US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historiske Tidslinier 4December

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

4Mærkedage - År

4Mærkedage - Md.

4Kongerækken

4Flaget

4Uniformshistorie

4Søulykker & forlis

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Historiske Tidslinier:

Mærkedage - December

Neden for finder du en månedsvis oversigt over Søværnets mærkedage (Hæders- og Mindedage) i december måned.

Datoer markeret med fed skrift er egentlige mærkedage for søværnet.

Når en mærkedag yderligere er markeret med et indikerer det, at datoen samtidig er dansk flagdag (national eller militær).

-

 December

1.

1967

Søværnets Materielkommando oprettes med kontreadmiral S. J. Valentiner som chef.
Søværnets tidligere seks tekniske tjenester samles formelt under ét i den nyoprettede organisation og skal gradvis integreres.

2.

1977

Fregatten HERLUF TROLLE affyrer som det første danske skib et HARPOON øvelsesmissil.

3.

1952

Torpedobåden HAVØRNEN (tidl. T 53) strander under øvelsessejlads på Scroby Sands ud for Great Yarmouth, England.
Båden bjærges i løbet af januar 1953 og bliver senere istandsat.

4.

1676

Slaget ved Lund
Flåden afgiver 3 matrosbatailloner inddelt i 24 "hobe", i alt 1.500 mand, der bevæbnet med pistoler, huggerter og morgenstjerner under søofficerer deltager i slaget, men nedkæmpes.

4.

1990

Ubåden SÆLEN synker ved Hesselø under bugsering fra København til Århus.
Ubåden hæves 17. december og istandsættes senere.

7.

1967

Undervandsbåden DELFINEN, chef kaptajnløjtnant P. B. Nielsen, kolliderer under uddykning med en ukendt fiske-kutter nordvest for Skagen.
Der skete en del materiel skade på ubåden, herunder et bøjet periskop.
Den svenske fiskekutter MÄLARÖ bliver senere meldt savnet og dens besætning på 4 mand bliver dagen efter fundet frosset ihjel i deres redningsflåde.

8.

1719

General admiral Ulrich Christian Gyldenløve dør, kendt som flådefører fra Store Nordiske krig samt som præsident i Admiralitetet. Stifter af Søkadetakademiet.

10.

1692

Holmens første "Fabriksmester", viceekvipagemester, senere admiral og Holmens chef, Olaus Judichær ansættes.
Herefter bygges skibene efter videnskabelige metoder og ikke som tidligere efter praktiske erfaringer.

12.

1991

Kystradarstation Gedser fuldautomatiseres og ophører som selvstændigt tjenestested.

14.

1911

Marinens Flyvevæsen oprettes med premierløjtnant Hans C. Ullidtz som leder af vor første Marineflyveskole.

14.

1918

Torpedobåden SVÆRDFISKEN, chef premierløjtnant Ole H. Quaade, minesprænges i Storebælts sydlige del under ryd-ning af tysk minefelt.
8 mand dræbes ved eksplosionen.

15.

1958

Søværnets Eksercerskole flytter fra Arresødallejren til den nyopførte skole Auderød, ligeledes ved Arresøen.
Øvelsesskibet LAPPEDYKKEREN tages i brug 19 DEC 1959.

15.

1959

Første kommandohejsning på MOBA (Torpedobådenes Mobile Base). MOBA havde dog eksisteret siden 1952.

16.

1704

Forordning hvorefter søfolk indføres i søruller med henblik på tjeneste i flåden.

18.

1556

"Grønnegaards Havn", Flådens leje syd for den nuværende Knippelsbro på Amagersiden, overdrages af Kong Christian III til byen København, efter at flåden er flyttet il "Krabbeløkken" på det senere Bremerholm, som anlagdes omkring 1536. Før "Grønnegaards Havn" lå flåden fra ca. 1428 i "Rævehalegattet" bag Slotsholmen.

19.

1989

Patruljefartøjet FLYVEFISKEN indgår i flådens tal.
Skibet er det første i en serie på 14 enheder, der er bygget efter Standard Flex konceptet, hvor en enhed ved hjælp at et containersystem kan udrustes til at løse forskellige opgaver.

21.

1815

Orlogsbriggen BORNHOLM, chef kaptajn Ulrich A. Schönheyder, på togt til Middelhavet og Vestindien 1815-1817, slutter fred med Tripolis, hvorved bl.a. adskillige fangne skibsbesætninger, der holdes som slaver, frigives.

21.

1939

Kommandørkaptajn F. H. Kjølsen udsendes som den første danske Marineattaché ved det kgl. Gesandtskab i Berlin.

23.

1799

Fregatten HAVFRUEN, chef kaptajn Jos van Dockum, tvinger de tre engelske fregatter PHOENIX, EMERALD og FLORA til at afstå fra visitation af konvoj i nærheden af Gibraltar.

24.

1811

Linieskibene ST. GEORG og DEFENCE fra den engelske flådestyrke i danske farvande under viceadmiral Sir James Saumarez strander ud for Torsminde ved Vestkysten.
Ca. 1.400 mand drukner.

27.

1787

Fabriksmester, kommandørkaptajn Henrik Gerner dør.
Kendt som skibsbygger og konstruktør af flådens orlogs-skibe og fregatter. (Medalje slået).

28.

1722

Der indføres en ensartet mundering for Søetatens officerer. Den anbefalede uniform er rød uniformskjole med rødt foer med metalknapper, samt røde knæbukser, vest, trekantet hat og kårde.
Uniformen skal anskaffes for egen regning.

28.

1908

Krydseren HEJMDAL, chef kaptajn J. H. Schultz, bringer under Middelhavstogt hjælp til de nødlidende efter jordskælvet på Messina.

29.

1799

Fregatten HVIDE ØRN, interims chef kaptajnløjtnant van der Osten, forsvinder i orkan med hele sin besætning ud for Korsika under konvojtjeneste i Middelhavet.

30.

1718

Kommandør Tordenskiold udnævnes til schoutbynacht (kontreadmiral) efter at have overbragt kong Frederik IV den første melding om, at kong Karl XII er skudt 11 DEC 1718 ved belejringen af Frederikshald.

30.

1726

Planen til Bradbænken på Nyholm approberes ved kgl. resolution og anlægges over det i 1728 sænkede udrangerede orlogsskib ELEPHANTEN.
(Bradbænk, dvs. kølhalingsplads, af oldnordisk: Brad = bestryge med beg).

31.

1917

Undervandsbåds- og Flyvebådsdelingen oprettes. Chef kommandør T. A. Topsøe-Jensen.

31.

1969

Søværnskommandoen nedlægges og videreføres i Marinestaben.

31.

2005

3. og 5. Eskadre nedlægges officielt, således at der fremover kun findes to eskadrer, en 1. Eskadre i Korsør (kampskibe og internationale opgaver) og en 2. Eskadre i Frederikshavn (overvågnings- og støtteskibe samt nationale opgaver).

-

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Forsvarskommandobefalinger, udgivet af Forsvarskommandoen

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Søværnets Mærkedage, af Hans Chr. Bjerg, Søværnets Operative Kommando, Århus 2005 (SOKPUB 051-501)

&

Søværnsorientering, udgivet af Søværnets operative Kommando

&

Vort Søværns Hæders- og Mindedage, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1942

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Mangler der en væsentlig begivenhed?

Mener du, at der mangler en begivenhed på disse lister,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

HISTORISKE MÆRKEDAGE:

2000

1900

1800

1700

1600

1500

Før 1500

-

   

Denne side er senest opdateret: 25. marts 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 13. maj 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger