US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Officersmessen

Velkommen i officersmessen

Officersmessen er det sted, hvor du vil få mulighed for at få lejlighed til at læse lidt mere om de enkelte officerer og chefer mfl.

Afsnittet vil naturligvis løbende blive udviklet efterhånden som jeg får arbejdet mig igennem det ganske omfattende kildemateriale.

Viceadmiral Johan Olfert Fischer

Viceadmiral
Johan Olfert Fischer

Opbygningen af denne del af websiten er inddelt i flere faser.

De korte biografier/stambladene

I den første fase bringes korte biografier/stambla-de over de officerer, der er nævnt i forbindelse med de publicerede artikler på denne website.

Disse stamblade tager udgangspunkt i de nedenfor nævnte publikationer og har udelukkende til formål at orientere om den pågældende søofficers karriere- og tjenesteforløb mm.

Dette arbejde har pågået siden opstarten af denne hjemmeside, og udvikles fortsat.

Du kan finde en samlet oversigt over de allerede udgivne stamblade ved at klikke her.

Flådens chefer

Under afsnittet "Flådens Chefer" vil du finde oversigter over cheferne for forskellige kommandomyndigheder  og eskadrer mm. gennem tiderne.

Henset til at flådens organisation er ændret adskillige gange gennem tider-ne vil opsætningen blive forsøgt sammensat, således at den også på sigt vil give en fremstilling af flådens skiftende organisationsforhold under både krig og fred.

Flådens officerer

Under afsnittet "Flådens officerer" vil du kunne finde en samlet alfabetisk oversigt over søofficerer, der har gjort tjeneste i den dansk/norske fra 1660-1814 og i den rent danske flåde efter 1814.

For flere af de omtalte officerer på denne hjemmeside er desuden tilføjet et stamblad, der fortæller mere om de enkelte officerers karriere- og tjeneste-forløb

Bemærk, at datalisterne for nærværende kun i enkelte tilfælde indeholder officerer og data efter 1982, ligesom oplysninger om tekniske officerer, special- og reserveofficer samt månedsløjtnanter kun er medtaget i enkelte tilfælde! - Dette vil naturligvis løbende blive justeret!

Æresbevisningerne

Ordner og medaljer er i tidens løb blevet tildelt mangen en officer, men disse vil blive behandlet i et helt andet afsnit.

I officersmessen vil du kunne læse mere om HM Kongens, senere Dronnin-gens æressabel og Henrik Gerner medaljen, der uddeles til kadetter på Søværnets Officersskole.

"Søheltene" - De udbyggede biografier

Sidste fase vil bringe udbyggede biografier af flere af de omtalte søofficerer, nogle har jo gjort sig mere bemærket end andre.

For adskillige år siden påstod min storebror hårdnakket, at det offent-lige og militæret, herunder Søvær-net, var de middelmådige lederes tumleplads!

Har desværre også gennem mere end 30 år mødt officerer, der men-te, at tennisbaner var det vigtigste. - Men de udgjorde heldigvis et mindretal.

Utallige er de gode chefer og lede-re, som på trods af skiftende poli-tiske opfattelser, har gjort en impo-nerende indsats for Søværnet, og for at vise flaget.

Historien omkring den dansk-norske marine, og fra 1814 den danske marine, har bevist, at de rigtige "helte" stadig er der!

Nogle absolut mere kendte end andre!

Månedsløjtnant Peter Willemoes
på Flådebatteri nr. 1
under Slaget på Reden 2. april 1801
- én af de nok mest kendte danske søhelte

Næsten ethvert dansk barn har hørt om Niels Juel og Olfert Fischer, for slet ikke at glemme Tordenskjold og Willemoes.

Faktisk beretter historien om mange flere virkelige helte, mange knap så kendte i offentligheden, men det gør ikke nødvendigvis deres bedrifter mindre.
Hvad er en helt

"Far, hvad betyder det egentlig, at nogle menne-sker er "helte"?

Det er et meget fornuftigt spørgsmål at stille på en eller anden national mindedag.

Men hvis en far ønsker at sige sandheden, kan han ikke uden videre svare, at enhver, der har sat livet til i kamp, er en helt. - Så hellere dette: Der findes ingen helte.

Der findes mennesker, som gjorde hvad man ventede af dem, og mennesker der handlede efter deres samvittighed. Nogle af dem døde af det. De havde sikkert håbet at slippe levende fra de farlige situationer, som blev deres sidste oplevelse.

Intet normalt menneske ofrer sit liv for noget, men nogle er rede til at løbe en risiko - måske endda en stor risiko.

Admiral C. W. Jessen

Kontreadmiral
Carl Wilhelm Jessen

- en af de i offentligheden
knapt så kendte søhelte

Dem du kalder "helte" var almindelige mennesker. De var temmelig sikkert bange for at dø.

Vi prøver at huske dem, fordi de i hvert fald gjorde deres bedste".

  • Ovenstående er fra: Hvad venter vi på?, af Hans Edvard Teglers, forlaget Spektrum, København, 1966

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

-

   

Denne side er senest opdateret: 18. august 2005

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. september 2001

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger