US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historiske Tidslinier 4November

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

4Mærkedage - År

4Mærkedage - Md.

4Kongerækken

4Flaget

4Uniformshistorie

4Søulykker & forlis

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Historiske Tidslinier:

Mærkedage - November

Neden for finder du en månedsvis oversigt over Søværnets mærkedage (Hæders- og Mindedage) i november måned.

Datoer markeret med fed skrift er egentlige mærkedage for søværnet.

Når en mærkedag yderligere er markeret med et indikerer det, at datoen samtidig er dansk flagdag (national eller militær).

-

 November

1.

1659

Allieret flåde på ca. 100 skibe under admiralerne Ruyter, Bjelke, Niels Juel og Helt landsætter under artilleriild 9.000 mand under feltmarskal Schack i Kerteminde Bugt, hvilket bl.a. medfører Nyborgs generobring fra svenskerne 05 NOV.

1.

1809

De to første elever melder sig til uddannelse som idræts-lærere i flåden på Det Militære Gymnastiske Institut.

1.

1932

Den iflg. Søværnsloven af 1932 oprettede Kystdefension, chef kommandør Briand de Crèvecoeur, overtager formelt atter søforterne fra Hæren.

1.

1947

Søværnets modtager sin første motortorpedobåd, der får betegnelsen T 51, fra 1951 fik den navnet GLENTEN.
MTB'en var tidligere tysk (ex. S 306) og blev den første af i alt 18 både af denne klasse i flåden.

1.

1986

Udnævnelse på Søværnets Officersskole af det første hold efter indførelsen i NOV 1983 af den nye officersgrund-uddannelse (OGU).

4.

1660

Admiralitetskollegiet oprettes efter svensk forbillede med rigsadmiralen som præsident, en lieutenant admiral som rigsviceadmiral, meden de to følgen admiraler bliver betegnet første og anden viceadmiral.

4.

1927

Værkstedsskibet HENRIK GERNER løber af stabelen som første nybygning på Dokøens beddinger.

5.

1675

Flådens chef, generaladmiral Cort Sivertsen Adeler dør i København på grund af sygdom efter at have overgivet kommandoen over flåden til admiral Niels Juel og være gået i land ud for Dragør 2 NOV.

5.

1799

Orlogsskibet OLDENBORG, chef kommandørkaptajn Olfert Fischer, der konvojerer ostindiefarere til Tranquebar, sættes på grund i Taffelbay i orkan.
Hel besætningen bjerges, medens besætningerne fra et stort antal fremmed orlogs- og koffardiskibe, der også går på grund, for størstedelen drukner.

5.

1866

Flåden anskaffer det første dykkerapparat her i landet.

5.

1916

Den tyske ubåd U20, der bl.a. sænkede LUSITANIA strander ved den jyske vestkyst og efter forgæves bjergningsforsøg ødelægges ubåden af egen besætning.

44Læs mere om U20s stranding

6.

1752

Anlægget af en galejhavn ved Nivå besluttes iflg. kgl. resolution.
Kommandørkaptajn Wegersløff bliver første chef for projektet, der nedlægges i 1767 uden at være færdiggjort.

6.

1801

Søofficererne få distinktionsepauletter.

9.

1686

Søofficerernes indbyrdes anciennitet fastsættes. Capitainer deles i 3 klasser: Capitain Commandeurer, Capitain-Lieutenanter og Lieutenanter.

10.

1691

Holmens chef, admiral Henri Spans flydedok bygges og indvies som den første i sin art herhjemme.
Efter flydedokkens udrangering i 1713 anvender Holmens chef, schoutbynacht Olaus Judichær, den som fundament til søbatteriet Prøvestenen.

11.

1559

Kong Frederik II udnævner Herluf Trolle til "Vor Admiral" med pligt til at holde opsyn med orlogsskibene og deres tilbehør.

12.

1709

Flåden under general admiral U. C. Gyldenløve overfører 16.000 mand i 300 transportskibe til Raa ved Helsingborg til felttoget mod Sverige.

12.

1720

Viceadmiral Peter Tordenskiold dræbes i duel ved landsbyen Gleidingen ved Hildesheim i nærheden af Hannover.

12.

2001

Korvetten NIELS JUEL afgår fra flådestation KORSØR for at tilslutte sig NATO-styrken i Middelhavet, der bl.a. har til formål at bekæmpe den internationale terrorisme i operation ACTIVE ENDEAVOUR.

17.

1826

Meddelelse i dagspressen om at første nummer af tidsskriftet "Archiv for Söevæsenet" er udkommet.
Fra 1856 benævnt Tidsskrift for Søvæsen, udgives af Søe Lieutenant Selskabet og udkommer stadig.

17.

1869

Fregatten SJÆLLAND, chef kommandør Rasmus C. Malthe Bruun, deltager sammen med 40 andre orlogsskibe i Suezkanalens åbning.

20.

1587

Kong Frederik II udsteder den første kongelige anordning for Holmens disciplin og vagt.

20.

1939

Søværnskommandoen beordrer udlægning af minespærringer i Storebælt mellem Langeland og Lolland og i Lillebælt mellem Als og Ærø.

21.

1620

Admiral Gjedde hejser Dannebrog over kolonien Tranquebar, og fæstningen Dansborg anlægges. (Se også 29 NOV 1618).

23.

1951

11 miner eksploderer i armeringsværkstedet på Kvintus på Holmen i København som følge af en opstået brand. 16 personer mister livet, hovedsageligt mandskab fra Køben-havns Brandvæsen og Falck.
Ved eksplosionen blev næsten samtlige Søminevæsenets bygninger på Kvintus jævnet med jorden.

44Læs mere om Minekatastrofen

25.

1878

Skruefregatten SJÆLLAND, chef kommandør Johan C. Kraft, ankommer til Dansk Vestindien i anledning af negeroprør, som bringes til ophør.

25.

2004

Ubådsvåbnet udgår officielt af flåden i det flådens sidste to ubåde SÆLEN og SPRINGEREN stryger kommando på Flådestation Frederikshavn.

29.

1618

Eskadre bestående af orlogsskibene ELEPHANTEN og DAVID, 2 af Ostindisk Kompagnis skibe og en jagt under kommando af admiral Ove Gjedde afsejler fra Sundet syd om Afrika til Ostindien.
Undervejs erhverves Trinkomale på Ceylon og Tranquebar på Koromandelkysten til den danske konge, og i Tranquebar anlægges fortet Dansborg. Kolonien forbliver i dansk besiddelse indtil 1845.
På rejsen erobres 2 kaperskibe, medens 2 af eskadrens skibe forliser og 2 efterlades i Indien. Kun ELEPHANTEN vender i februar 1622 hjem (se 19 FEB 1619).

30.

1992

Forsvarets Medalje, indstiftet 27. november 1991, uddeles for første gang ved en højtidelighed på Flådestation KØBENHAVN til bl.a. korvetten OLFERT FISCHERs besæt-ninger.

-

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Forsvarskommandobefalinger, udgivet af Forsvarskommandoen

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Søværnets Mærkedage, af Hans Chr. Bjerg, Søværnets Operative Kommando, Århus 2005 (SOKPUB 051-501)

&

Søværnsorientering, udgivet af Søværnets operative Kommando

&

Vort Søværns Hæders- og Mindedage, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1942

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Mangler der en væsentlig begivenhed?

Mener du, at der mangler en begivenhed på disse lister,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

HISTORISKE MÆRKEDAGE:

2000

1900

1800

1700

1600

1500

Før 1500

-

   

Denne side er senest opdateret: 25. marts 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 13. maj 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger