US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historiske Tidslinier 4April

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

4Mærkedage - År

4Mærkedage - Md.

4Kongerækken

4Flaget

4Uniformshistorie

4Søulykker & forlis

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Historiske Tidslinier:

Mærkedage - April

Neden for finder du en månedsvis oversigt over Søværnets mærkedage (Hæders- og Mindedage) i april måned.

Datoer markeret med fed skrift er egentlige mærkedage for søværnet.

Når en mærkedag yderligere er markeret med et indikerer det, at datoen samtidig er dansk flagdag (national eller militær).

-

 April

1.

1866

Søforterne TREKRONER og LYNETTEN ud for København overgår fra Marinen til landetaten.

1.

1878

Søminevæsenet oprettes iht. Kgl. resolution af 11. marts s.å., med kaptajn Adam W. Schiwe som første chef.

1.

1880

Skonnerten FYLLA udsendes som det første fiskeri-inspektionsskib med station ved Jyllands vestkyst.

1.

1946

Grønlandske Marinekommando oprettes.

1.

1951

Kystflådens divisioner benævnes fremover afdelinger: Skibsafdelingen, Torpedobådsafdelingen og Undervands-bådsafdelingen.

1.

1962

Commander Allied Naval Forces Baltic Approaches (COMNAVBALTAP) etableres med hovedkvarter i Kiel.
Første chef bliver kontreadmiral Aa. Linde med midlertidig grad som viceadmiral.

1.

1970

Fregatten PEDER SKRAM indgår som den første danske enhed i NATO's stående Atlanterhavsstyrke (STANAVFORLANT).

1.

1973

Farvandsvæsenet oprettes, omfatter Søkortarkivet, Fyr-væsenet, Lodsvæsenet og Redningsvæsenet.

1.

1979

Inspektionsskibene udskilles fra Fregateskadren og etableres som selvstændig eskadre, benævnt Inspektions-skibseskadren.

1.

1992

Eskadrerne skifter navne fra Inspektionsskibseskadren, Fregateskadren, Mineskibseskadren, Torpedobådseskadren og Ubådseskadren til henholdsvis 1., 2.,  3., 4. og 5. Eskadre.
Eskadrernes udflytning fra Holmen påbegyndes.

1.

1993

Søværnets NATO- og Kommandokassearkiv (SNA) flytter til Flådestation Korsør og ændrer samtidig navn til Søværnets Publikationsforvaltning.

2.

1801

Slaget på Rheden, eller kampen i Kongedybet.
- Defensionseskadren, under kommando af kommandør Olfert Fischer, kæmper i mere end 4 timer mod en engelsk flådestyrke under kommando af viceadmiral Lord Nelson.
Danske tab 1.348 døde og sårede samt 1.779 fanger, engelske tab 2.237 døde og sårede. (Medalje slået).

44Se Mindehøjen for slaget på Reden

2.

1859

Søofficersforeningen stiftes.

3.

1683

Lærlingeinstitutionen, dvs. den kombinerede uddannelse af krigere og navigatører, den første egentlige søofficersuddannelse, oprettes ved kgl. resolution som første form for uddannelse til søofficer.
En uddannelse der kombinere krigeruddannelsen med navigatøruddannelsen.

4.

1733

Chef for den kongelige jagt, kommandørkaptajn Ployart, modtager som den første udnævnelse til "Kongens Jagt Capitain".

4.

1848

Marineministeriet oprettes som afløser for Admiralitets og Kommissariats Kollegiet, der nedlægges 29. marts 1848.
Kommandørkaptajn Christian C. Zahrtmann bliver landets første Marineminister.

5.

1849

Kampen ved Eckernförde
Linieskibet CHRISTIAN VIII, fregatten GEFION, hjuldamp-skibene HEKLA og GEISER under kommando af komman-dørkaptajn Paludan angriber de tyske batterier i Eckernførde fjord.
Linieskibet skydes i brand og sprænges i luften, medens fregatten erobres af tyskerne.

6.

1993

Langelandsfortet stryger kommando og nedlægges.

8.

1690

Første kort over det approberede nye anlæg Nyholm. Holmens etableringsdato.

8.

1697

General admiral-løjtnant Niels Juel dør og bisættes i Holmens Kirke.

44Se Mindesmærket for admiral Niels Juel

8.

1810

Ordre udgives om, at søofficerer og søkadetter skal hilse ved at lægge hånden på hatten uden at aftage denne.

9.

1731

Særligt Kongeflag indføres i flåden, tidligere anvendtes Orlogsflag hejst med vimpel.

9.

1940

- Tyske tropper rykker ind og besætter Danmark.

10.

1801

Viceadmiral Lord Nelson præsenteres for Søkadetkorpset og skænker dette 2 guldmedaljer med dedikation.
Den ene guldmedalje opbevares fortsat ved Søværnets Officersskole.

10.

1851

Vort første skrueskib, skruekorvetten THOR søsættes.

10.

1940

Første permanente afmagnetiseringsanlæg sættes i drift på Holmen.

13.

1810

4 kanonbåde under premierløjtnant Skibsted erobrer udfor Samsø den engelske kanonbåd GRINDER.

13.

APR

Søværnets Mathskole oprettes på Holmen og underlægges Chefen for Flådestationen.

15.

1858

Orlogsværftet på Gammelholm ophæves iflg. lov og overflyttes til Nyholm i 1860.
Gammelholm eller Bremerholm, som det hed før Nyholms anlæggelse i ca. 1680, blev anlagt af kong Christian III omkring 1536.

17.

1599

Eskadre på 12 orlogsskibe med flagskibet VICTOR under kommando af kaptajn Christian Frederiksen (pseudonym for kong Christian IV) afgår på togt rundt Nordkap til den norsk-russiske grænse for at beskytte fiskeriet der. 3 engelske og 2 hollandske skibe opbringes på grund af ulovligt fiskeri. Hjemkomst 13 JUN 1599.

18.

1864

Slaget ved Dybbøl
- Panserbatteriet ROLF KRAKE, chef orlogskaptajn Hans Peter Rothe, deltager fra Vemmingbund i forsvaret af Dybbøl.

44Læs mere om ROLF KRAKE og slaget ved Als

18.

1980

Minelæggeren FYEN kolliderer med en sovjetisk MIRKA-klasse fregat i Østersøen.

44Læs historien om kollisionen her

20.

1722

Bespisningsreglement gøres for første gang tilgængelig for besætningen, idet et sådant herefter skulle ophænges på stormasten i hvert orlogsskib.

21.

1665

Admiralitetets kopibog påbegyndes. Flådens organisation og administration lægges fra nu af i faste rammer.

21.

1971

Inspektionsskibet VÆDDEREN ankommer til Reykjavik, Island med den del af de islandske håndskrifter, der blev tilbageleveret fra Danmark.

23.

1808

Ordre udstedes om, at de franske linieskibe LE PULTUSK og LE DANZIG fra kejser Napoleons eskadre på Schelden under kommando af kontreadmiral Missiessy skal bemandes med danske orlogsgaster, med henholdsvis kaptajnerne Sigvard U. Rosenwinge og Hans Baron Holsten som chefer.
Senere fra 1. april 1809 og indtil 1813: kommandør-kaptajnerne Joost van Dockum og Johan H. E. von Berger.

24.

1715

Flåde på 8 linieskibe og 3 fregatter under schoutbynacht Gabel slår ved Femern Bælt (Kolberger Heide) svensk eskadre på 4 linieskibe og 2 fregatter under schoutbynacht Wachtmeister.
Fregatten LØVENDAHLS GALEJ, chef kaptajn Peter Wessel, tager schoutbynacht Wachtmeister til fange og standser ødelæggelsen af de grundsatte svenske skibe.
3 svenske linieskibe og 2 fregatter erobres og 15 skytsskibe mfl. Gabel udnævnes til viceadmiral. (Medalje slået).

24.

1868

Ny Lov om Søværnet. Med denne lov indføres betegnelsen "Søværnet" for første gang i officiel sammenhæng.

24.

1868

Flådens Underofficersskole oprettes i Søe-kvæsthuset på Christianshavn.
Skolen betegnes 1888-1903 Søværnets Underofficersskole, 1904-10 Elevskolen, 1911-16 Konstabelelevskolen, 1917-22 Konstabelskolen og 1923-32 Dæksofficersskolen.
Nedlægges 1932.

25.

1811

3 kanonbåde med sekondløjtnant Christen F. Klinck kæmper i Kongshavn ved Uddevalla, Sverige, med de engelske orlogskuttere THE SWAN og HERO.
THE SWAN erobres, medens HERO undslipper.

27.

1966

Patruljefartøjet NYMFEN affyrer 4 salver med maskinkanonen under fiskeriinspektion ved Jyllands vestkyst for at stoppe en hollandsk trawler, der fiskede inden for fiskerigrænsen.

29.

1977

Søværnets Flyvetjeneste oprettes som en selvstændig enhed under Søværnets operative Kommando.

30.

1659

Hollandsk-dansk flåde på 33 skibe under admiralerne Opdam og Henrik Bjelke kæmper ved Rødsand mod svensk flåde på 24 skibe under admiral Bjelkenstjerna.

30.

1913

Marineforeningen stiftes med kommandør Christian F. Maegaard som første formand.

30.

1993

Flådestation KØBENHAVN, chef kommandør F. Volke, på Holmen nedlægges. Margretheholm, øerne Frederiksholm og Dokøen samt størstedelen af Arsenaløen rømmes etapevis af Søværnet.
Skibe og aktiviteter udflyttes til Korsør og Frederikshavn.

-

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Forsvarskommandobefalinger, udgivet af Forsvarskommandoen

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Søværnets Mærkedage, af Hans Chr. Bjerg, Søværnets Operative Kommando, Århus 2005 (SOKPUB 051-501)

&

Søværnsorientering, udgivet af Søværnets operative Kommando

&

Vort Søværns Hæders- og Mindedage, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1942

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Mangler der en væsentlig begivenhed?

Mener du, at der mangler en begivenhed på disse lister,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

HISTORISKE MÆRKEDAGE:

2000

1900

1800

1700

1600

1500

Før 1500

-

   

Denne side er senest opdateret: 25. marts 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 13. maj 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger