US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4I skyggen af Tyskland

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

I skyggen af Tyskland

Den danske flådes historie 1864-1920

Kategori:

Søkrigshistorie

Samlet bedømmelse:

Af Ole Lisberg Jensen

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Endelig kom det første samlede dan-ske værk om flåden i omvæltnings-perioden efter nederlaget i 1864 og frem til den succesfulde udgang på den første verdenskrig.

Ole Lisberg Jensen bringer os i sin nye bog, I skyggen af Tyskland,  ikke kun på en velbeskrevet og udførlig historisk rejse fra nederlaget i 1864 og frem til afslutningen af den første verdenskrig, men undervejs bliver vi også vidne til det politiske slagsmål, den tekniske udvikling og ikke mindst mange personlige erindringer fra tiden 1864-1920.

Den politiske kamp

Som forfatteren selv beskriver det, hele resten af århundredet forestod en lang og træg politisk kamp, før man fik faste rammer for søværnets udformning og størrelse.

Men inden da havde Estrup med sine provisoriske love sat det store fæstningsbyggeri i gang rundt om København.

Højre gik ind for København som fæstningsby og flåden reduceret til små kanonbåde til byens forsvar.

Venstre holdt på det modsatte, en stor flåde der skulle afstå en fjendtlig invasion på Sjælland i samarbejde med en mobil hær. Forsvarets udformning blev et kernepunkt i den politiske kamp, og forsvarsgrenene flåden og hæren spillet ud mod hinanden.

Den tekniske udvikling

Sideløbende skete en teknisk udvikling inden for den maritime verden. Allerede i 1864 var de store sejlskibes tid forbi. Panserets udvikling, kanonernes størrelse og virkning forandrede krigsførelsen.

De nye maritime våben som vædderstævn, torpedoer og søminer blev udviklet frem mod århundredeskiftet og gav for det danske søforsvars vedkommende helt nye muligheder.

Vore farvande med mange rev og smalle sejlrender gjorde især spærringer med søminer effektive.

Neutralitet og genopbygningen

I udenrigspolitikken behandlede man problemstillingen med udformningen af dansk neutralitet, hvilket blev sat på spidsen i 1904-05, hvor den russiske østersøflåde passerede ud gennem Storebælt.

Kunne Danmark tillade sig at spærre de internationale gennemfartsveje som Sundet og Storebælt af for den internationale skibsfart?

Efter søværnsloven 1908 fik man endelig økonomiske rammer, der fastsat-te planlægning og nyanskaffelser for den kommende årrække. Der blev bygget panserskibe og torpedobåde særligt afpassede til de danske far-vande, og de nye undervandsbåde tilkom efter 1909.

Ved verdenskrigens begyndelse 1914 stod man ikke uforberedt.

Officerer ved planlægning af arbejdet i bestiklukafet.
(Illustration fra bogen, fra
Orlogsmuseet arkiv)

Uskadt gennem 1. verdenskrig

I begyndelsen af 1. verdenskrig blev der efter dybe politiske overvejelser lagt danske minespærringer i Storebælt, i Lillebælt og rundt om København med accept fra tysk side.

Derved undgik man hele krigen igennem større konfrontationer mellem de krigsførende i danske farvande, samtidig med at en kontrolleret civil sejlads med eksport- og importgods kunne holdes gående.

Der var lagt et stort pres på søværnet under hele 1. verdenskrig og aktivite-terne på Orlogsværftet i København var betydelige.

Flåden bestod af ca. 75 større og mindre skibe med forskellige funktioner, der var i brug og skule repareres og udrustes på Holmen, hvor der blev bygget flere nye værksteder for at klare opgaverne.

Danmark klarede sig uskadt gennem 1. verdenskrig takket være en klog udenrigspolitik i kombination med en flåde, der var tilpasset forholdene og som arbejde konstant og under en dygtig ledelse.

Marinehistoriske Skrifter

Denne bog skulle være den syvende i den række af selvstændige bind, der tilsammen vil dække orlogsflådens historie, fra flådens fødsel og op til vor tid, men den udkom som den femte.

Det er planen, at der i serien Marinehistoriske Skrifter skal udkomme i alt 9 bind, der til sammen vil dække flådens historie. Hidtil er udover nærværen-de bog udkommet Flådens fødsel (1990), Christian 3s flåde (1995), Christian 4s flåde (1996) og Niels Juels flåde (1997).

Det var oprindelig hensigten, at bøgerne der dækkede perioderne 1720-1807, 1700-tallets flåde, og perioden 1807-1864, Flåden i krig og opbyg-ning, skulle være udkommet først, men disse udgivelser er blevet for-sinket.

Efter sammenlægningen af Orlogsmuseet og Tøjhusmuseet udgives de Marinehistoriske Skrifter nu af Statens Forsvarshistoriske Museum, der er fællesbetegnelsen for de to museer.

De to sidste bind i serien vil omhandle perioderne 1920-1945, Flåden fra krig til fred, og Flåden efter 1945. Der er for nærværende ingen endelig tidsplan for disses udgivelse.

Om forfatteren

Ole Lisberg Jensen (f. 1939) blev student i København 1960 og Fil. Kand. ved Lunds Universitet i 1967 i emnerne etnologi og arkæologi.

Allerede ved sit speciale blev han sporet ind på den maritime emnes-fære ved at behandle søfarten på øen Hven i Øresund.

Han blev derefter ansat som ekstra amanuens ved Sjöhistoriska Museet i Stockholm 1968-69 i et projekt angående dokumentering af Stock-holms orlogsværft før nedlægningen og udflytningen fra hovedstaden.

Som en naturlig fortsættelse heraf blev han ansat som intendent ved Marimuseum i Karlskrona 1969-75, og derefter som intendent ved Sjöfartsmuseet i Göteborg 1975-83.

Ved alle tre museer var der omfat-tende samlinger vedrørende den svenske orlogsflåde, og i årenes løb var Ole Lisberg Jensen desuden be-skæftiget med marinearkæologi.

Ole Lisberg Jensen

Forfatteren, Ole Lisberg Jensen.

Fra 1984 til 2004 var han direktør for Orlogsmuseet i København, hvor han organiserede flytningen af søværnets samlinger fra Holmen i 1989 og ind-retningen af udstillingerne det nuværende Orlogsmuseum i Søkvæsthuset på Christianshavn.

Sammenfatning

Roses den, som roses bør, siger et gammelt ordsprog, og det må i særde-leshed også være gældende her, hvor det er lykkedes for Ole Lisberg Jensen at skabe en levende fremstilling af en meget afgørende periode af flådens historie.

Dette er ikke blot beretningen og skibe, kanoner og politikere, men gennem personlige beretninger lykkes det endvidere at give historien et både levende og menneskeligt ansigt.

Når det samtidig er den første samlede fremstilling af denne periode af flådens historie, så kan vi kun takke forfatteren for et særdeles gedigent stykke historisk arbejde, at bogen er velskrevet og let læselig, er vel en yderligere kvalitet.

Bogen er veldokumenteret, med fyldige noter og kilderhenvisninger, der gør det nemt for den, der gerne vil læse mere om denne periode af den danske flådes historie.

Bogen vil fremover være et væsentlig bidrag til flådens historie og kan også bruges som opslagsværk, måske ikke mindst for tvivlende politikere, der kan læse om, hvordan Danmark med en veludrustet og veltrænet flåde klarede sig gennem en verdenskrig.

Fakta om bogen:

 Titel:

 I skyggen af Tyskland
 - Den danske flådes historie 1864-1920

 Forfatter/-e:

 Ole Lisberg Jensen

 Antal sider:

 385 sider, indbundet, 19,5 x 20,5 cm, illustreret

 Forlag:

 Statens Forsvarshistoriske Museum, København 2005

 ISBN nr.:

 87-87720-16-7

 Bogladepris:

 Kr. 330,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 17. december 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger