US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Danmark i krig

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Danmark i krig

Af Hans Christian Bjerg og
Ole L. Frantzen

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Kategori:

Søkrigshistorie

Samlet bedømmelse:

Danmark i Krig fortæller om 45 af de mest berømte slag på land og til søs, som Danmark har ud-kæmpet, fra Slaget ved Visby 1361 til Slaget ved Helgoland 1864.

Man får således både den militær-historiske udvikling i Danmark be-skrevet, samtidig med at man får fortællingen om Danmarks udvik-ling fra nordeuropæisk stormagt til den småstat, som var tilbage efter 1864.

Slagets gang

Egentlig er bogens titel en lille smule misvisende, da den ikke omhandler Danmark som krigsfø-rende nation, men udelukkende fokuserer på selve slagene, hvilket da også fremgår ganske tydeligt af bogens indledning, så forfatterne er tro mod bogens formål.

Af den udsendte pressemeddelelse fremgår det, at dette er den første bog på dansk om de danske slag til søs og til lands, hvilket er ganske korrekt. De enkelte slag har været behandlet i forskellige værker, men er aldrig tid-ligere blevet fremstillet samlet, ikke mindst den valgte sammensætning af slagene til lands og til søs.

I en historisk sammenhæng findes måske ikke så meget nyt om de enkel-te slag, men selve sammensætningen og ikke mindst den forklarende ind-ledning om Danmark i krig gennem 500 år, og det afsluttende afsnit om-kring baggrunden for krigene, taktikken, organisationen og bevæbningen er med til at skabe en sikker sammenhæng.

Ultimativ eksponering

I indledningen redegøres ganske væsentligt for, at selve slaget er en kon-flikts ultimative eksponering, og der gives senere flere eksempler på slag, hvor et andet udfald ville have medført en helt anden udvikling i Danmark.

Igennem de 500 år, som bogen dækker, har Danmark været i krig i en tredjedel af tiden, 168 år sammenlagt, i lange perioder har krig således været mere almindelig end fred. Krigshandlinger og slag er et resultat af konflikter, hvor der er interessemodsætninger mellem konger, stater eller folk.

Danmarks specielle geografiske placering ved porten til Østersøen medfør-te ofte, at landet blev inddraget i stridigheder, som det ikke havde hverken del eller interesser i.

Det lykkes for forfatterne at skabe en forståelse for den politiske sammen-hæng mellem de enkelte konflikter/slag gennem den omfattende indled-ning, der er med til at give en overordnet forståelse for de efterfølgende slag efter slag.

45 slag til lands og til vands

Som det beskrives er alle betydende slag i perioden medtaget, og at for-delingen mellem slag til lands og til søs er nogenlunde ligelig er en tilfæl-dighed, og ikke udtryk for en bevidst udvælgelse.

Der er tale om 24 landslag, hvoraf et par også har involveret flådestyrker, og om 21 egentlige søslag. I enkelte tilfælde er der ikke tale om egentlige slag, men om sammenhængende krigsbegivenheder omkring en bestemt lokalitet, der samlet har karakter af et slag.

De enkelte slag er grundigt men let læseligt beskrevet i et tidsmæssigt for-løb. Der er tilsyneladende udelukkende anvendt allerede tidligere offent-liggjorte tegninger og billeder, hvilket til dels skyldes at der ikke findes så mange nye. Til gengæld er flere slag beskrevet i nye farvelagte kort, som er med til at bevare overblikket.

Farvelagt kort fra bogen

Bogen er bl.a. illustreret med en mængde nye farvelagte kort over de enkelte slag, her er gengivet stormen på Wismar 13. december 1675.
(© JP/Politikens Forlagshus A/S og Publisher Produktion, 2005)

Forfatterne

Hans Christian Bjerg, født 1944, er cand.mag. fra Københavns Universitet 1971. Arkivar i Rigsarkivet 1971. Overarkivar og leder af Forsvarets Arkiver 1981-2002. Medlem af styrelsen for Marinehistorisk Selskab 1964-2002. Redaktør af Marinehistorisk Tidsskrift 1967-78 og medredaktør 1986-91. Søværnets historiske konsulent 1974, lærer i søkrigshistorie ved Søværnets Officersskole 1975. Medlem af Militærhistorisk Kommission 1975, og af Orlogsmuseets bestyrelse 1976-2002, fra 1988 som næstformand. Medlem af Søværnets Museumskommission 1984 og redaktør af Tidsskrift for Søvæsen 2003.

Han har bl.a. udgivet eller været medforfatter til Torpedobåde gennem 100 år (1979), Danske Orlogsskibe 1690-1860, Bd. I-II (1980), Ubåde gennem 75 år (1984), Flåde og Teknik 1739-1989 (1989), Tordenskiold - Glimt af Wessel (1990) og Til fædrelandets forsvar: Værnepligten i Danmark gennem tiderne (1991).

Ole L. Frantzen, født 1947, er cand.phil. i historie fra Københavns Universi-tet 1977. Museumsinspektør ved Tøjhusmuseet 1978, direktør for museet 1988 og direktør for Statens Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet) 2005. Løjtnant af reserven (Hæren) 1969; oberstløjtnant af reserven 2002. Medlem af styrelsen for Marinehistorisk Selskab 1978-2004 og medredaktør af Marinehistorisk Tidsskrift 1979-85. Medlem af Militærhi-storisk Kommission 1991 og medlem af styrelsen for ICOMAM (International Committee of Museums and Collections of Arms and Military History) 2005.

Han har bl.a. udgivet eller været medforfatter til Truslen fra Øst. Dansk-norsk flådepolitik 1769-1807 (1980), Dansk Artilleri i Napoleonskrigen. Forudsætninger og udvikling 1760-1814 (1988), Linieskibet Holsten 1772-1814 (1988), Den Danske Hær i Napoleonstiden (1992) samt Øresunds Strategiske Rolle i Historisk Perspektiv (1998). Desuden artikler i bl.a. Den Store Danske Encyklopædi.

Sammenfatning

Bogen fremtræder både indbydende og læsevenlig, ikke mindst baseret på den grafiske sammensætning af tekst og illustrationer, men teksten præ-ges også af de to forfatteres erfarne penne med blik for det væsentlige.

Det er således lykkedes at fremstille et samlet værk om de væsentligste danske slag indtil 1864, og dermed et gedigent bidrag til den samlede Danmarkshistorie, som bør indgå i de fleste danske bogreoler.

Et oplagt julegaveønske, her op mod jul. Den står dog ikke på min ønske-seddel, men det skyldes udelukkende, at jeg netop har afsluttet læsningen af bogen, og glædeligt giver den videre til min kone, inden den får sin plads i reolen, og vil blive taget frem som referenceværk, når behov byder sig.

Alt i alt et glimrende stykke historie

Fakta om bogen:

 Titel:

 Danmark i krig

 Forfatter/-e:

 Hans Christian Bjerg og Ole L. Frantzen

 Antal sider:

 368 sider, indbundet, 20,9 x 22,6 cm, illustreret

 Forlag:

 Politikens Forlag, København 2005

 ISBN nr.:

 87-567-7269-6

 Bogladepris:

 Kr. 299,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 21. november 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger