US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Gerners Medalje

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Henrik Gerner Medaljen

Kun ved Fliid og Dyd vindes Hæder

Henrik Gerner Medaljen

27. december 1781 døde flådens højt ansete fabrikmester, kom-mandørkaptajn Henrik Gerner i en alder af kun 46 år.

Gerner havde som fabrikmester siden 1772 øvet en betydelig indsats ikke alene inden for skibsbyggeriet, men også på mange andre nærbeslægtede områder inden for søetaten.

Mindemedaljen

Det var naturligt og i tidens ånd, at også søofficererne ønskede at hædre denne mands minde.

Søe-Lieutenant-Selskabet fore-slog, at der blev præget en medalje til minde om Gerner.

En kommission med viceadmiral C. F. de Fontenay i spidsen, der skulle tage sig af sagen, henvendte sig til Gerners gode ven Suhm, der derefter gav udkast til medaljen, der blev tegnet af billedhuggeren Jesper Johannes Holm.

I januar 1790 gav Finanskassedirektionen tilladelse til at lade medaljen præge på Den kongelige Mønt, og et eksemplar i guld blev overrakt til Gerners enke. Dette eksemplar blev ved hendes død i december 1808 overgivet til Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

Eksemplarer i sølv blev af viceadmiral Fontenay overrakt Kongen, Enke-dronningen og flere medlemmer af det kongelige hus. Endvidere blev sølv-medaljen skænket til Suhm, Ove Malling, digteren Thomas Thaarup, der havde skrevet kantaten ved Gerners sørgefest, den svenske admiral Chapmann samt til geheimeråd, kammerherre E. C. E. Schack.

Præmiemedaljen

Når medaljen også tildeltes geheimeråd Schack skyldtes dette, at Schack, da han havde hørt om søofficerernes plan om medaljen, i marts 1792 skænkede en kapital på 300 rdl, hvoraf renterne skulle anvendes til fremstilling af en sølvmedalje, der årligt skulle gives som belønning til en søkadet.

Medaljen skulle gives til den kadet, "som ved en til den Ende anstillet Prøve Examen viser mest Indsigt og Kyndighed i de Videnskaber, som danne Søeofficeren, især Mathematik".

Fundatsen for den således indstiftede medalje blev approberet af kongen den 1. juni 1792.

Præmiemedaljen fik samme udseende som mindemedaljen, idet forsiden (avers) viser et brystbillede af Gerner med overskriften "HENRIK GERNER FABRIK MESTER", og med underskriften " FØD 5. JULI 1741, DØD 27. DEC. 1787".

På reversen ses en figur forestillende Archimedes, der peger hen mod stævnen af et antikt skib. Herover står "VOR ARKIMEDES TIL ÆRE", og under figuren "AF DE KONGEL. DANSKE SØE OFFICERER".

Præmiemedaljen var herudover forsynet med kantskriften "KUN VED FLIID OG DYD VINDES HÆDER".

Henrik Gerner Medaljen (avers)

Forsiden (avers)

Henrik Gerner Medaljen (revers)

Revers

(Foto: Søværnets Officersskole)

Uddelt første gang

Medaljen skulle uddeles på Henrik Gerners dødsdag, 27. december, og ud-deltes første gang i 1792 til kadetunderofficer F. Lütken.

Hvis 2 kadetter havde vist sig omtrent lige kvalificeret ved eksamen, og fondens midler i øvrigt tillod det, kunne der uddeles to medaljer, den ene som "accessit".

En sådan medalje tildeltes ligeledes i 1792 til kadetunderofficer B. W. Erichsen.

I de første år blev medaljen overrakt af Kronprinsen, senere af Kongen, men efter 1813 foretoges overrækkelsen af officersskolens chef.

Da tidspunktet for eksamen på officersskolen i 1833 blev ændret fra november/december måned til marts måned, ændredes datoen for medaljens uddeling til en dag i april måned.

Ny præmie for kadetterne

I 1812 indstiftedes en ny præmie for kadetterne, idet Kongen ved kgl. reskript af 30. september 1812 bestemte, at han fremtidig hvert år ville til-dele en æressabel til den kadet, der fik den bedste eksamen.

Da der nu var to præmier til den bedste kadet bifaldt Kongen i 1813, at æressablen skulle tildeles den kadet, der havde bestået konkurrencen som nr. 1, medens medaljen skulle gives til nr. 2.

Sablerne er forsynet med inskriptionen "Af Kongen" og den pågældende kadets navn og årstallet.

Dobbelt op og både og

Reglerne for afholdelse af eksamen var, set med nutidens øjne, ret så ind-viklede og betød at kadetter i enkelte tilfælde aflagde eksamen to år i træk med et resultat, der begge gange berettigede til en medalje.

Da medaljen kun kunne erholdes én gang bestemtes det, at en kadet, der således for anden gang havde vundet medaljen, i stedet fik en anden præmie, som regel en kårde.

I 1854 ændredes reglerne for erhvervelse af både medalje og æressabel i forbindelse med en ny plan for uddannelsen på akademiet, således at æressablen tildeltes den kadet, der fik det bedste duelighedsbevis om bord, medens medaljen tilfaldt den kadet, der bestod bedst ved prøven i land.

Samtidig indførtes den bestemmelse, at præmierne kun uddeltes, såfremt der opnåedes mindst 2/3 af det højeste pointantal, og det blev fremover muligt for en kadet at erhverve begge udmærkelser.

Kravene skærpet

I tidens løb er kravene for modtagelse af både medalje og æressabel ble-vet skærpet betydeligt, således at det ikke længere er tilstrækkeligt med den højeste karakter, men der indførtes samtidig minimumskrav.

Hvor der fra indstiftelsen i henholdsvis 1792 og 1812, og indtil 1868 normalt hvert år blev uddelt såvel en medalje som en æressabel, hører det nu til sjældenhederne, at en kadet kvalificerer sig til disse æres-bevisninger, og endnu sjældnere at en kadet kvalificerer sig til begge.

Tamburkorpset opstillet ved hovedindgangen til Søværnets Officersskole på Nyholm i København.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

-

Kildehenvisninger:

&

Danske Marineblankvåben I, af Kurt Bang Petersen, Våbenhistoriske Aarbøger 2001 Nr. 46, forlaget Devantier, Næstved 2001 (ISSN 0108-707X)

&

Gerners medaille - Kongens æressabel, af kommandør-kaptajn E. Borg, Tidsskrift for Søvæsen 1967, side 292 ff

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 1. juni 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger