US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden efter 19894Operation Iraqi Freedom

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Operation Iraqi Freedom (2003):

OLFERT FISCHER atter på vej mod fjerne himmelstrøg...

Korvetten OLFERT FISCHER var i 2003 atter på vej mod fjerne himmelstrøg...
(Foto: Søværnet)

Planlagt patruljering i Middelhavet - nej,
klar til krig i Golfen

Fredag 21. marts 2003 vedtog Folketinget det historiske beslutningsforslag nr. B 118, hvori Folketinget meddelte sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak.

14. marts 2003 havde korvetten OLFERT FISCHER forladt sin basehavn i Korsør for atter rutinemæssigt at tilslutte sig NATO's stående Atlanterhavsstyrke i beredskabet mod den internationale terrorisme.

Det nærmest rutinemæssige blev dog pludselig ændret, da Folketinget syv dage senere traf den historiske beslutning om bl.a. at lade korvetten indgå i den multinationale styrke mod Irak.

Korvetten og dens besætning var pludseligt på vej i krig.

Af Johnny E. Balsved

Fredag 14. marts afsejlede korvetten OLFERT FISCHER, under kommando af kommandørkap-tajn Gustav Lang, fra Flådestation Korsør for at deltage i NATOs Stående Atlanterhavsstyrke, STANAVFORLANT.

Korvettens deltagelse i styrken var et led i sø-værnets rutinemæssige og planlagte bidrag til opretholdelse af denne stående styrke.

STANAVFORLANT havde i de seneste år opereret i Middelhavet som en del af den internationale indsats mod terrorisme, den såkaldte Operation ACTIVE ENDEAVOUR.

I 2001 havde såvel korvetterne NIELS JUEL og OLFERT FISCHER som undervandsbåden SÆLEN deltaget i tilsvarende operationer i Middelhavet.

Aktuelt var OLFERT FISCHER sidst deployeret i Middelhavet fra april til juli 2002, og siden juni 2002 havde SÆLEN deltaget i operationerne.

Kommandørkaptajn Gustav Lang

Kommandørkaptajn
Gustav Lang,
Chef for OLFERT FISCHER

(Foto: Søværnet)

Korvetten forventedes tilbage til Korsør i slutningen af juni 2003.

Danmark i krig

Samme dag som OLFERT FISCHER forlod Korsør ankom ubåden SÆLEN  i øvrigt til Bahrain.

Fredag 21. marts 2003 vedtog Folketinget det historiske beslutningsforslag nr. B 118, hvori Folketinget meddelte sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak.

For første gang siden 1864 var Danmark pludseligt blevet en krigsførende nation.

OLFERT FISCHER, der også deltog i Operation FARAWAY i den Persiske Golf i 1990-1991, var nu for anden gang på vej til den Arabiske Golf, men den-ne gang med et helt anderledes mandat.

OLFERT FISCHER skulle sammen med ubåden SÆLEN, der allerede befandt sig i området, udgøre det danske bidrag til den USA-ledede multinationale styrke i krigen mod Irak.

For anden gang på godt ti år kunne korvetten således atter sætte kursen mod den Persiske Golf, men denne gang ikke som det danske bidrag til en FN embargo, men som egentlig krigsførende nation.

Korvetten OLFERT FISCHER på vej gennem Suezkanalen

Korvetten OLFERT FISCHER for tredje gang på vej gennem Suezkanalen.
(Foto: Søværnet)

Klargøring om bord

Allerede 18. marts havde korvettens besætning modtaget nyheden om den mulige ændrede opgave, og ombord gik man omgående i gang med de nødvendige forberedelser.

En stor del af besætningen havde allerede deltaget i den første udsendelse til golfen, ligesom store dele af besætningen tidligere havde deltaget i internationale operationer, så omstillingen fra krise til krigstilstand var ikke specielt svær for de fleste besætningsmedlemmer.

Bl.a. korvetternes deltagelse i internationale operationer siden 1990 havde bevirket at besætningerne generelt befandt sig på et højt uddannelses- og erfaringsniveau.

Under forlægningen gennem Middelhavet, Suez kanalen, Røde Havet, Bab El Mandeb Strædet, det Indiske Ocean og videre op til Hormuz Strædet fik besætningen den fornødne tid til at indøve justerede rutiner og procedurer med særligt henblik på løsningen af de forventede opgaver i den nordligste del af Arabiske Golf, også kaldet den Persiske Golf.

20 dage til søs

Det var en glad, men også træt korvetbesætning, der efter 20 dage til søs endelig nåede frem til den lille østat Bahrain i Den Persiske Golf. Med kun en enkelt nats havneophold undervejs, i snestorm på Kreta, glædede de hundrede mand sig til atter at få fast grund under fødderne.

Bahrain tog ikke kun imod med 38 graders varme i skyggen, en skygge der dog var en mangelvare på de breddegrader, men den lille østat var også hovedkvarter for den amerikanske femte flåde, hvorfor indsejlingen og havnen blev betragtet som "High Risk Area".

Allerede da Bahrains hovedstad Manama dukkede op som en diset streg i horisonten, blev OLFERT FISCHER mødt af bevæbnede hurtiggående patrul-jebåde med Stars and Stripes vajende over styrehuset.

Ingen om bord kunne være i tvivl om, at man var tæt på målet - et hangar-skib, krigsskibe i alle størrelser og ubåde dominerede havnen og kajen, da korvetten anløb under nærforsvarsrulle.

En forbindelsesofficer fra ubåden SÆLEN kunne byde korvetten velkommen til Bahrain.

Klart skib og travlhed på broen var en fast del af beredskabet om bord.
(Foto: Søværnet)

Klargøring til indsats

De næste dage blev brugt på på at genforsyne med proviant og reserve-dele, og ikke mindst reparere og vedligeholde maskineriet efter næsten 14.000 kilometers nærmest uafbrudt sejlads fra Korsør.

Selve området var i højt beredskab, og besætningen måtte i de næste dage nøjes med at besøge havneområdet med den amerikanske base, idet selve byen Manama ikke kunne besøges.

Ved solnedgang blev havnen afspærret, og fra korvetten kunne besætnin-gen følge de specialtrænede søløver, der sørgede for, at ingen kom i nærheden af koalitionens skibe i ly af mørket.

Der var også møder med de amerikanske kommandomyndigheder, og det lykkedes chef for OLFERT FISCHER, kommandørkaptajn Gustav Lang, at overbevise den amerikanske flådeledelse om, at korvetten kunne andet end vise Orlogsflaget.

Efter at chefen havde modtaget operationsordren samledes besætningen til en briefing på fordækket, hvor de fik at vide, at korvetten skulle operere i den nordlige del af golfen, hvor den bl.a. skulle holde et konstant øje med skibstrafikken og beskytte skibe, der medbragte forsyninger og nødhjælp til Irak.

Flere af besætningen havde måske nok ønsket et operationsområde lidt længere væk fra selve brændpunktet, men tilliden til skibet og dets besætning, samt erfaringerne om bord gjorde, at alle følte sig vel rustede til at løse den stillede opgave.

På plads i Golfen

På 63-årsdagen for Danmarks besættelse 9. april afgik korvetten OLFERT FISCHER fra Bahrain med Orlogsflaget vajende fra agterdækket til sit udpegede operationsområde i den nordlige del af Golfen, hvor korvetten skulle indgå som en del af en kombineret dansk, amerikansk, britisk og australsk styrke.

De absolut ikke fredelige tilstande i området gjorde, at det konstant var nødvendigt at opretholde et ret så højt beredskab, et beredskab som på længere sigt nok ville vise sig ikke at kunne holde.

En korvet er ikke udrustet eller bemandet til at holde søen i flere uger og samtidig holde et næsten konstant krigsberedskab, hvorfor det blev nød-vendig at ændre på skibsorganisationen, således at ikke mindst de primære funktioner om bord var besat på døgnbasis.

Korvettens materiel og våbensystemer levede fuldt op til forventningerne, selv i de forholdsvis ekstreme vejrforhold med sandstorme, meget høj salt-holdighed i vand og luft, vand- og lufttemperaturer mm., men nødvendig-gjorde naturligvis et særlig højt beredskab for at imødegå eventuelle tek-niske problemer.

Søværnet på vagt

Der holdes et vågent øje ved STINGER-missilerne om bord
på korvetten
OLFERT FISCHER på patrulje i Den persiske Golf 2003.
(Foto: Søværnet)

Olieterminalerne mod nord

OLFERT FISCHER havde fra begyndelsen fået udpeget et operationsområde i den nordlige del af Den Arabiske Golf, i et område der lå midt mellem Irak og Kuwait.

Opgaven gik bl.a. ud på at sikre nogle olieterminaler i området, som tidli-gere var blevet besat af amerikanske styrker, herunder at holde uvedkommende på afstand af olieterminalerne.

Ikke mindst på grund af de mange fiskefartøjer, de lokale dhow'er, var der meget at se til, men i bund og grund viste det sig heldigvis, at de mange lokale fiskefartøjer kun havde fredelige hensigter.

Efter i adskillige dage at have passet på det nordlige golfområde og olieterminalerne blev korvetten beordret op i Khawr Abd Allah fjorden, der skiller Irak fra Kuwait, hvorfra den forventedes at løse nødvendige sikringsopgaver.

Den konstante trussel fra det tætliggende fastland nødvendiggjorde et kon-stant højt beredskab om bord, men opgaven blev løst uden nogle proble-mer.

Til kaj i Irak

Mandag 5. maj afholdtes en gudstjeneste på agterdækket af OLFERT FISCHER, en gudstjeneste der ikke kun markerede dagen for Danmarks befrielse i 1945, men også at kamphandlingerne i Irak officielt var erklæret afsluttet nogle dage forinden.

Men på korvetten var der fortsat opgaver at tage fat på, og ved blot den mindste mistanke om urent mel i posen, gennemførtes fortsat undersøgel-ser af anløbende skibe for at forhindre eventuelle terroraktioner mod koa-litionen.

7. maj skulle korvetten så løse den sidste opgave under denne udstatione-ring, da den fik til opgave at eskortere en amerikansk slæbebåd med en pram på slæb op til den irakiske havneby Umm Qasr.

Selv om kamphandlingerne officielt var overstået, kunne det ikke afvises, at der fortsat fandtes isolerede modstandslommer, hvorfor sejladsen op ad Khawr Abd Allah fjorden mod Umm Qasr blev foretaget under højeste beredskab.

Opgaven blev dog løst uden problemer, og formentlig for første gang nogen sinde har et dansk orlogsfartøj anløbet en irakisk havn.

Klar til havneanløb under nærforsvarsrulle.
(Foto: Søværnet)

På vej hjemad igen

Korvettens operationer i den Arabiske Golf afsluttedes formelt 9. maj 2003, da Folketinget traf beslutningen om at tilbagekalde både OLFERT FISCHER og ubåden SÆLEN.

Korvetten var, efter det kortvarige besøg i Irak og Folketingets beslutning, atter returneret til Bahrain, hvor den ankom samme dag, som Folketinget traf beslutningen.

Man gik efterfølgende straks i gang med bl.a. at proviantere  og forberede den lange tur hjemover, samtidig med at besætningen for første gang under operationen fik lejlighed til at aflægge visit i den lille østat, inden det atter gik hjemover.

Allerede 10. maj ankom både Forsvarschefen, General H. J. Helsø, og chefen for Søværnets Operative Kommando, Kontreadmiral K. B. Jensen, for at udtrykke tilfredshed med OLFERT FISCHERs og SÆLENs besætningers indsats i den netop overståede konflikt.

OLFERT FISCHER på Malta

På vejen hjem gjorde korvetten bl.a. ophold i Valletta på Malta.
(Foto: Søværnet)

Hjemme igen

Korvettens hjemsejlads var relativ begivenhedsløs, og bød bl.a. på et besøg på Malta og i Lissabon.

Gennem Gibraltarstrædet var der forhøjet beredskab, og med Europa om styrbord og Afrika om bagbord mødtes korvetten med missilfartøjet RAVNEN, der netop nu var på patrulje i området. Der blev naturligvis hilst på og frontet på klos hold.

Stoltheden over at have deltaget i gennemførelsen af komplicerede opera-tioner i et geografisk meget udfordrende område under ekstrem vejr-, vind- og søforhold var synlig hos alle.

Tre måneders usikkerhed, og måske bekymringer, hos både besætning og pårørende blev udløst, da OLFERT FISCHER atter anløb Flådestation Korsør 14. juni 2003.

OLFERT FISCHER vender hjem til Flådestation Korsør

OLFERT FISCHER vender hjem til Flådestation Korsør 14. juni 2003,
efter præcis 3 måneders togt.
(Foto: Søværnet)

|Til toppen

 Relaterede historier:

4Korvetten hjemme igen - 21/10/2007

4OLFERT FISCHER på langtur - 18/07/2007

4Standby ved færgebrand - 23/03/2007

4OLFERT FISCHER bestod eksamen - 09/03/2007

4Operation Iraqi Freedom (2003) - 19/09-2005

4Korvet i Ørkenstorm (1991) - 20/10/2002

4Med korvetten OLFERT FISCHER i Golfen (1990-91) - 20/10/2002

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

"Nyere erfaringer fra deltagelse i internationale operationer i 2003", af kommandørkaptajn Gustav Lang i Militært Tidsskrift Nr. 3, Oktober 2004

"

Søværnets operative Kommando, Aarhus (Bl.a. Rejsebreve fra korvetten OLFERT FISCHER)

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

TEMAHISTORIEN:

Søværnet efter 1989

LÆS MERE OM DENNE PERIODE:

Med korvetten
OLFERT FISCHER
i Den Persiske Golf

(1990-1991)

-

Korvet i
Ørkenstorm
(1991)

-

Skibskollision i
Fehmern Bælt
(1994)

-

Inspektionskutteren
AGPA til Thule
(1997)

-

TRITON mindes
HMS HOOD
(1997)

-

På patrulje med
GLENTEN
(1999)

-

VÆDDEREN opbringer
fiskefartøj
(1999)

-

Et sidste togt med
SEHESTED
(2000)

-

NIELS JUEL i
STANAVFORLANT
(2000)

-

Søværnets Flyvetjeneste
ved et skillepunkt
(2000)

-

Dansk ubåd reddet
af svensken
(2000)

-

Fiskeriinspektion
ved Færøerne
(2001)

-

S321 NORDKAPERENs
sidste togt
(2001)

-

Varderejsning på
Ravns Storø
(2001)

-

Ubåden SÆLEN på
patrulje
(2002-2003)

-

Operation Iraqi Freedom (2003)

-

Missilfartøjer på konvojtjeneste
ved Gibraltar
(2003)

-

MOBA udfases (2003)

SE OGSÅ:

Flådens skibe efter 1989

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 19. september 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger