US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Nye bøger 2005

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Nye bøger - 2005

Oversigt over bogudgivelser

Nedenfor finder du en liste over dette års udgivne bøger/publikationer om marinehistorie mm.

Listen er ordnet kronologisk med seneste udgivelse øverst.

Nye bøger/udgivelser fra andre år kan følges ved at anvende fanebladene for oven eller nederst på siden.

Søforklaringer

- Den Maritime Opslagsbog


af Kjeld Søderlund


Hvad er en pøs? Hvor sidder gøsen? Hvad er VTC? Hvad er SRC?

Dette er blot fire af de ca. 2.000 udtryk, du kan finde en forklaring på i denne nye bog.

Desværre er rigtig mange gamle, beskrivende maritime udtryk, fra såvel lyst- som erhvervssej-ladsen, ved at gå i glemmebogen.

Nu er der hjælp at hente i dette imponerende op-slagsværk fra kommandørkaptajn Kjeld Søderlund, der gennem de sene-ste 20 år har samlet maritime udtryk.


104 sider, heftet, 18,8 x 21,0 cm,

Vejl. udsalgspris: Kr. 120,00

Udgivet af Fogeds Forlag, 2005
ISBN 87-89540-03-4

-

I skyggen af Tyskland

Den danske flådes historie 1864-1920


af Ole Lisberg Jensen


I serien af Marinehistoriske Skrifter er nu kommet den danske flådes historie 1864-1920.

Bogen fortæller orlogsflådens historie fra neder-laget i 1864, og den vanskelige omstilling af forsvaret, nu hvor grænsen gik ved Kongeåen og frem til afslutningen af 1. verdenskrig.

Det handler ikke kun om skibe og politiske forlig, men i lige så høj grad om det personel, der var med til at tegne flådens historie i den vanskelige omstillingsperiode.


385 sider, indbundet, 19,5 x 20,5 cm, illustreret i farver og s/h

Vejl. udsalgspris: Kr. 330,00

Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum, København 2005
ISBN 87-
87720-16-7

-

Sømandskongen

En biografi om Frederik IX


af Jon Bloch Skipper


Sømandskongen fortæller historien om Frederik IX fra barndomsårene på Amalienborg, Sorgenfri, Fredensborg og Marselisborg over ungdomsårene i søværnet, som kronprins og i kongegerningen.

Som titlen antyder, fokuserer bogen på kongens identitet som søofficer, men handler også om musikeren, jægeren og jernbaneentusiasten Frederik IX.

Sømandskongen er desuden historien om et menneske af kød og blod, der med afsæt i de traditioner og værdier, som hjem og samtid udstyrede ham med, gennemgik en personlig udvikling i sit livsforløb.

Biografien er tænkt som en formidlingshistorie og ikke et videnskabeligt arbejde byggende på indgående kildestudier, selv om der i begrænset omfang er inddraget ikke tidligere publicerede materialer.


384 sider, 16,5 x 23 cm, indbundet, illustreret

Vejl. udsalgspris: Kr. 299,00.

Det Historiske Hus ApS og Aschehoug Dansk Forlag A/S
ISBN 87-11-11789-3

-

Danske bådtyper


af Christian Nielsen


Handels- og Søfartsmuseets konservator Christian Nielsen, der var uddannet bådebygger, begyndte i 1968 forberedelserne til bogen Danske Bådtyper.

Gennem mere end 30 år rejste han rundt i landet og opmålte vore gamle bådtyper og indsamlede oplysninger om bådene.

Bogen udkom i flere oplag, men har længe været udsolgt fra forlaget. Den nye udgave af Danske Bådtyper har enkelte nye illustrationer, men er i øvrigt et fotografisk optryk.

Med bogen Danske bådtyper blev et hidtil forsømt afsnit af vor danske maritime historie taget op til kyndig behandling, og de heri udgivne opmålinger giver et vigtigt bidrag til en forståelse af hele den væsentlige side af vor kulturhistorie, der er knyttet til havet gennem fiskeri og søfart.

I bogen offentliggøres mange af disse opmålinger illustreret med samtidige tegninger, malerier og fotografier, og i den kulturhistorisk interessante tekst fortæller Christian Nielsen ud fra sin store viden om bådenes bygning og brug.


150 sider, indbundet, 2. udgave 1. oplag

Vejl. udsalgspris: Kr. 298,00

Udgivet af Skib Forlag, 2005
ISBN 87-90374-30-4

-

Danmark i Krig


af Hans Christian Bjerg og Ole L. Frantzen


Danmark i krig fortæller om mere end 40 af de mest berømte slag på land og til søs, som Danmark har udkæmpet, fra Slaget ved Visby 1361 til Slaget ved Helgoland 1864.

Man får således både den militærhistoriske udvikling i Danmark beskrevet, samtidig med at man får fortællingen om Danmarks udvikling fra nordeuropæisk stormagt til den småstat, som var tilbage efter 1864.

Danmark i krig beskriver adskillige eksemplar på slag, hvor et andet udfald ville have medført en hel anden historisk udvikling i Danmark.


368 sider, indbundet, 20,9 x 22,6 cm, illustreret i farver og s/h

Vejl. udsalgspris: Kr. 299,00

Udgivet af Politikens Forlag, København 2005
ISBN 87-567-7269-6

-

Atlantsejlerne

Flådens inspektionsskibe i 100 år


af Per Herholdt Jensen


En beretning om inspektionsskibene og deres besætninger gennem 100 år.

Bogen skildrer med talrige eksempler de mangeartede opgaver, som inspektionsskibene de sidste 100 år har udført til gavn for det grøn-landske og færøske samfund.

Læs bl.a. om forsvar af fiskeriterritorier og handelsinteresser, om skibes og besætningers kamp mod naturens kræfter i Nordatlanten, om kvindernes indtog i flåden og meget mere.

Skildringen af livet om bord på skibene er levendegjort af beretninger fra orlogsgaster, sergenter og søofficerer, der selv har været vidner til begiven-hederne.

Per Herholdt Jensen er kaptajnløjtnant og har skrevet flere bøger om grønlandske emner, bl.a. Grønlands Kommando i 50 år (2001), udkommet på Aschehoug.


256 sider, indbundet, 25 x 28,5 cm, illustreret i farver og s/h

Vejl. udsalgspris: Kr. 299,00

Udgivet af Aschehoug Danske Forlag A/S, København 2005
ISBN 87-11-16729-7

-

Niels Juel

Vor største flådefører


af Niels M. Probst


Litteraturen omkring Niels Juel er begrænset og det nyeste værk om ham er i dag næsten 30 år gammelt.

I den mellemliggende tid er der imidlertid gjort betydelige fremskridt indenfor den marinehistoriske forskning, således at man i dag med større sikkerhed kan bedømme styrkeforhold og taktik og desuden bedre kan vurdere sejlegenskaber og især visualisere datidens orlogsskibe.

I dette værk, skrevet af Niels M. Probst, fremlægges denne forskning for første gang i samlet form, og resultatet er en række nyvurderinger, der på mange punkter bryder med gængse forestillinger.

Det gælder de taktikmæssige fornyelser som Niels Juel indførte og det gælder beskaffenheden af de skibe, der var hans "værktøj".

Bogen er andet bind i serien Forsvarshistoriske Skrifter udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum.


132 sider, indbundet, 23 x 17,5 cm, illustreret i farver og s/h

Vejl. udsalgspris: Kr. 200,00

Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum, København 2005
ISBN 87-
89022-46-7

-

Den gamle danske vejrbog

- bondens varsler, sømandens varsler, meteorologens varsler


af Ib Askholm


Bogen rummer bl.a. en mængde stof om vore maritime forfædres vejrforståelse. Deres viden om vejr og elementer var langt bredere, mere sanset og "naturinteresseret" end nutidens meteorologiske boglærdom. Det fremgår med al tydelighed af kapitlerne:

  • Søens folk og deres gamle vejrviden

  • Overnaturlig vejrvarsling

  • Vejr, menneske og magi

  • Gamle vejrinstrumenter mm.

  • Vejr og vejrvarsler i Danmarks historie

Det er første gang, at der på dansk udkommer en bog, som videregiver et bredt udsnit af de gamle søfolks vejrviden.


224 sider, indbundet, format A5 (tværvendt), illustreret med s/h tegninger

Vejl. udsalgspris: Kr. 198,00

Udgivet af Askholms Forlag, Rødovre 2005
ISBN 87-91679-00-1

-

Holmen

Orlogsværftet - Flådebasen - En ny bydel


af Bernt Kure


Bernt Kure giver i Holmen sit personlige stem-ningsbillede af området, da det stadig var et malerisk flådeleje med tilhørende travlt orlogs-værft.

Ingen anden lokalitet i hele København gemmer på flere vidnesbyrd om dramatiske hændelser end Holmen, men i takt med "civiliseringen" og nybyggeriet på stedet udviskes disse.

At forestille sig døde båret i land under Slaget på Reden, eller at møde en træt og beskidt ubådsbesætning på vej hjem efter endt togt bliver mere og mere fjernt.

Og hvem tænker på, at nogle af Danmarks bedst begavede ingeniører og håndværkere foruden skibe seriebyggede flyvemaskiner på Holmen, og at Orlogsværftet på verdensplan var blandt de førende inden for trådløs telegrafi, telefoni og fremstilling af galvanisk strøm.


232 sider, indbundet, illustreret

Vejl. udsalgspris: Kr. 299,00

Udgivet af Høst & Søns Forlag, København 2005
ISBN 87-1429-925-9

-

Minestrygning og langfart

- En søofficers oplevelser


af Søren Topp


Efter besættelsen kom Søren Topp til Søværnet, hvor han efter uddannelse på søofficersskolen deltog i minestrygningen af de danske farvande efter krigen.

Som chef for minestrygeren MT 157 kom Søren Topp ud for mange spændende oplevelser i denne forbindelse.

Senere kom Søren Top til at sejle langfart for rederiet Ove Skou. Også tiden i Ove Skou bød på dramatiske og interes-sante begivenheder. Også den legendariske skibsreder Ove Skous søn drev rederivirksomhed - og med Søren Topps erindringer fra hans korte tid i Kaj Ove Skous rederi slutter denne bog.

"Minestrygning og langfart" er anden selvstændige bog i rækken af Søren Topps erindringer.


112 sider, indbundet, 17 x 24 cm, illustreret i s/h

Vejl. udsalgspris: Kr. 265,00

Udgivet af Forlaget Nautilus, Frederiksværk 2005
ISBN 87-90924-26-6

-

DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG

Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991


af Dansk Institut for Internationale Studier


Udredningen er blevet til på grundlag af kommissorier fra regeringerne Nyrup Rasmussen og Fogh Rasmussen.

Ifølge det udvidede kommissorium af 23. august 2002 skal udredningen ikke blot belyse den sikkerhedspolitiske strategi og den militære trussel fra Sovjetunionen og de øvrige Warszawa-pagtlande mod Danmark og Vesteuropa, men også omfatte en gennemgang af den officielle danske sikkerhedspolitik og den danske sikkerhedspolitiske debat med særlig vægt på perioden hen imod den kolde krigs afslutning.

Warszawapagtlandenes forsøg på at opnå direkte eller indirekte indflydelse på formuleringen af Danmarks sikkerhedspolitik, herunder gennem danske partier og organisationer, fremhæves i kommissoriet som værende af sær-lig interesse.


4 bind, 721+734+636+259 sider (i alt 2.350 sider), indbundet, 17 x 25 cm, illustreret

Vejl. udsalgspris: Kr. 600,00

Udgivet af Dansk Institut for Internationale Studier, København 2005
ISBN 87-7605-091-2

-

Danske Ubåde 1909-2004


af Søren Nørby, cand. mag.


I 2004 valgte man fra politisk side at nedlægge ubådsvåbenet. Dermed var en æra endegyldigt forbi.

Denne bog dækker ubådsvæsenets 95-årige historie fra den første ubåd, DYKKEREN, til den sidste, KRONBORG, der fik blot tre år i søværnets tjeneste.

Ubådenes tekniske udvikling beskrives ind-gående, og deres skiftende roller i forsvaret af Danmark forklares i historisk perspektiv.

Sidst men ikke mindst fortæller bogen om livet om bord for de 6-7.000 danskere, der gennem tiden nåede at gøre tjeneste i de danske ubåde.

Bogen er første bind i serien Forsvarshistoriske Skrifter udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum.


255 sider, indbundet, 18 x 25 cm, illustreret i farver og s/h

Vejl. udsalgspris: Kr. 200,00

Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum, København 2005
ISBN 87-
89022-44-0

-

KONGERIGET DANMARKS ORDENER, MEDALJER OG HÆDERSTEGN


af Lars Stevnsborg


Kongeriget Danmarks ordener, medaljer og hæderstegn giver en samlet oversigt og beskrivelse af samtlige danske ordener, medaljer og hæderstegn fra 1500 og op til i dag.

Bogen er dog meget mere end blot et opslagsværk.

De danske ordener har hver deres egen historie, baggrund og udvikling ligesom ordenernes givere og modtagere har det, og bogen fortæller derfor også om de mest markante riddere, kommandører, dannebrogsmænd, kunstnere og andre, der på grund af deres indsats i det civile eller militære liv er blevet hædret.

Denne kulturhistoriske vinkel gør bogen til et standardværk, der desuden indeholder et særskilt afsnit om de kongelige islandske dekorationer fra 1921-1944.


823 sider, indbundet, 21 x 30 cm, rigt illustreret i farver

Vejl. udsalgspris: Kr. 498,00

Udgivet af Syddansk Universitetsforlag, 2005
ISBN 87-7838-911-9

-

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

|Til toppen

Mangler der en bog, eller har du som forlag eller forfatter udgivet en bog om marinehistorie inden for de seneste år, og som ikke er medtaget oven for, så send mig venligst en e-mail med et billede af forsiden og en kort omtale, som anvendt ovenfor.

Bogen vil herefter blive optaget på listen.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. september 2007

Denne side er oprindeligt udgivet: 25. juni 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger