US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Danske Ubåde 1909-2004

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Danske Ubåde 1909-2004

- Forsvarshistoriske
Skrifter Nr. 1

Af Søren Nørby

Kategori:

Søværnets Skibe, herunder skibslister, beretninger om enkelte skibe, skibstyper eller -klasser

Samlet bedømmelse:

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Danske Ubåde 1909-2004Det tog et år længere end forfat-teren Søren Nørby oprindelig havde planlagt inden der kunne gives et værdifuldt bidrag til et desværre nu afsluttet kapitel i flådens historie, nemlig afslutningen på anvendel-sen af ubåde i den danske flåde.

Men den politiske beslutning om at nedlægge ubådsvåbenet med ud-gangen af 2004, har til gengæld gjort denne bog til en samlet frem-stilling omkring ubådsvåbenet i det danske forsvar.

Spændende læsning

Lad det være sagt straks, her er ikke kun tale om en oplistning af de danske ubåde gennem tiderne, men en samlet fremstilling af livet i og omkring disse ofte meget hem-melighedsfulde fartøjer og deres togter.

Mange historier, der for længst er gået i glemmebogen hos de fleste, får nu sin plads i historiebogen. Lige som helt nye historier om disse skibes ofte hemmelighedsfulde togter, for første gang ser dagens lys.

Ingen tvivl om, at forfatteren har gravet dybt i arkiverne for at kaste lys over dette desværre nu afsluttede kapitel i den danske flådes historie. Bogen bliver til spændende læsning, også for folk der ikke normalt interes-serer sig så meget for marinehistorie.

Veldisponeret

Naturligvis rummer bogen en samlet fortegnelse over samtlige ubåde, der gennem 95 år har gjort tjeneste i flåden. Ja, den indeholder endog et afsnit om ubådsvåbenets mulige fremtid, havde det ikke været for den politiske beslutning om i stedet at nedlægge ubådsvåbenet.

Bogen rummer også en let læselig teknisk gennemgang af ubåden, hvor-dan den dykker, dens primære våben, torpedoen mm.

Men først og fremmest giver den en historisk gennemgang af ubådenes mange forskellige togter fra tiden under 1. verdenskrig til ubåden SÆLENs deltagelse i den seneste Golf-krig.

Bogen er rigt illustreret, ikke mindst med mange hidtil ukendte og ikke tidligere offentliggjorte fotos. Noget der er med til at give en særdeles vel-disponeret bog.

En enkelt mangel

En enkelt ting synes dog at mangle i dette ellers komplette værk om de danske ubåde, uden at jeg på nogen måde vil lade det indvirke på den samlede bedømmelse af dette særdeles glimrende stykke arbejde.

Gennem de fleste år har delfinen været ubådenes varemærke, og Ubådsmærket med de to delfiner har gennem adskillige år prydet mangen en ubådsmands bryst.

I årene fremover vil der fortsat være personel i Søværnet, der bærer dette mærke, og derfor havde det nok været rimeligt, at nævne det.

Forfatteren

Forfatteren til bogen "Danske Ubåde 1909-2004" er Søren Nørby, der er cand. mag. i historie og i de seneste år har været ansat på bl.a. Orlogsmuseet i København, og Handels- og Søfartsmu-seet på Kronborg.

Søren har i tidens løb været forfatter til mange artikler til bl.a. "Tidsskrift for Søvæsen" og "Marinehistorisk Tidsskrift", desuden har Søren skrevet adskillige artikler til bl.a. denne hjemmeside, ikke mindst omkring flådens indsats under 2. verdenskrig.

Denne bog er hans anden bogudgivelse. Hans første bog, "Flådens Sænkning 29. august 1943" udkom i 2003, og med mit personlige kendskab til hans arbejds-indsats og interesse for flådens historie kan vi nok forvente mere fra Søren.

Forfatteren, Søren Nørby

Sammenfatning

Alt i alt et særdeles gennemarbejdet og veldokumenteret værk, der dækker ubådsvåbenets 95-årige historie fra den første ubåde DYKKEREN, til den sidste, KRONBORG, der fik blot tre år i Søværnets tjeneste.

Ubådenes tekniske udvikling beskrives indgående, og deres skiftende rol-ler i forsvaret af Danmark forklares i et historisk perspektiv, ligesom bogen, sidst men ikke mindst, fortæller om livet om bord for de 6-7.000 danske marinere, der gennem tiden nåede at gøre tjeneste i de danske ubåde.

I dag er ubåde i Danmark kun museumsgenstande, men denne bog vækker minderne til live og kan varmt anbefales, både som læsning og som opslagsværk.

Fakta om bogen:

 Titel:

 Danske Ubåde 1909-2004

 Forfatter/-e:

 Søren Nørby

 Antal sider:

 255 sider, indbundet, 18 x 25 cm

 Forlag:

 Statens Forsvarshistoriske Museum, København 2005

 ISBN nr.:

 ISBN 87-89022-44-0

 Bogladepris:

 Kr. 200,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 11. juli 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger