US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historiske Tidslinier 4Januar

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

4Mærkedage - År

4Mærkedage - Md.

4Kongerækken

4Flaget

4Uniformshistorie

4Søulykker & forlis

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Historiske Tidslinier:

Mærkedage - Januar

Neden for finder du en månedsvis oversigt over Søværnets mærkedage (Hæders- og Mindedage) i januar måned.

Datoer markeret med fed skrift er egentlige mærkedage for søværnet.

Når en mærkedag yderligere er markeret med et indikerer det, at datoen samtidig er dansk flagdag (national eller militær).

-

 Januar

1.

1749

Der indføres nyt uniformsreglement, der ændrer uniformsfarven fra rød til grå kjortel, med guldknapper, røde ærmeopslag, vest og bukser.
Dette reglement eksisterer frem til 1755.

1.

1784

Der indføres røde kraver på officersuniformen.

1.

1959

Søværnets Havariskole oprettes og underlægges Skibs- og Maskininspektionen.
Skolen placeres på Margretheholm. I 1970 indgik skolen under Søværnets Teknikskole.

1.

1970

Marinestaben oprettes.

1.

1991

Søværnets Taktikskole og Søværnets Våbenskole slås sammen til Søværnets Taktik- og Våbenskole.

1.

1991

Søværnets Eksercerskole ændrer navn til Søværnets Grundskole.
Samtidig flyttes Søværnets Værnepligtsforvaltning fra Forsvarskommandoen til Søværnets Grundskole.

1.

1996

Istjenesten, og dermed isbryderne, overføres fra Erhvervsministeriet til Forsvarsministeriet som et led i aftale om finanslov 1996 og forsvarets ordning 1995-1999.
Søværnets operative Kommando overtager ansvaret for den praktiske gennemførelse.

1.

2000

Søværnet overtager ansvaret for den operative udførelse af opgaver i relation til havmiljøet fra Miljøministeriet.

1.

2001

2. og 4. Eskadre sammenlægges og benævnes fremover 2. Eskadre.

1.

2001

Søværnets Taktiske Stab oprettes.

1.

2001

Færøernes Kommando sammenlægges med Flyvestation Thorshavn til en ny Færøernes Kommando.

2.

1739

Søetatens Konstruktionskommission oprettes. Den skal løbende godkende skibskonstruktioner og følge bygningen af flådens skibe.
Fra 1825 benævnes den Konstruktions- og Regleringskom-missionen og fra 1862 Værftskommissionen.

3.

1728

Operahuset ved Amalienborg anvises Søe- og Landcadet Compagnierne til indkvartering.

3.

1765

Marinens Bibliotek oprettes.

10.

2005

Søværnets største enhed nogensinde, det første støtteskib ABSALON hejser kommando for første gang.

Læs historien om Kommandohejsningen

11.

1709

Peter Wessel antages som søkadet.

11.

1923

HM Kongens adjudantstab af søværnet oprettes.

14.

1814

Freden i Kiel sluttes mellem Danmark og England-Sverige.
Norge tvinges ind i union med Sverige, og den 400 år gamle forbindelse mellem den danske og norske flåde afbrydes.

15.

1953

Den tidligere Luftmarinestation på Margretheholm overgår til Søværnskommandoen.

15.

2002

Søværnets Frømandskorps deltager i operation ENDURING FREEDOM i Afghanistan og gennemfører flere operationer sammen med bl.a. Jægerkorpset.
Deltagelsen ophører 4 JUN 2002.

18.

1723

Øen Christiansholm ("Motzmanns Plads") i København købes af Søetaten og inddrages i Holmen.
Den sælges igen i 1866.

20.

1782

Fregatten BORNHOLM, chef kaptajn Mathias Bille, på togt til Vestindien bjerger sig som havarist efter 4 ugers storm og 6 dages orkan i Nordatlanten ind til New Port Prat på Irlands nordvestkyst.
130 mand af besætningen går syge i land, chefen dør.

21.

1696

Første flagreglement for flåden.
I dette bestemmes flagets indbyrdes proportioner, samt at brug af vimpler er forbeholdt flådens skibe. Denne sidste bestemmelse synes dog ikke at være blevet overholdt.

23.

1951

Hospitalsskibet JUTLANDIA udsendes på sit første af i alt tre togter under FN's Enhedskommando til Korea, ekspeditionschef kommandør Kai Hammerich.
Ekspeditionen afsluttes ved hjemkomsten fra det 3. togt, 16. oktober 1953.

44Læs mere om JUTLANDIA Ekspeditionen

25.

1957

Orlogskutteren TERNEN, chef kaptajnløjtnant Erik Erling Olsen, forliser ved Ravns Storø, Grønland, formentlig som følge af overisning.
Hele besætningen på 8 mand omkommer.

44Læs mere om TERNENs forlis

28.

1631

Kong Christian IV's Rigsråd tiltræder planen om bygningen af Nyboder som boliger for Holmens faste stok. De erstatter Skipperboderne ved Bremerholm, deraf benævnelsen "Nyboder".

28.

1926

Motorbådsforeningen stiftes og underlægges senere Marinestaben. Første formand orlogskaptajn Barfod.
Foreningen består af motorbådsejere, der under krigs-forhold er villige til at hjælpe søværnet med deres både.

29.

1750

Tegningerne til et orlogsværft og en fæstning ved Staværn i Norge approberes af kong Frederik V og kaldes Frederiksværn.
(Flådeanlægget blev oprindelig foreslået allerede i 1724). Kommandørkaptajn H. R. Schumacher bliver første chef for Frederiksværn.

29.

1801

Holmens Hæderstegn indstiftes.

29.

1946

Minestrygeren ME 1016 grundstøder ved Jernhatten på sydøst-siden af Djursland.
Skibet kunne ikke bjærges.

30.

1739

Søartilleriet oprettes af kong Christian VI.
Det fra 1534 for flåden og hæren fælles artilleri adskilles. Oberstløjtnant K. Thye ansættes som første Søtøjmester.

-

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Forsvarskommandobefalinger, udgivet af Forsvarskommandoen

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Søværnets Mærkedage, af Hans Chr. Bjerg, Søværnets Operative Kommando, Århus 2005 (SOKPUB 051-501)

&

Søværnsorientering, udgivet af Søværnets operative Kommando

&

Vort Søværns Hæders- og Mindedage, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1942

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Mangler der en væsentlig begivenhed?

Mener du, at der mangler en begivenhed på disse lister,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

HISTORISKE MÆRKEDAGE:

2000

1900

1800

1700

1600

1500

Før 1500

-

   

Denne side er senest opdateret: 25. marts 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 13. maj 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger