US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historiske Tidslinier 4Maj

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

4Mærkedage - År

4Mærkedage - Md.

4Kongerækken

4Flaget

4Uniformshistorie

4Søulykker & forlis

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Historiske Tidslinier:

Mærkedage - Maj

Neden for finder du en månedsvis oversigt over Søværnets mærkedage (Hæders- og Mindedage) i maj måned.

Datoer markeret med fed skrift er egentlige mærkedage for søværnet.

Når en mærkedag yderligere er markeret med et indikerer det, at datoen samtidig er dansk flagdag (national eller militær).

-

 Maj

1.

1676

Eskadre på 6 linieskibe og 8 fregatter mfl. under admiral Niels Juel erobrer Visby og besætter Gotland.

1.

1869

Søkadetakademiet flytter til Gernersgade i Nyboder, samtidig med at dets navn ændres til Søofficersskolen.

1.

1952

Kontreadmiral S. Ramlau-Hansen udpeges som den første danske repræsentant ved SACLANT (The Supreme Allied Commander Atlantic).

1.

1993

Marinestation HOLMEN etableres på Nyholm i København, chef kommandør H. Fink-Jensen. Marinestationen skal være etablissementsforvaltende myndighed for Søværnets skoler på Nyholm og Søværnets Materielkommando på Arsenaløen.

2.

1605

Orlogsskibet TROST under admiral Køning og DEN RØDE LØVE under kaptajn Lindenov afsejler fra København på togt, hvor Grønland genfindes, og grønlandsfarten genoptages.

2.

1746

Eskadre afgår til Middelhavet for at betale tribut til barbaresk-staterne på den nordafrikanske kyst for at afholde dem fra at opbringe dansk-norske skibe og gøre besætningerne til slaver.
Denne trafik varer helt til 1844.

2.

1903

Første telegrafkursus oprettes inden for søværnet, forløberen for Søværnets Signalskole.

2.

1960

Flådestation KORSØR indvies, samtidig nedlægges Storebælts Marinedistrikt.

4.

1700

Søofficersgraderne inddeles i General admiral, general admiral lieutenant, schoutbynacht, commandeur capitain, capitain, capitainlieutenant, søelieutenant og underlieutenant.

5.

1945

Danmarks befrielse
- De tyske tropper i Holland, Belgien, Nordtyskland og Danmark overgiver sig 4. maj og besættelsen af Danmark ophører 5. maj 1945.

5.

1945

Bevogtningsfartøjet HAVKATTEN og de øvrige skibe i Den danske Flotille medvirker ved overførslen af Den danske Brigade fra Helsingborg til Helsingør.

44Læs mere om Den danske Flotille

6.

1740

Grev Frederik Danneskiold-Samsøes helhedsplan for udbygning af Holmen approberes.

7.

1937

Efter Søværnslovens vedtagelse udskilles Kystflåden fra Flådestationen.
Stillingen som stationschef ved Flådestationen oprettes med kommandørkaptajn Paul Ipsen som første chef.

7.

1966

Orlogskutteren SKARVEN grundstøder og totalforliser ved Mjovanes på Suderoye, Færøerne.

8.

1620

Fæstningen Glückstadt påbegyndes, skal virke som base for den glückstadtske sø-ekvipage og dække den danske konge opkrævning af told på Elben.
Stationen nedlægges 1815.

8.

1625

Kong Christian IV's Krigsartikler udstedes. Mandskabet inddeles i 2 vagter, kongens og dronningens kvarter og i bakker i forbindelse med skafningen.
Der skelnes også mellem over- og underskibsofficerer, den først kendte adskillelse mellem officerer og underofficerer om bord på flådens skibe. endvidere nævnes bådsmands-piben (søfløjte) første gang i dansk sammenhæng.
Krigsartiklerne giver også de først kendte regler for flagføring og kommandotegn i flåden.

Læs mere om Orlogsflaget

8.

1629

Niels Iuel fødes.

8.

1848

Hjuldampskibet HEKLA samt 6 kanonbåde under kaptajn Steen Bille beskyder ved Fredericia tysk feltartilleri.

9.

1742

Bygmester Philip de Langes tegninger til Arsenalbygningen på Nyholm approberes ved kgl. resolution. Bygningen tages i brug 1746.
Flådens kanoner overføres herefter fra det ved Christians-borg liggende fælles tøjhus for søe- og landetaten, der var bygget 1604 (det nuværende Tøjhusmuseum).

9.

1864

Slaget ved Helgoland
Nordsøeskadren
, bestående af skruefregatterne NIELS JUEL og JYLLAND samt skruekorvetten HEIMDAL, under kom-mando af orlogskaptajn Edouard Suenson slår en østrigsk eskadre, bestående af skruefregatterne SCHWARZENBERG og RADETZKY samt de 3 preussiske dampkanonbåde PREUSSISCHER ADLER, BLITZ og BRASILISK, under kom-mando af Linienschiffskapitän von Tegetthoff.

44Læs hele historien her

44Se også Mindesmærket for Slaget ved Helgoland

10.

1645

Christian IV udsteder ordinans for flåden. Ved denne indføres bl.a. en søfiskal, der skal virke som flådens offentlige anklager. 1754 ændres denne titel til søkrigsprokurør, en stilling der sidste gang ses besat i 1864, men som formelt først afskaffes i 1902.

11.

1712

Eskadre bestående af linieskibet FYEN og 4 fregatter. SØRIDDEREN, LEOPARDEN, RAA og LOSSEN under kommandørkaptajn Knoff kæmper ud for Fladstrand (Frederikshavn) med svensk eskadre på 4 linieskibe og 3 fregatter under schoutbynacht Sjöblad.

11.

1798

I Hæren oprettes et Marineregiment af hvervede soldater til anvendelse om bord på flådens skibe.
Regimentet begår mytteri i 1807 og 1808 og indlemmes 1 JAN 1811 i Københavnske Infanteriregiment.

11.

1902

Krydseren VALKYRIEN, chef kommandør H. P. Holm, del-tager som stationsskib i Vestindien i redningsarbejdet efter vulkanen Mont Pelées udbrud 8. maj på Martinique og redder 567 mennesker.

11.

1945

Søværnet rykker atter ind på Holmen efter den tyske besættelses ophør.

12.

1810

Eskadre på 4 orlogsbrigger under kaptajn Johannes Krieger kæmper med og fordriver den engelske fregat TRIBUNE ud for Mandal.

13.

1958

Flådestationen på Holmen benævnes fremover Flådestation København.

14.

1717

Kattegat-eskadren bestående af 2 linieskibe, 2 skytsskibe og 12 galejer mfl., under kommando af kommandør Tordenskiold, angriber Gøteborg.

15.

1876

Flådens første bagladekanon, beregnet til skonnerten INGOLF, ankommer fra firmaet Krupp i Essen, Tyskland.

15.

1903

Der oprettes en efteruddannelsesinstitution for søofficerer, kaldet Søværnets Officersskole.
Skolen nedlægges igen 1932.

15.

1952

Søværnets Havaritjeneste og Søværnets Havariskole oprettes som særligt tjenesteområde under Kystflåden.

15.

1979

Det menige stampersonel (konstabelgruppen) i søværnet over 35 år bliver jakkeklædt i stedet for bluseklædt.

15.

1980

Inspektionsskibet HVIDBJØRNEN modtager under et ophold i London den første af Søværnets nye LYNX helikoptere.

16.

1619

Orlogsskibet ENHJØRNINGEN og jagten LAMPRETTEN under kaptajn Jens Munk afsejler fra København for at finde Nordvestpassagen, hvilket mislykkes.
ENHJØRNINGEN forliser. Efter overvintring ved Hudson-strædet vender Jens Munk og 2 mand som eneste overlevende tilbage til Norge med jagten i 1620.

16.
& 24.

1644

Flådestyrke på 9 skibe under kong Christian IV om bord på orlogsskibet TREFOLDIGHEDEN slår i Listerdyb ved øen Sild en kombineret svensk-hollandsk flåde på 13 skibe under Martin Thijssen.

16.

1753

Middelhavseskadren på 4 fregatter mfl., under kommandørkaptajn von Lützow, afslutter traktat med kejseren af Marokko og sikrer handelskolonien Saffia.

16.

1797

Middelhavseskadren, bestående af fregatten NAJADEN og briggen SARPEN mfl., under kaptajn Bille, kæmper ud for Tripolis mod tripolitansk eskadre på 6 skibe.

22.

1565

Blokadeeskadre ud for Nydyb på 4 skibe under admiral Peder Hvitfeldt brænder ved Jasmund efter kamp med 9 svenske skibe. Besætningerne bjerges.

22.

1945

Rigets Flag bliver efter 29 AUG 1943 atter hejst på Batteriet Sixtus på Nyholm.

23.

1809

20 kanonbåde under kommando af kaptajnløjtnant Ulrich A. Schønheyder angriber i Storebælt konvoj under dækning af engelsk eskadre på 5 linieskibe og 2 fregatter mfl., hvorefter fregatten MELPOMÉNE må sendes hjem for kassation.

24.

1612

Elfsborg Fæstning kapitulerer efter at eskadre på 7 skibe under admiral Jørgen Daa i 1611 og 1612 har angrebet en svensk flåde i Gøteborg og blokeret Gøta Elv.

25.
& 26.

1676

Dansk-hollandsk flåde på 18 linieskibe og 8 fregatter under admiral Niels Juel kæmper mellem Bornholm og Rügen uafgjort med svensk flåde på 27 linieskibe og 11 fregatter mfl. under admiral Lorentz Creutz.

25.

1739

Tørdokken på Klöckers Plads på Christianshavn indvies.
Linieskibet CHRISTIANUS SEXTUS indsættes som første skib i dokken, som var i brug indtil 1872. (Medalje slået).

25.

1923

Krydseren GEJSER, chef orlogskaptajn Godfred Hansen; ved en eksplosion i et fosfor-tågeudviklingsapparat, som demonstreres ombord for eskadrens officerer mfl. såredes mere end 50, deraf 10 hårdt, 1 officer afgår senere ved døden.

44Læs mere om eksplosionen i krydseren GEJSER

26.

1672

Fregatten FÆRØE under kaptajn Bang hejser Dannebrog over St. Thomas i Vestindien.

26.

1932

Kongeskibet DANNEBROG hejser kommando for første gang, efter at være søsat 10 OKT 1931.

28.

1880

Lov om Søværnet fastsætter for første gang skibsmate-riellets størrelse.

28.

1962

Den første ALOUETTE III helikopter leveres til Søværnets Flyvetjeneste. Helikopterne skal anvendes i de nye inspek-tionsskibe af HVIDBJØRNEN-klassen.

29.

1678

Efter at den hollandske general-admiral Cornelis van Tromp har nedlagt kommandoen og forladt landet, hejser general admiral-løjtnant Niels Juel sit flag på linieskibet CHRISTIANUS QUINTUS som chef for en flåde på 31 linieskibe, 9 fregatter samt en del mindre skibe, i alt 2.006 kanoner og 10.614 mand.

29.

1961

Fregatten NIELS EBBESEN, chef kommandørkaptajn E. T. Sølling, anholder den engelske trawler RED CRUSADER under fiskeriinspektion ved Færøerne.
Da trawleren om morgenen 30. maj søger at slippe væk med et dansk prisemandskab om bord, affyres fra NIELS EBBESEN først varsels og senere skarpe skud mod trawleren, der dog undslap til England. Det danske prisemandskab var forinden blevet frigivet.

30.

1563

Eskadre på 9 skibe under admiral Jacob Brockenhuss kæmper mod og fordrives af svensk flåde på 19 skibe under admiral Jacob Bagge ud for Rønne.

30.
-31.

1564

Dansk flåde på 29 danske og 10 lybske skibe under admiral Herluf Trolle slår ved Øland en svensk flåde på 36 skibe under admiral Jacob Bagge. Bagge tages til fange, og det svenske flagskib MAKALÖS sprænges i luften.

31.

1626

Eskadre på 5 skibe fra Elben under admiral Jørgen Ulfeld slår i Nordsøen 12 fribytterskibe fra Dynkerk, 2 skibe brændes og 4 skydes i sænk.

31.

1695

Linieskibet LINDORMEN, kaptajn Just Juel, afslår i Kanalen et 5 timers angreb på hans konvoj fra engelske orlogsskibe.

-

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Forsvarskommandobefalinger, udgivet af Forsvarskommandoen

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Søværnets Mærkedage, af Hans Chr. Bjerg, Søværnets Operative Kommando, Århus 2005 (SOKPUB 051-501)

&

Søværnsorientering, udgivet af Søværnets operative Kommando

&

Vort Søværns Hæders- og Mindedage, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1942

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Mangler der en væsentlig begivenhed?

Mener du, at der mangler en begivenhed på disse lister,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

HISTORISKE MÆRKEDAGE:

2000

1900

1800

1700

1600

1500

Før 1500

-

   

Denne side er senest opdateret: 25. marts 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 13. maj 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger