US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1945-19894MTB kollision
 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

MTB kollision i Storebælt (1957):

Én mand mistede livet
ved kollisionen og Søværnet mistede en motortorpedobåd

Marinekonstabel omkommet da de to motortorpedobåde FLYVEFISKEN og HØGEN kolliderede under høj fart i forbindelse med natlig øvelse i Storebælt

Maskinkonstabel Knud Ingemann Thomsen forsøgte at redde livet ved at springe over bord ved kollisionen, men forsvandt i mørket. En omfattende eftersøgning med skibe og fly var forgæves.

Ved kollisionen blev HØGEN så svært beskadiget, at den sank kort tid ef-ter, hvorimod det lykkedes at bjerge FLYVEFISKEN ind til Korsør surret fast til siden af fregatten ROLF KRAKE.

Af Johnny E. Balsved

Motortorpedobådene HØGEN, chef søløjtnant I Jørgen Christiansen, og FLYVEFISKEN, chef kaptajnløjtnant Troels Hansen, deltog 4. september 1957 sammen med 5 andre MTB'ere fra 1. Torpedobådseskadre i en natlig øvelse i Storebælt.

Motortorpedobåde HØGEN

Motortorpedobåden HØGEN der forliste i Storebælt efter kollisionen med FLYVEFISKEN.
(Foto: Søværnet)

I samme farvand befandt sig også 1. Fregatdivision, der bestod af fregat-terne ROLF KRAKE, chef kommandørkaptajn Hans-Henrik Wesche, og ESBERN SNARE, desuden var også kystjageren HUITFELDT, chef orlogskaptajn O. Brinck-Lund, og torpedobåden HOLM i området.

Motortorpedobådene havde netop afsluttet et øvelse med bl.a. torpedo-angreb og sejlede totalt mørklagte og i kølvandsorden, da en kollision ind-traf kort efter klokken 3 om morgenen.

Ildevarslende melding

Klokken 0307 modtoges ombord i bl.a. ROLF KRAKE et signal i klart sprog, der kort sagde: "Emergency Collision - Emergency, this is FLYVEFISKEN I have been in collision with HØGEN - switch on navigational lights - HØGEN is sinking FLYVEFISKEN is not in immediate danger".

Der var ingen angivelse af positionen i det afsendte signal, men det førte plot ombord i ROLF KRAKE afgjorde hurtigt, at kollisionsstedet måtte være 6 sømil NØ for Lohals, hvilket var ca. 3 sømil fra fregattens nuværende position.

ROLF KRAKE satte omgående fuld kraft kurs mod kollisionsstedet, mens mandskabet ombord blev klargjort til den forestående redningsaktion.

Fregattten ROLF KRAKE

Fregatten ROLF KRAKE spillede en afgørende rolle i redningsarbejdet.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

14 minutter senere, klokken 0321 var fregatten fremme ved kollisions-stedet og kunne i lyset fra projektøren se, hvordan FLYVEFISKEN nærmest hang ind over HØGEN, samtidigt kunne det konstateres, at hovedparten af HØGEN besætning allerede befandt sig ombord på FLYVEFISKEN.

Kollisionen

Motortorpedobådene havde sejlet totalt mørklagt i tæt formation i nord-gående retning, da HØGEN tilsyneladende havde lavet et for skarpt drej, hvorved FLYVEFISKEN tilsyneladende havde ramt HØGEN midtskibs.

Ombord i FLYVEFISKEN havde man i sekunderne inden kollisionen forsøgt at lave en undvigemanøvre, men forgæves.

En kollision var uundgåelig og FLYVEFISKEN skar sig ind i HØGEN, og begge både begyndte omgående at tage vand ind.

Ved kollisionen blev besætningerne på begge motortorpedobåde kastet omkuld mellem hinanden, men redningsaktionen var hurtigt i gang.

Da kollisionen skete sejlede MTB'erne med 3/4 fart, dvs. omkring 30 knob, eller ca. 55 km/timen.

HØGEN stærkt truet

Det stod hurtigt klart, at HØGEN var synkende, og besætningen fik ordre til at forlade MTB'en. Det lykkedes for de fleste besætningsmedlemmer at komme ombord på FLYVEFISKEN, mens enkelte måtte springe i vandet for at redde livet.

Klokken er 0307 og kollisionen er lige sket. FLYVEFISKEN ses her med stævnen ind over HØGEN, lige agten for broen.
Til venstre i billedet ses projektøren fra en af de tililende skibe.
(Ukendt fotograf - billede stillet til rådighed af Peter Helgesen, Skagen)

Det lykkedes dog hurtigt at få bjerget alle på nær én op på de øvrige MTB'ere, der befandt sig i området.

Maskinkonstabel Knud Ingemann Thomsen havde været oppe på dækket, men var sprunget overbord. En anden havde forgæves forsøgt at redde ham, men han rev sig løs og forsvandt i mørket og måtte meldes savnet.

4 minutter efter at ROLF KRAKE var nået frem sank HØGEN, klokken 0321.

Chefen for HØGEN, søløjtnant I Jørgen Christiansen, var den sidste, der for-lod den synkende motortorpedobåd.

Flere tilskadekomne

Flere af de øvrige ombordværende på de to MTB'ere havde fået adskillige knubs, da de blev kastet omkuld ved den voldsomme kollision.

Mange havde også fået forskellige knubs og skrammer, da de i skyndingen gled på HØGENs glatte dæk, der ved kollisionen var blevet indsmurt i olie.

De tilskadekomne modtog umiddelbar førstehjælp ombord på ROLF KRAKE, hvorefter de sværest tilskadekomne for fuld kraft blev sejlet til Korsør ombord på torpedobåden TRANEN, kommanderet af søløjtnant I Erik Sørensen.

To af de tilskadekomne måtte indlægges på Korsør Sygehus, men tilsyne-ladende var alle sluppet fra ulykken uden alvorlige kvæstelser. Mange var dog stærkt chokerede efter den natlige hændelse.

FLYVEFISKEN bjerges

Ombord i ROLF KRAKE gjorde man nu klar til at redde FLYVEFISKEN, der tog meget vand ind gennem et hul i stævnen. Allerede på vej ned mod kollisionsstedet var der blevet truffet omfattende forberedelser ombord på fregatten.

Motortorpedobåden FLYVEFISKEN.
(Foto: Søværnet)

Det lykkedes ret hurtigt med hjælp fra MTB'ens besætning at få lagt to stropper omkring FLYVEFISKEN, samtidigt med at ekstra pumpemateriel hjalp med til at holde det indstrømmende vand ude.

Efter at MTB'en således var sikkert "fortøjet" på siden af fregatten, forlod de sidste besætningsmedlemmer båden, med chefen for FLYVEFISKEN, kaptajnløjtnant Troels Hansen som sidste mand, og den langsomme bugsering ind mod Korsør blev påbegyndt.

Omfattende eftersøgning

Umiddelbart efter daggry blev et storstilet eftersøgningsapparat sat i gang for at finde den forsvundne maskinkonstabel fra HØGEN.

I eftersøgningen deltog de øvrige af Søværnets skibe, der befandt sig i området, herunder fregatten ESBERN SNARE og kystjageren HUITFELDT, samt et antal kuttere fra Storebælts Marinedistrikt.

Desuden deltog fly og en helikopter fra Flyvestation Værløse i den omfattende eftersøgning, men alt sammen uden resultat.

Først nogle uger senere blev liget af maskinkonstabel Knud Ingemann Thomsen fundet ved Læsø.

Torpedobåden FLYVEFISKEN ses her fortøjet til fregatten ROLF KRAKE.
(Foto: Sorø Amts Avis, fra Erik Rodams arkiv)

Ind til Korsør

Omkring klokken 7 sammen morgen ankom ROLF KRAKE til Korsør og fortøjede ved østkajen med FLYVEFISKEN hængende på den styrbords side.

Ekstra pumpemateriel blev bragt ombord, samtidigt med at svømmedykke-re anbragte lækmåtter over de største lækager i MTB'en.

Da det var lykkedes at stabilisere torpedobåden, blev den bugseret over til værftet i Korsør, hvor der blev iværksat yderligere undersøgelser, og skro-get blev tætnet, således at MTB'en kunne bugseres tilbage til Orlogsværftet i København for en fuldstændig reparation.

Torpedobåden FLYVEFISKEN bugseres over til værftet i Korsør til en midlertidig reparation. Bemærk at der fortsat lænses vand fra forskibet.
(Ukendt fotograf - billede stillet til rådighed af Peter Helgesen, Skagen)

HØGEN hæves

Allerede 10. september lyk-kedes det for Svitzer at hæve den sunkne torpedobåd, og den blev efterfølgende bragt ind til Nyborg.

Efter at båden var kommet i dok blev den besigtiget, og det vurderes at skaderne på HØGEN var så omfattende, at det ikke kunne betale sig at reparere båden.

MTB'en blev kasseret, og al-lerede 23. september var den solgt til ophugning.

Torpedobåden HØGEN i dok på Nyborg værft

HØGEN i dok på Nyborg Værft efter bjergningen.
(Foto: Søværnet)

 

Kildehenvisninger:

&

Bjergningen af motortorpedobåden FLYVEFISKEN efter dennes kollision med motortorpedobåde HØGEN i Store Bælt den 4. september 1957, af orlogskaptajn J. O. Frederiksen, artikel i Tidsskrift for Søvæsen 1958

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, af Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  København 1998 (ISBN 87-87720-13-2)

&

Sorø Amtstidende, 4. september 1957

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

-

   

Denne side er senest opdateret: 4. august 2003

Denne side er oprindeligt udgivet: 5. april 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger