US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historiske Tidslinier 4Søulykker og Forlis

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

4Mærkedage - År

4Mærkedage - Md.

4Kongerækken

4Flaget

4Uniformshistorie

4Søulykker & forlis

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Historiske Tidslinier:

Søulykker og Forlis

Neden for følger en kronologisk oversigt over søulykker og forlis, der har ramt flåden, og som ikke henhører under egentlige krigs- og/eller kamphandlinger.

Begivenhederne omkring 29. august 1943 er således heller ikke medtaget.-

 Januar

2.

1918

Mineskibet LOSSEN går på grund ved Omø i Storebælt, kun 20 meter fra land. Først 12. februar lykkes det at bringe skibet flot. Der skete kun mindre materielle skader.

7.

1974

Bugserbåden FREMAD V kæntrer og synker under en bugsering af fregatten HERLUF TROLLE ved Flådestation Frederikshavn. 2 mand omkommer.

11.

1961

Bevogtningsfartøjet EGENÆS strander ud for Odden havn. Vraget kasseret og bortsolgt.

13.

1955

Fregatten VALDEMAR SEJR kolliderer med det svenske fragtskib M/S SIGWARD. Der skete kun materiel skade.

20.

1782

Fregatten BORNHOLM, chef kaptajn Mathias Bille, på togt til Vestindien bjerger sig som havarist efter 4 ugers storm og 6 dages orkan i Nordatlanten ind til New Port Prat på Irlands nordvestkyst.
130 mand af besætningen går syge i land, chefen dør.

25.

1957

Orlogskutteren TERNEN, chef kaptajnløjtnant Erik Erling Olsen, forliser ved Ravns Storø, Grønland, formentlig som følge af overisning.
Hele besætningen på 8 mand omkommer.

44Læs mere om TERNENs forlis

29.

1946

Minestrygeren ME 1016 grundstøder ved Jernhatten på syd-østsiden af Djursland.
Skibet kunne ikke bjærges, og vraget blev solgt til ophug-ning.

 Februar

14.

1842

Briggen ALLART forliser mellem Portorico og St. Jan ved de Dansk Vestindiske Øer. Besætningen bjerges.

19.

1909

Krydseren HEJMDAL kolliderer i tæt tåge ud for Lappe-grunden ved Helsingør med S/S ASTRAKHAN af Liverpool. Den engelske dampers stævn trængte næsten tre fod ind i panserdækket.
Der skete omfattende materiel skade og HEJMDAL måtte en måned i dok. Den engelske skipper kendtes skyldig.

24.

1860

Hjuldampskibet SLESVIG bryder i brand. Maskinrum og forreste kahyt udbrænder.
Efter reparation tilbage i tjeneste.

26.

1951

Torpedobåden RAAGEN (tidl. T 59) forliser i Nordsøen efter kollision med engelsk MTB (MTB 5518).
RAAGEN bjærges senere på året og istandsættes.

 Marts

7.

1979

Minelæggeren FYEN går under besejlingsøvelse af Boknafjorden i Norge på grund ved Toftøy. Blev bragt flot af slæbebåde og bugseret til Stavanger.
Senere slæbt til Svendborg Skibsværft for reparation, anslået pris for reparationen 10 mio. kr.

44Læs historien om grundstødningen her

44Fotoserie Se billedserien her

27.

1963

Torpedobåden TRANEN, chef kaptajnløjtnant Kaj Thygesen, synker ud for Stavanger i Norge efter kollision med den norske fiskekutter TRYGG. Hele besætningen reddes, mens MTB'en senere hæves og ophugges.

28.

1953

Under havnemanøvre i Rønne havn indtræffer eksplosion i maskinrummet ombord på minelæggeren LOUGEN, chef søløjtnant I grev Karl-Christian Trampe.
Eksplosionen koster 3 mand livet og 7 bliver alvorligt kvæstede.

 April

13.

1964

Fregatten ESBERN SNARE kolliderer i Øresund med den sovjetiske trawler ANAPA. Den sovjetiske trawler synker efter kollisionen, hele besætningen på 23 mand reddes om bord i den danske fregat.

18.

1980

Minelæggeren FYEN kolliderer med en sovjetisk MIRKA-klasse fregat i Østersøen.

44Læs historien om kollisionen her

27.

2006

Opmålingsfartøjet SKA 11 løber på grund under søopmåling i Arsuk Fjorden ved Grønnedal. Besætningen bjerges om bord i søsterskibet SKA 12, medens det grundstødte fartøj forsøges bjerget.
Ved den efterfølgende bjergningsoperation, 3. maj 2006, sank fartøjet og ligger nu på ca. 300 meters dybde.

>> Åben billedserien

 Maj

2.

1975

Der udbryder brand i maskinrummet på ubåden DELFINEN, der er på NATO øvelse ud for Bergen i Norge.
Det lykkes at bekæmpe branden, og ingen af de ombord-værende kommer til skade ved branden.

44Læs mere om branden på DELFINEN

4.

1843

Briggen ST. JAN springer læk under en stormende kuling i Øresund, efter en midlertidig reparation fortsættes sejladsen nordover, men 8. maj må briggen søge ind til Flekkerø i Norge, da lækken er sprunget op igen.
Efter reparation returnerer briggen til Holmen, hvor den 26. juni kasseres til ophugning.

5.

1951

Orlogskutteren Y 341 (ex. P 8), senere MHV 67, sank i Københavns Havn efter kollision med M/S BEATRIX. Senere bjerget og igen i tjeneste

7.

1966

Orlogskutteren SKARVEN grundstøder og totalforliser ved Mjovanes på Suderoye, Færøerne.

12.

1839

Briggen ST. JAN påsejles af et svensk barkskib i Skagerrak. Skibet bugseres til København for reparation.

13.

1965

Inspektionskutteren MALLEMUKKEN løber på et skær ved Kangaamiut på vej fra Nuuk til Sisimiut (indenskærsruten) ved Grønland.
Kutteren stod på skæret i 9 timer, men kunne sejle videre ved højvande.

44Læs mere om MALLEMUKKENs grundstødning

14.

1981

Korvetten OLFERT FISCHER rammes af brand i maskin-rummet under prøvesejlads nær Bornholm. Branden bredte sig hurtigt til hele maskinrummet og først efter 1½ times brandbekæmpelse var ilden igen slukket.
Pga. efterfølgende reparation af skibet blev dets kom-mandohejsning udskudt fra 25. maj til 16. oktober 1981.

25.

1923

Krydseren GEJSER, chef orlogskaptajn Godfred Hansen; ved en eksplosion i et fosfor-tågeudviklingsapparat, som demon-streres ombord for eskadrens officerer mfl. såredes mere end 50, deraf 10 hårdt, 1 officer afgår senere ved døden.

44Læs mere om eksplosionen i krydseren GEJSER

27.

1995

Stationsfartøjet Y 375 (BOTVED-STOR-klasse) synker i Kattegat efter brand om bord. Fartøjet bjerges senere og kasseres.

 Juni

3.

1753

Fregatten FALSTER, chef kaptajn Hooglant, fra Middel-havseskadren brænder og springer i luften på Saffias Rhed i Marokko. 132 mand omkommer.

10.

2006

Opmålingsfartøjet SKA 12 løber på et undersøisk skær under sejlads fra Maniitsoq til Sisimiut ved Grønnedal.
Der skete kun materiel skade på opmålingsfartøjets bund, og fartøjet måtte en tur i dok før sejladsen kunne genoptages.

11.

1874

Skruekanonbåden BUHL, chef premierløjtnant F. C. Irminger, grundstøder i Hornbækbugten under troppetransporttjeneste. Besætningen bjerges, men kanonbåden bliver slået til vrag.

20.

2006

Orlogskutteren Y343 LUNDEN kolliderer med fiskekutteren KA7  YVONNE ud for Sjællands Odde.
Der skete ingen personskade ved kollisionen.

25.

1784

Orlogsskibet INDFØDSRETTEN, chef kommandørkaptajn Lütken, erklæres forulykket efter udeblivelse fra togt til Tranquebar i juni 1782, og efter at skibets barkas og nav-neplade var drevet i land på Islands sydkyst i 1783.

 Juli

7.

1956

Kongeskibet DANNEBROG påsejler den britiske fregat HMS REDPOLE. Ingen personer kommer til skade, men kongeskibets bovspryd knækkede.

8.

1980

Østtysk minestryger af KONDOR-klassen påsejler hjemme-værnskutteren MHV 94 umiddelbart syd for Gedser.

44Læse hele historien her

14.

1982

Under periodisk eftersyn ved Orlogsværftet udbryder der en voldsom brand om bord i fregatten HERLUF TROLLE. Branden bliver bekæmpet, men der skete omfattende materielle skader.
En oversergent og en overkonstabel bliver senere tildelt den kongelige belønningsmedalje for deres indsats. Reparations-omkostningerne løb op i ca. 23 mill. kr.

23.

1994

Orlogskutteren VEJRØ påsejles af containerskib i Fehmern Bælt. Der er kun enkelte lettere tilskadekomne, mens kut-teren lider svær materiel skade.

44Læs VEJRØs beretning her

26.

1832

Under skarpskydning i Skagerrak skete en kanonsprængning om bord i fregatten NYMPHEN. 4 kadetter og 6 matroser blev såret, heraf 2 alvorligt.

27.

1898

Panserskonnerten ABSALON rammes af en øvelsestorpedo affyret fra torpedobåden SØBJØRNEN. Skonnerten sættes på grund på Lysegrunden og tætnes.
Afsejlede efterfølgende til København for reparation.

28.

1566

Efter flåden har kæmpet ved Øland 26 JUL, ankrer denne ud for Visby. Efterfølgende driver 12 danske og 3 lybske skibe på land under en storm og bliver slået til vrag. 4.300 mand drukner, heriblandt admiralerne Hans Lauritsen Baden, Jens Trudsøn Ulfstand og den lybske admiral Thinnappel.

 August

6.

1952

Orlogskutteren Y 340 (ex. P 5), senere MHV 55, sunket efter kollision med M/F BROEN på Nyborg Fjord. Alle ombord-værende reddes, og kutteren bliver senere hævet, repareret og atter i tjeneste.

12.

1833

Skonnerten PILEN kæntrede og sank under tjeneste som vagtskib i Storebælt, besætningen blev bjerget.
Skonnerten blev hævet 14. august og genindtog sin station.

17.

1904

Torpedobådene HAVHESTEN og STØREN kolliderer i Mus-holmbugten. HAVHESTEN sank, men blev senere bjerget, STØREN blev lidt beskadiget.
Ingen besætningsmedlemmer omkom.

44Læs mere om bjergningen her

20.

1889

Torpedobåd af 2. kl. Nr. 10 kæntrer i Kongedybet. Under bugsering tilbage til København synker båden på inderreden.
Skibet hæves samme dag og bugseres ind til Orlogsværftet 21. august. Efter reparation tilbage i tjeneste.

26.

1898

Torpedobåd af 2. kl. Nr. 10 påsejles af dampskibet DOKTOR SIEGLER af Danzig og sank lidt nord for Nordre Røse.
En mand af besætningen druknede.

28.

1908

Under en præmieskydning øst for Endelave skete en eksplosion i den forreste 15 cm Kanon i krydseren HEKLA , hvorved en mand blev dræbt og 5 alvorligt sårede.

 September

4.

1957

Torpedobåden FLYVEFISKEN kolliderer med torpedobåden HØGEN (tidl. T 55) under øvelse i Storebælt.
HØGEN sank, medens FLYVEFISKEN svært beskadiget bliver reddet ind til Korsør hængende på siden af fregatten ROLF KRAKE.

44Læs mere historien om MTB kollisionen her

8.-9.

1840

Fregatten BELLONA sejler uden egen skyld en frank lugger i sænk i den Engelske Kanal. Af luggerens 8 mands besætning druknede de 4, de overlevende blev af en engelsk lodsbåd sejlet til Le Havre.

9.

1970

Ubåden NARHVALEN, chef kaptajnløjtnant Peer Rasmussen, eftersøges i Skagerrak af større flådestyrke efter manglende radiokontakt.
Den savnede ubåd findes omkring kl. 5 morgen, 10. september.

44Læs mere om ubåden NARHVALENs forsvinden

16. 1889

Torpedobåd af 2. kl. Nr. 9 grundstøder på Prøvestensvraget, og bjerges 18. september.
Skibet tilbage i tjeneste.

18. 1981 Hjemmeværnskutteren MHV 68 grundstøder på Stensnæs Flak ved Læsø. Kutteren sank under det efterfølgende bjergningsforsøg 19.-20. september.
Vraget solgt og senere bortsprængt.

21.

1979

Ubåden SPÆKHUGGEREN kæntrer i dokken på Orlogsværftet efter hovedeftersyn og vandfyldes.
Efter ni måneders reparation er ubåden atter klar til at indgå i operativ tjeneste.

44Læs mere om Ubådenes sorte september

29.

1780

Linieskibet PRINS FRIDERICH forliser ud for Læsø i Kattegat. Yderligere oplysninger om forliset undersøges.

29.

1979

Ubåden SPRINGEREN bliver delvis vandfyldt under ophold ved Orlogsværftet, på grund af glemt aflukning af en brand-hane.

30.

1901

Kanonbåden MØEN, chef kaptajn Rørdam H. Kjølsen, sprænger i luften i Øresund under første forsøgsskydning med brisantgranater.

 Oktober

6.

1948

Inspektionskutteren ALKEN (ex. P 1) forsvinder sporløst ud for Grønlands østkyst. Trods omfattende eftersøgning findes intet spor af kutteren og dens 8 mands besætning.

9.

1916

Ubåden DYKKEREN, chef premierløjtnant Svend Aa. Christiansen, påsejles neddykket i Øresund og synker.
Chefen drukner, medens den øvrige besætning reddes.

44Læs mere om ubåden DYKKERENs forlis

14.

1955

Minestrygeren GRAADYB (ex. ML 1) fik stævnen revet op ved en eksplosion på Holmen. Skibet ikke repareret og hugget op.

25.

1930

Undervandsbåden TRITON blev ramt af en eksplosion om bord. Alle 64 elementer til ubådens batterier blev ødelagt, desuden ødelagdes det ene periskop, begge igangsættere og hele radiostationen.
Udgiften til reparationen androg ca. 500.000 kr.

 November

4.

1801

Under en orkan i Kattegat får linieskibet LOVISA AUGUSTA ødelagt det meste af riggen, der går over bord. Det lykkes at bjerge skibet, der returner til Holmen.

5.

1799

Orlogsskibet OLDENBORG, chef kommandørkaptajn Olfert Fischer, der konvojerer ostindiefarere til Tranquebar, sættes på grund i Taffelbay i orkan.
Hele besætningen bjerges, medens besætningerne fra et stort antal fremmede orlogs- og koffardiskibe, der også går på grund, for størstedelen drukner.

16.

1959

Depotskibet HJÆLPEREN går af uafklarede årsager på tværs af havneindløbet i Københavns havn og bliver påsejlet af det finske fragtskib CERES.
Der skete stor materielskade, men ingen personer kom noget til ved uheldet.

 December

3.

1952

Torpedobåden HAVØRNEN (tidl. T 53) strander under øvelsessejlads på Scroby Sands ud for Great Yarmouth, England.
Båden bjærges i løbet af januar 1953 og bliver senere istandsat.

44Fotoserie Se mere om Grundstødningen

4.

1990

Ubåden SÆLEN synker ved Hesselø under bugsering fra København til Århus.
Ubåden hæves 17. december og istandsættes senere.

7.

1967

Undervandsbåden DELFINEN, chef kaptajnløjtnant P. B. Nielsen, kolliderer under uddykning med en ukendt fiske-kutter nordvest for Skagen.
Der skete en del materiel skade på ubåden, herunder et bøjet periskop.
Den svenske fiskekutter MÄLARÖ bliver senere meldt savnet og dens besætning på 4 mand bliver dagen efter fundet frosset ihjel i deres redningsflåde.

14.

1918

Torpedobåden SVÆRDFISKEN, chef premierløjtnant Ole H. Quaade, minesprænges i Storebælts sydlige del under ryd-ning af tysk minefelt.
8 mand dræbes ved eksplosionen.

18.

1903

Der udbrød brand om bord i panserskibet IVER HVITFELDT, medens dette lå ved Orlogsværftet i København.
Der skete stor materiel skade, men ingen mennesker kom noget til. Skaderne udbedredes i løbet af vinteren.

21.

1929

Inspektionsskibet THOR grundstøder og bliver slået til vrag i Hunafloi ved Island. Hele besætningen reddes.

29.

1799

Fregatten HVIDE ØRN, interims chef kaptajnløjtnant van der Osten, forsvinder i orkan med hele sin besætning ud for Korsika under konvojtjeneste i Middelhavet.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Den danske flåde 1850-1943 - som fotograferne så den, af Søren Nørby og Jakob Seerup, udgivet af Lindhardt og Ringhof Forslag A/S 2007, (ISBN 978-87-614-0481-7)

&

Forsvarskommandobefalinger, udgivet af Forsvarskommandoen

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Søværnets Mærkedage, af Hans Chr. Bjerg, Søværnets Operative Kommando, Århus 2005 (SOKPUB 051-501)

&

Søværnsorientering, udgivet af Søværnets operative Kommando

&

Vort Søværns Hæders- og Mindedage, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1942

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Mangler der en væsentlig begivenhed?

Mener du, at der mangler en begivenhed på disse lister,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

HISTORISKE MÆRKEDAGE:

2000

1900

1800

1700

1600

1500

Før 1500

-

   

Denne side er senest opdateret: 8. marts 2009

Denne side er oprindeligt udgivet: 27. juli 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger