US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historiske Tidslinier 4Flaget
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

4Mærkedage - År

4Mærkedage - Md.

4Kongerækken

4Flaget

4Uniformshistorie

4Søulykker & forlis

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Historiske Tidslinier:

Flaget

Nedenfor følger en kronologisk oversigt over nogle af de væsentligste begivenheder mm. i vort flags historie.

Når en begivenhed er mærket med et indikerer det, at datoen samtidig er dansk flagdag (national eller militær).

Tildragelser tilføjet eller opdateret inden for de seneste 30 dage vil være markeret med etellertil venstre for teksten.

-

 Flagets kronologiske historie

1219

Dannebrog omtales første gang i forbindelse med slaget ved Lyndanisse 15. juni 1219.

ca. 1375

Dannebrog afbildedes første gang i farver og betegnedes som Kongen af Danmarks flag. (Findes på National-biblioteket i Bruxelles, Belgien)

08 MAJ 1625

Kong Christian IV's Krigsartikler giver de først kendte regler for flagføring og kommandotegn i flåden.

Læs mere om Orlogsflaget

20 MAJ 1635

Kong Christian IV bestemmer ved Kgl. Resolution at danske koffardiskibe skal føre Stutflaget.

21 JAN 1696

Første flagreglement for flåden. I dette bestemmes flagets indbyrdes proportioner, samt at brug af vimpler er forbeholdt flådens skibe. Denne sidste bestemmelse synes dog ikke at være blevet overholdt.

09 APR 1731

Særligt Kongeflag indføres i flåden, tidligere anvendtes Orlogsflag hejst med vimpel.

22 JUN 1743

Ordre udstedes om, at alle skibschefer skal føre orlogsvimpel. Tidligere førtes denne kun af kommandører og kommandørkaptajner.

11 JUL 1748

Regler om, at handelsflåden skal bruge Dannebrog som stutflag indskærpes, mens statsskibe anvender splitflaget.

08 JAN 1752

Nye regler for Orlogsflagets føring mm.

1757

Kong Frederik V beslutter, at danske skibe i Middelhavet, må føre det kongelige navneciffer i stutflaget, så snart de passerede Gibraltar.

1784

Rigets Flag etableres på Citadellet Frederikshavn (Kastellet)

16 JUL 1788

Ved kgl. resolution bestemmes det, at flaget, der siden 1784 har været placeret ved Citadellet Frederikshavn (Kastellet) ud mod havnen flyttes til batteriet SIXTUS på Nyholm.
De nærmere regler for flagning og salutering her fastsættes 15 AUG 1788.

15 AUG 1788

Reglerne for flagning med Rigets Flag og salutering fra batteriet SIXTUS fastsættes.

07 JAN 1834

Kong Frederik VI gennemfører en lov, der forbød almindelige mennesker at bruge flaget.

02 AUG 1854

Det tillades private at flage med Dannebrog.

1865

Indregistrerede lystfartøjer får tilladelse til at føre Orlogsflaget med et gyldent YF (Yachtflag) i øverste stangfelt.

1912

Valdemarsdagen, 15. juni, indføres som officiel flagdag

23 OKT 1939

Flagreglement og Honnørreglement for Søværnet (stadfæstet ved kongelig resolution af 23. oktober) fastslår, at Orlogsflaget er et splitflag af dybrød farve med hvidt kors.
Samtidig fastlægges reglerne for brug af Orlogsflag, Orlogsgøs og Kommandotegn..

25 JUL 1948

Det tillades private at flage med det færøske flag.

31 OKT 1957

Det tillades private at flage med de nordiske landes flag (finsk, islandsk, norsk og svensk flag), også uden at Dannebrog er hejst ved siden af.

1966

Det tillades private at flage med De forenede Nationers flag (FN-flaget).

06 JUN 1985

Det tillades private at flage med det grønlandske flag.

05 SEP 1989

Det tillades private at flage med EU-flaget.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Fra flådens arkiver - Dannebrog fra kongebanner til orlogsflag og fane, kommandørkaptajn Th. Bjerre, Våbenhistorisk Selskab, København 1958

&

Om Dannebrog jeg ved..., redig. af Jesper Hjermind og Kristian Melgaard, Forlaget Viborg I/S 1995 (ISBN 87-90281-00-4)

&

Rigets Flag på batteriet Sixtus 1788 - 15.8. - 1988, H.C. Bjerg, Udgivet af Søværnets Materielkommando, København, 1988.

&

Søværnets Mærkedage, af Hans Chr. Bjerg, Søværnets Operative Kommando, Århus 2005 (SOKPUB 051-501)

&

Vort flag, Axel Pontoppidan, kaptajn, kammerherre (red.), Forlaget Codan, København 1943

&

Vort Søværns Hæders- og Mindedage, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1942

- Mangler der en væsentlig begivenhed?

Mener du, at der mangler en begivenhed på disse lister,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

HISTORISKE MÆRKEDAGE:

2000

1900

1800

1700

1600

1500

Før 1500

-

   

Denne side er senest opdateret: 25. marts 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 26. august 2001

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger