US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historiske Tidslinier 4Marts

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

4Mærkedage - År

4Mærkedage - Md.

4Kongerækken

4Flaget

4Uniformshistorie

4Søulykker & forlis

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Historiske Tidslinier:

Mærkedage - Marts

Neden for finder du en månedsvis oversigt over Søværnets mærkedage (Hæders- og Mindedage) i marts måned.

Datoer markeret med fed skrift er egentlige mærkedage for søværnet.

Når en mærkedag yderligere er markeret med et indikerer det, at datoen samtidig er dansk flagdag (national eller militær).

-

 Marts

1.

1944

De engelske minestrygere ME 35, chef søløjtnant I Jack Nielsen, og ME 83, chef søløjtnant I Carlo F. Sørensen, bemandes med danske besætninger og sejler under 2 flag, Orlogsflaget og White Ensign.

1.

1951

Sundets Marinekommando, Bælternes Marinekommando samt Nordsøens og Kattegats Marinekommando oprettes.

1.

1953

Artillerikursus Sjællands Odde oprettes.

3.

1801

Briggen LOUGEN (Lougen I), chef kaptajnløjtnant C. W. Jessen, kæmper i Dansk Vestindien mod de 2 engelske kaperfregatter EXPERIMENT og ARAB og fordriver begge.

44Læs mere om Kampen ved Fugleklippen

8.

1684

Resolution udstedes for Dragør lodserne. Landets ældste lodseri.

9.

1847

Huebånd med skibenes navne anskaffes for første gang for kgl. regning til orlogsgasternes blanke hatte.

10.

1943

Minestrygeren SØRIDDEREN bliver, efter at have forladt Korsør, overrumplet af 7 civilklædte modstandsfolk, der samarbejder med medlemmer af besætningen.
Disse beordrer først skibet til England, men går senere i land i Sverige, hvorefter SØRIDDEREN går til Holmen.
Chefen afskediges, men tilbydes genansættelse efter besættelsens ophør.

11.
-12.

1993

For første gang afholdes en konference mellem samtlige nationer omkring Østersøen for at forberede fælles flåde-øvelse.

14.

1808

Briggen LOUGEN (Lougen II), chef premierløjtnant Peter F. Wulff, fordriver efter flere timers natlig kamp udfor Hitterø i Norge den engelske brig CHILDERS.

14.

1857

Sundtolden afskaffes. (Indført i 1429.)

14.

2003

Korvetten OLFERT FISCHER afgår fra Flådestation Korsør for at indgå i operation ACTIVE ENDEAVOUR i Middelhavet.
Ved ankomst til Rota i Spanien modtager skibet ordre om at fortsætte til den Persiske Golf for at indtræde i operation IRAQI FREEDOM.
Korvetten ankommer atter til Korsør 14 JUN 2003.

44Læs historien Operation Iraqi Freedom (2003)

14.

2003

Ubåden SÆLEN ankommer til Bahrain og indtræder i operation IRAQI FREEDOM.

44Læs mere om SÆLEN på patrulje 2002-2003

15.

1952

Det Maritime Hjemmeværn, senere Marinehjemmeværnet oprettes under ledelse af kommandør G. E. C. de Lichtenberg.

16.

1683

Sidste indehaver af titlen rigsadmiral, Henrik Bjelke, dør.

16.

1826

Kontreadmiral Poul de Løvenørn dør, kgl. søkortarkivs første direktør, grundlægger af Fyr- og Vagervæsenet samt organisator af Lodsvæsenet.

17.

1864

Blokadeeskadren i Østersøens østlige del, bestående af linieskibet SKJOLD, skruefregatten SJÆLLAND og skrue-korvetterne HEJMDAL og THOR, eskadrechef kontreadmiral Carl E. van Dockum, beskyder og fordriver udfor Swinemünde preussisk letfregat ARCONA, korvetten NYMPHE, hjuldamp-skibet LORELEY og 5 skruekanonbåde, chef Kapitän zur See Jachmann.

44Læs mere om træfningen ved Rügen

17.

1953

Uddannelse af stampersonel på Margretheholm påbegyndes.

20.

1679

Regnskab med provianten indføres om bord, bespisningsreglement udstedes.

21.

1687

Al Holmens tovværk beordres slået med et garn langs igennem. Herfra stammer den røde tråd i al flådens tovværk i sejlskibsperioden.

21.

2003

Folketinget vedtager det historiske beslutningsforslag nr. B 118, hvori Folketinget meddelte sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak.
Korvetten OLFERT FISCHER omdirigeres på vej til Middel-havet til Golfen, hvor ubåden SÆLEN allerede er på plads.

44Læs historien Operation Iraqi Freedom (2003)

22.

1808

Slaget ved Sjælland Odde
Linieskibet PRINDS CHRISTIAN FREDERIK, chef kaptajn C. W. Jessen, kæmper ved Sjællands Odde mod engelsk eskadre bestående af linieskibene STATELY og NASSAU og 3 fregatter under kaptajn Parker.
PRINDS CHRISTIAN FREDERIK strandsættes udfor Odden havn efter 3 timers kamp, brænder og springer i luften.

44Læs historien om kampen ved Sjællands Odde

23.

1652

Stillingen "Viceadmiral på Holmen" oprettes og besættes første gang med kaptajn Jørgen Bjørnsen.

23.

1711

Autoriserede indbundne skibsjournaler (logbøger) indføres i alle orlogsskibe.

23.

1932

Ved Søværnslovens vedtagelse bliver viceadmiralen tillige direktør i Marineministeriet og chef for Søværnskom-mandoen, Kystflåden med underlagte divisioner oprettes, og Søbefæstningen overgår atter til søværnet.
Viceadmiral Rechnitzer bliver chef for Søværnskommandoen og direktør i Marineministeriet. Kontreadmiral Bastrup bliver chef for Kystflåden og kommandør Briand de Crèvecoeur bliver chef for Kystdefensionen.

25.

1912

Vort første luftfartøj GLENTEN skænkes Marinen af general-konsul Ludvigsen.

26.

1848

Korvetten NAJADEN samt hjuldampskibet GEJSER under kaptajnløjtnant Friderich Dirkinck-Holmfeld besætter Als.

26.

1870

Skruefregatten TORDENSKJOLD, chef kaptajn Friedrich Lund, hejser kommando for togt til østasiatiske farvande, bl.a. for transport og udlægning af telegrafkabel for Det Store nordiske Telegrafselskab. (Hjemkomst 2. januar 1872.)

27.

1794

Det væbnede neutralitetsforbund indgås med Sverige.

27.

1811

Kanonbådsflotille bestående af 12 kanonbåde, 12 transport-fartøjer mfl. under premierløjtnant Jørgen C. de Falsen samt en afdeling soldater angriber den engelske garnison på Anholt, som understøttes af den engelske fregat TARTAR og briggen SHELDRAKE.
Angrebet slås tilbage, og flotillen mister 2 kanonbåde og 2 andre fartøjer.

44Se også Mindesmærket på Anholt

27.

1948

Marinestation Gedser tages i brug.

27.

1963

Torpedobåden TRANEN, chef kaptajnløjtnant Kaj Thygesen, synker ud for Stavanger i Norge efter kollision med den norske fiskekutter TRYGG. Hele besætningen reddes, mens MTB'en senere hæves og ophugges.

27.

1980

Inspektionsskibet FYLLA, chef kommandørkaptajn Stephen M. Ditlevsen, deltager i redningsaktionen ved den kæntrede norske boreplatform Alexander Kielland i Atlanterhavet.

28.

1953

Under havnemanøvre i Rønne havn indtræffer eksplosion i maskinrummet ombord på minelæggeren LOUGEN, chef søløjtnant I grev Karl-Christian Trampe.
Eksplosionen koster 3 mand livet og 7 bliver alvorligt kvæstede.

28.

2003

Missilfartøjerne VIBEN og RAVNEN indtræder i operation ACTIVE ENDEAVOUR i stedet for OLFERT FISCHER og løser eskorteopgaver i Gibraltarstrædet.
Skibene støttes af MLOG (den mobile logistiske base), der er udsendt til den spanske flådestation ved Puntales.
Skibene vender tilbage til Korsør 7 OKT 2003.

29.

1924

Orlogsværftet på Holmen omdannes ifølge lov til en militær kommando og benævnes nu Flådestation.
Kontreadmiral Axel V. Scheel bliver flådestationens første chef fra 1. april 1925.
- Orlogsværftet bliver et "civilt" værft under Marineministeriet med E. Adolph som første fungerende direktør.

29.

1994

Inspektionskutteren MALLEMUKKEN overdrages vederlagsfrit til Estland og får navnet AHTI.
Det blev dermed det første danske orlogsskib, der er foræret til et andet lands marine.

30.

1659

Dansk-hollandsk eskadre på 16 skibe under viceadmiral Nicolaj Helt kæmper ved Langeland med 6 svenske skibe, hvoraf orlogsskibet SVANEN erobres.

31.

1792

HENRIK GERNER-medaillen skænkes af gehejmeråd von Schack. Medajlen uddeles til en kadet, der har bestået officers-eksamen med udmærkelse.
(Medaljen uddelt første gang 27. december 1792.)

44Læs mere om Henrik Gerner Medaljen

31.

1917

De dansk Vestindiske øer, St. Thomas, St. Croix og St. Jan overdrages til USA af konstitueret guvernør, kommandør Henri Konow, chef for krydseren VALKYRIEN, vort sidste stationsskib i Vestindien. (Kolonierne erhvervet i 1666.)

31.

1919

Flådens sikringsstyrke ophæves, efter at minerydningen i de danske farvande betragtes som tilendebragt.

-

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Forsvarskommandobefalinger, udgivet af Forsvarskommandoen

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Søværnets Mærkedage, af Hans Chr. Bjerg, Søværnets Operative Kommando, Århus 2005 (SOKPUB 051-501)

&

Søværnsorientering, udgivet af Søværnets operative Kommando

&

Vort Søværns Hæders- og Mindedage, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1942

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Mangler der en væsentlig begivenhed?

Mener du, at der mangler en begivenhed på disse lister,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

HISTORISKE MÆRKEDAGE:

2000

1900

1800

1700

1600

1500

Før 1500

-

   

Denne side er senest opdateret: 25. marts 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 13. maj 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger