer med 30.000 mand under kong Valdemar Sejr erobrer Estland.
Iflg. sagnet falder falder Dannebrog på denne dag ned fra himlen i slaget ved Lyndanisse ved Reval, senere altid an-vendt i Flåden som Orlogsflag.

44Læs mere om Flagets historie

15.

1959

Grønsunds Marinedistrikt og Marinestation Nykøbing Falster nedlægges.

16.

1750

Kong Frederik V anlægger som første danske konge søofficersuniformen ved orlogsskibene NEPTUNUS og SJÆLLANDs stabelafløbning på Nyholm.

16.

1845

Korvetten GALATHEA, chef kaptajn Steen Bille, hejser kommando for togt jorden rundt for fremme af handel og videnskabelige undersøgelser mm.
Hjemkomst i august 1847.

44Læs mere om GALATHEAs jordomrejse

17.

1690

Søetatens Qvæsthus Fond dannes ved udskillelse fra det hidtidige Qvæsthus Fond, der omfattede begge værn.

17.

1921

Krydseren VALKYRIEN, chef kommandør Cold, hejser Kongeflaget på kongens togt til Færøerne og Island.
Kong Christian X fortsætter som den første danske konge til Grønland med DFDS ISLAND eskorteret af inspektions-skibet FYLLA, chef kaptajn Dornonville de la Cour.

17.

1957

Første elevskole starter ved Søværnets Frømandskorps.

19.

1794

Eskadre på 8 linieskibe mfl., under viceadmiral Krieger, forener sig med svensk eskadre på 8 linieskibe under vice-admiral Wachtmeister til hævdelse af neutraliteten i farvan-dene som følge af det 27 MAR 1794 indgåede væbnede neutralitetsforbund.
De forenede eskadrer udrustes derefter de følgende somre under skiftevis svensk og dansk kommando indtil slaget på Københavns Rhed 2 APR 1801, som den svenske flåde på grund af modvind ikke nåede at deltage i.

19.

1808

Orlogsbriggen LOUGEN, chef premierløjtnant Peter F. Wulff, med 4 kanonbåde under sekondløjtnant Fønss erobrer den engelske orlogsbrig SEAGULL udfor Flekkerø i Norge.

20.

1945

Bornholms Marinedistrikt etableres.

20.

1995

Minelæggeren MØEN deltager i skibsprocessionen i Kieler-kanalen i anledning af kanalens 100-års jubilæum.

22.

1743

Ordre udstedes om, at alle skibschefer skal føre orlogs-vimplen som kommandotegn, tidligere førtes denne kun af kommandører og kommandørkaptajner.

22.

1946

Foreningen Kvindelige Marinere stiftes som en privat forening. Initiativtageren var Marie A. von Lowzow.
Dette bliver starten til Kvindeligt Marinekorps, der indgår overenskomst med Forsvarsministeriet og fra 1961 bliver en del af Hjemmeværnet.

22.

1950

Orlogspræster indføres i søværnet. Det er præster ved Holmens Kirke, der forretter tjeneste i i flådens skibe og på søværnets institutioner.

25.

1565

Admiral Herluf Trolle dør efter at være blevet såret i slaget ved Bukow 4 JUN 1565.

25.

1670

I forbindelse med skibsbyggeriet oprettes Det kgl. Modelkammer, en samling af skibsmodeller.

25.

1679

Flåde på 35 linieskibe og fregatter under Niels Juel indeslutter og blokerer, indtil freden i begyndelsen af september, svensk flåde på 31 linie skibe og fregatter under general admiral Wachmeister i Kalmarsund.
Linieskibet NORSKE LØVE, viceadmiral Henrik Span, erobrer det svenske linieskib LAXEN, linieskibet ENIGHEDEN, kaptajn Dreyer, forsænkes i Kalmarsunds sydlige udløb 3 JUL 1679.

25.

1784

Orlogsskibet INDFØDSRETTEN, chef kommandørkaptajn Lütken, erklæres forulykket efter udeblivelse fra togt til Tranquebar i juni 1782, og efter at skibets barkas og nav-neplade var drevet i land på Islands sydkyst i 1783.

25.

1862

Vort første panserskib, panserskonnerten ABSALON ankom-mer til København efter bygning i England, ført af premier-løjtnant Johan P. Schultz.

28.

1849

Orlogsbriggen ST. CROIX, chef kaptajnløjtnant Peter C. Holm, på blokade i Østersøen kæmper med preussisk hjul-dampskib PREUSSISCHER ADLER, chef Komodore Schröder ud for Hela i Danzigerbugten.

28.

1944

De engelske minestrygere ME 263 og ME 307, chef kaptajn-løjtnant Hans U. C. F. Garde, bemandes med danske besæt-ninger og sejler under 2 flag, Orlogsflaget og the White Ensign.

28.

2005

Støtteskibet ESBERN SNARE deltager som dansk repræsentant ved den internationale flådeparade ud for Spithead i England i anledning af 200 året for slaget ved Trafalgar.
I flådeparaden, der er den største nogensinde, deltager i alt 170 skibe fra 51 nationer.

29.

1811

4 kanonbåde under premierløjtnant Broder K. B. Wigelsen erobrer den engelske orlogsbrig SAFEGUARD ud for Randers fjord.

30.

1694

Orlogsskibet GYLDENLØVE med konvoj, under kommandørkaptajn Barfoed, angribes af engelsk eskadre i Kanalen efter at have nægtet at kippe orlogsvimpelen for englænderne og går ind på Downs Rhed.
Her kæmper orlogsskibet senere 11 AUG 1694 med 3 engelske linieskibe og tvinges til at stryge flaget. Skibet frigives igen og sejler fra England 24 FEB 1695.

30.

1849

Søtransportvæsenet under kaptajn Peter W. Tegner overfører General Ryes korps fra Helgenæs samt hærstyrker fra Als, og den 4. juli fra Fyn til Fredericia, og muliggør derved det sejr-rige udfald fra fæstningen 6. juli 1849.

44Læs mere om Marinen og udfaldet fra Fredericia

30.

1958

Et detachement fra søværnet overtager for én dag vagten på Amalienborg i anledning af festlighederne omkring Den kgl. Livgardes 300 års jubilæum.

30.

1965

Under fiskeriinspektionstjeneste ved Jyllands vestkyst bortføres 2 besætningsmedlemmer fra bevogtningsfartøjet HAVFRUEN af en tysk trawler i Vadehavet.
Under jagten på trawleren affyres varselsskud. De to mand bliver frigivet i en tysk havn på øen Sild.

30.

1992

Kystradarstation Møn fuldautomatiseres og ophører som selvstændigt tjenestested.

-

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Forsvarskommandobefalinger, udgivet af Forsvarskommandoen

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Søværnets Mærkedage, af Hans Chr. Bjerg, Søværnets Operative Kommando, Århus 2005 (SOKPUB 051-501)

&

Søværnsorientering, udgivet af Søværnets operative Kommando

&

Vort Søværns Hæders- og Mindedage, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1942

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Mangler der en væsentlig begivenhed?

Mener du, at der mangler en begivenhed på disse lister,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

HISTORISKE MÆRKEDAGE:

2000

1900

1800

1700

1600

1500

Før 1500

-

   

Denne side er senest opdateret: 25. marts 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 13. maj 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger