US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historiske Tidslinier 4August

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

4Mærkedage - År

4Mærkedage - Md.

4Kongerækken

4Flaget

4Uniformshistorie

4Søulykker & forlis

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Historiske Tidslinier:

Mærkedage - August

Neden for finder du en månedsvis oversigt over Søværnets mærkedage (Hæders- og Mindedage) i august måned.

Datoer markeret med fed skrift er egentlige mærkedage for søværnet.

Når en mærkedag yderligere er markeret med et indikerer det, at datoen samtidig er dansk flagdag (national eller militær).

-

 August

1.
-4.

1719

Flådestyrke på 7 linieskibe, 2 fregatter, 8 stykskibe og flydebatterier samt 4 galejer under schoutbynacht Tordenskiold (fra 3 AUG kommandørkaptajn Hoppe) angriber fæstningen Nye Älvsborg.

1.

1902

De første radiostationer installeres i panserskibene HELGOLAND og HERLUF TROLLE, rækkevidde ca. 65 km.
Første kommunikation finder sted 7 AUG 1902.

1.

1945

Søværnets Eksercerskole for værnepligtige oprettes i Arresødallejren ved Frederiksværk.

1.

1951

Grønlands Kommando oprettes. Første chef er kommandør F. H. Kjølsen, der udnævnes midlertidig kontreadmiral.

2.

1808

16 kanonbåde, under kaptajnløjtnant Ulrich A. Schønheyder, erobrer ud for Agersø den engelske orlogsbrig TIGRESS.

2.

1812

2 armerede skonnerter, under sekondløjtnant Hans Bodenhoff, forhindrer den engelske fregat HORATIOs angreb på Tromsø; men erobres af fregattens fartøjer efter store tab på begge sider, bl.a. såres sekondløjtnant Bodenhoff hårdt.

2.

1956

Kystflådens øvelsesgruppe, chef kontreadmiral Kaj Lundsteen, bestående af fregatterne ESBERN SNARE og VALDEMAR SEJR besøger Sovjetunionen, som det første danske flådebesøg siden 1909.

2.

2003

Inspektionsskibet TRITON når op på 82o 01 N, det længste mod nord et dansk orlogsskib har været på vestkysten af Grønland.

3.

1611

Kalmar Slot overgiver sig og Øland mm. besættes efter at herredømmet over Kalmarsund er opnået ved, at en flåde på 22 skibe under admiralerne Mogens Ulfeld, Erik Urne og Godske Lindenov har bekæmpet en svensk flåde på 15 skibe under admiralerne Gyllenstjerna og Gottberg.

3.

1857

Vagtskibsstationen i Storebælt inddrages efter Sundtoldens ophør.

3.

1996

Forsvarschefen, Admiral H. J. Garde, bliver sammen med sin hustru, tre andre officerer og fire besætningsmedlemmer dræbt, da en af flyvevåbenets Gulfstream fly  i dårligt vejr forulykker ved Sørvágfjorden på Færøerne under indflyving til landing på Vagar lufthavnen.

5.

1914

Minespærringer udlægges på dansk søterritorium i Øresund, Storebælt og Lillebælt. Fyr slukkes, og sømærker inddrages delvis.
1. eskadre under kommandør Nyholm tager station i Øresund, 2. eskadre under kommandør Thomas V. Garde i Storebælt, medens enkelte skibe sendes til Lillebælt mm.

7.

1922

Ved Søværnslovens vedtagelse inddeles Flådens enheder i Divisioner. Søofficersgraderne kommandørkaptajn, orlogskaptajn, kaptajnløjtnant og Søløjtnant genoptages.
Underofficersgraderne erstattes af dæksofficerer og mid-lertidige befalingsmænd.

8.

1715

Østersøflåden på 21 linieskibe mfl. under admiral Raben kæmper ved Rügen og fordriver svensk flåde på 20 linie-skibe under admiral Sparre.
Under slaget falder den danske admiral Just juel og de svenske admiraler Henck og Lilje.

8.

1857

Vagtskibsstationen i Øresund ophæves efter Sundtoldens ophør.

9.

1511

Flåde på 20 skibe under kommando af Jens Holgersen Ulfstand om bord på ENGELEN kæmper ved Bornholm mod en lybsk flåde på 18 skibe og fordriver denne. 5 lybske skibe erobres.

9.

1655

Admirals-kollegiet oprettes og sammensættes af Rigsadmiralen, Holmens admiral, Viceadmiralen, 1 sekretær og 1 admiralitetsråd. Består indtil 1848, da Admiralskollegiet afløses af Marineministeriet.

9.

1808

Orlogsbriggen FAMA, chef premierløjtnant Otto F. Rasch, og kongebåden SØEORMEN, chef sekondløjtnant Tøger Rosenørn, kæmper ærefuldt, men erobres af 1 engelsk orlogsbrig, 2 bombarderfartøjer og 3 kanonbåde på Nyborg fjord.

10.

1510

Kong Hans udnævner Henrik Krummedige til "øverste kaptajn og høvedsmand for alle vore kaptajner, folk og tjenere, som vi nu skikket og forskrevet har at være i søen. Os og vort rige og land til tjeneste mod vore og rigens fjender og uvenner".

10.

1809

8 kanonbåde under kaptajnløjtnant Søren A. Bille erobrer ud for Frederiksværk den engelske orlogsbrig ALLART. (Briggen var taget af englænderne ved Flådens ran 1807).

10.

1951

Fregatten NIELS EBBESEN, chef kommandørkaptajn Jørgen T. B. Münther, deltager i overdragelsen af Naval Station GRONDAL fra USA til Danmark.
Navnet ændres til marinestation GRØNNEDAL, chef orlogskaptajn Knud A. Edvards.

11.

2006

Inspektionsskibet VÆDDEREN afgår fra København på den 3. Galathea ekspedition, der vil bringe skibet på en ekspedition jorden rundt.

12.
-14.

1564

Flåde på 39 skibe under admiral Herluf Trolle kæmper ved Jomfruen (Øland) mod en svensk flåde på 28 skibe under kommando af Klas Horn.

13.

1815

Den Glückstadtske Søekvipage på Elben nedlægges.
(Oprettet i 1620 under Christian IV, vagtskibe på Elben og Weser siden 1623).

16.

1848

Orlogsbriggen ØRNEN, kaptajnløjtnant Hendrich Krenchel, overbringer Kongen ratifikation af fredstraktaten med Marokko.

16.

1850

Hjuldampskibet HEKLA, chef kaptajn Edouard Suenson, fra blokadestyrken ud for Kiel, kæmper i Kielerfjorden med slesvig-holstensk dampskib LØWE og 4 kanonbåde.
1 kanonbåd skydes i brand.

17.

1922

Undervandsbådsdivisionen oprettes iflg. Søværnsloven af 1922, chef kaptajn Henry C. Gad (Tidligere fra 1. oktober 1912 til 1. april 1914, chef kaptajn Hjalmar Rechnitzer).

18.

1858

Tørdokken på Dokøen åbnes i Kong Frederik VII's nærvæ-relse. Skruefregatten SJÆLLAND indsættes som første skib heri.

18.

1950

Slædepatruljen, operation RESOLUT etableres i Grønland i stedet for Nordøstgrønlands Slædepatrulje, der ophørte ved afslutningen af 2. verdenskrig.
Fra 1952 ændredes navnet til slædepatruljen SIRIUS.

19.

1812

14 kanonbåde under premierløjtnant Jørgen C. de Falsen erobrer ud for Grenå den engelske orlogsbrig ATTACK.

19.

1879

Flådens første egentlige torpedobåd Torpedobåd No 4, senere HAJEN, ankommer til Holmen. Den er bygget i England og er indrettet til at afskyde selvbevægelige torpedoer af typen Whitehead.

19.

1915

Ubåden E.13 ved Saltholm
1. Eskadre under kommandør Thomas V. Garde hindrer i Flinterenden ved 1. Torpedobådsflotille, chef kaptajn Eduard Haack, yderligere ødelæggelse af den grundstødte engelske ubåd E.13, der blev beskudt af tyske torpedobåde.

44Læs mere om Ubåden E.13 ved Saltholm

21.

1956

Anker og Krone mærket fastsættes som Søværnsmærke.

21.

1968

Forsvaret sættes i Forstærket Fredsberedskab som en følge af Warszawa pagtens invasion af Tjekkoslovakiet.

21.

1992

Medaljen "Kuwait Liberation Medal" tildeles det personel, der har været udsendt med korvetten OLFERT FISCHER og det norske kystvagtskib ANDENES under operation DESSERT STORM.

21.

2006

Flådestation Frederikshavn nedlægges officielt, i stedet etableres Søværnets Operative Logistiske Center Frederikshavn (OPLOG FRH) som en selvstændig myndighed under Søværnets operative Kommando.

22.

1974

Ubåden NORDKAPEREN bliver under sejlads i Nordatlanten den første ubåd, der neddykket på 50 meters dybde, passerer Polarcirklen.

22.

2006

Flådestation Korsør nedlægges officielt, i stedet etableres Søværnets Operative Logistiske Center Korsør (OPLOG KOR) som en selvstændig myndighed under Søværnets operative Kommando.

24.

1526

Efter afslutningen af de dansk-svenske unionskrige og Kong Christian II's abdicering bliver dennes sidste tilhænger, søkrigeren Søren Nordby, med en eskadre på 10 skibe med Skipper Clement som underanfører slået ud for Blekinge kysten af en forenet dansk (Kong Frederik I's), svensk og lybsk flåde.

24.

1658

Bådeangreb under admiral Helt og viceadmiral Peter Bredal foretages fra det belejrede København mod de i Kallebodstrand liggende svenske skibe. 24 fartøjer erobres.

24.

1949

NATO traktaten er ratificeret af samtlige lande, og Danmark indtræder i alliancen.

25.

1813

7 kanonbåde fra Brunsbüttel og Glückstadt under premier-løjtnant Johan Hedemann kæmper med 11 engelske kanon-både på Elben.

27.

1807

Kanonbådsdivision, chef premierløjtnant Christian Wulff, angriber engelsk batteri ved Gl. Pesthus i Kallebodstrand.

28.

1992

Korvetten NIELS JUEL afsejler mod Middelhavet for at deltage i operation MARITIME MONITOR sammen med STANAVFORLANT.
Operationen har til formål af håndhæve FN-sanktioner mod det tidligere Jugoslavien.
Opgaven videreføres i NATO-regi som operation SHARP GUARD, hvor alle tre korvetter af NIELS JUEL-klassen deltager på skift indtil operationens afslutning i 1996.

29.

1655

Instruks for Admiralitetet, der havde sæde på Bremer-holm. Det skal varetage landets søforsvar, flådens udrustning og vedligeholdelses, personellets antagelse og uddannelse og "have indseende med navigationens og commerciens fremme".

29.

1943

Flådens sænkning
- 32 skibe blev sænket af egen besætning, 4 nåede svensk territorium, 2 fartøjer befandt sig ved Grønland, mens 14 skibe og fartøjer blev erobret uskadte af tyskerne.
Af flådens 59 patruljekuttere nåede kun 9 svensk territorium, mens resten blev taget af den tyske besættelsesmagt.

44Læs mere om Flåden 29. august 1943

30.

1922

Skibsdivisionen, chef kommandør Frederik Cold, og Torpedobådsdivisionen, som underlægges denne, chef kaptajn Christiern A. Broberg, oprettes iflg. Søværnsloven af 1922. (Torpedobådsdivisionen udskilles fra Skibsdivisionen 8. oktober 1924).

31.

1612

Flåde på 36 skibe under kommando af kong Christian IV står ind i Stockholms skærgård til Vaxholm og blokerer byen og den svenske flåde indtil 8 SEP.

31.

1807

Kanonbådsdivision under kaptajn Frederik Holsten deltager i udfaldet fra Classens Have; kanonbåden STUBBEKØBING, chef sekondløjtnant Peter U. Brun, springer i luften.

31.

1844

Eskadre bestående af fregatterne GEFION og THETIS, hjul-dampskibet HEKLA og briggen MERCURIUS under kommandørkaptajn Hans G. Garde tvinger i forening med norske og svenske søstyrker Sultanen af Marokko til at give afkald på en siden 1768 betalt tribut til Danmark.

31.

1943

Minestrygeren MS 1, chef søløjtnant I Urban H. Gad, ankommer til Trelleborg i Sverige camoufleret som slæbebåd med navnet SHARA, senere omdøbt til SORTE SARA (1. april 1951).

-

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Forsvarskommandobefalinger, udgivet af Forsvarskommandoen

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Søværnets Mærkedage, af Hans Chr. Bjerg, Søværnets Operative Kommando, Århus 2005 (SOKPUB 051-501)

&

Søværnsorientering, udgivet af Søværnets operative Kommando

&

Vort Søværns Hæders- og Mindedage, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1942

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Mangler der en væsentlig begivenhed?

Mener du, at der mangler en begivenhed på disse lister,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

HISTORISKE MÆRKEDAGE:

2000

1900

1800

1700

1600

1500

Før 1500

-

   

Denne side er senest opdateret: 18. september 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 13. maj 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger