US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden efter 19894MOBA udfases

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

MOBA udfases (2003):

MOBA OPS på site i Skotland.
(Foto: MOBA)

Fra sejldugsdøre i køretøjerne til
HARPOON missiler…

”Om lidt bli'r her stille, om lidt er det forbi. Fik du set det du ville, fik du hørt din melodi?” - Sådan skrev Kim Larsen i en af sine kendte sange.

Med udgangen af 2003 nedlægges MOBA, Den Mobile Base, som et led i det igangværende forsvarsforlig. Hermed forsvinder en af Søværnets ældste operative enheder.

Her følger MOBAs egen beretning om sin tilblivelse og sit virke gennem næsten 50 år.

Af MOBA

Nu er det jo ikke sikkert, at Kim Lar-sen, vor "nationalskjald", lige netop tænkte på MOBA, da han skrev en af sine mere populære sange.

Men sandt er det, at der bliver lidt mere stille, når en af Søværnets æld-ste operative enheder – Den Mobile Base (MOBA) – med udgangen af indeværende år (2003) ophører med at eksistere.

Dette sker som en konsekvens af det sidste forsvarsforligs omstrukturerin-ger, beskrevet i den såkaldte STRUK 04 delplan.

Hvordan startede det?

Efter 2. Verdenskrig skulle den dan-ske flåde genopbygges, herunder og-så motortorpedobådsvåbnet.

Rekognosceringen kørt fast?
(Foto: MOBA)

Ved krigens slutning i sommeren 1945 rådede Danmark kun over de to gamle torpedobåde HAVKATTEN og NARHVALEN.

I perioden 1947-51 overtog Danmark i alt 20 tidligere tyske motortorpedo-både, hvoraf nogle blev kannibaliseret. Derudover blev der bygget 6 motor-torpedobåde – FLYVEFISKEN-klassen - ved danske værfter i tiden frem til 1954/55.

I alt stod man således med et torpedobådsvåben med 24 enheder.

Disse særdeles specialiserede enheder havde med deres træskrog og højt-ydende maskineri brug for hyppige og ekspertbetonede eftersyn; både for at opretholde en passende operationsstatus og den nødvendige udholden-hed under gennemførelsen af længerevarende sejladsperioder.

Da man indledningsvis ikke rådede over et forsyningsskib, så skulle Torpe-dobådsafdelingen, der havde til huse på Nyholms sydvestlige hjørne, løse problemet.

Modellen til en løsning kom fra Royal Navy, der under 2. Verdenskrig havde opbygget en "Coastal Forces Mobile Unit" som understøttede de britiske motortorpedobåde med "operational maintenance on a day-to-day basis". Benyttende dette koncept startede Torpedobådsafdelingen en mindre afde-ling i årene 1952-53 med ganske få lånte køretøjer.

Fra disse køretøjer klarede man bespisning og indkvartering af bådenes besætninger, samt at levere olie og vand og en del andre ting.

Det første køretøj – en REO – blev leveret i november 1952. Men i de første år var "MOBA" kun formeret under motortorpedobådenes øvelser og sejlads – med personel fra Torpedobådsafdelingen.

Torpedobåde af FLYVEFISKEN-klassen

I de første mange år var MOBAs opgave at yde støtte til motortorpedobådene,
her ses to af FLYVEFISKEN-klassen, tv. ses
MAKRELEN og til højre SVÆRDFISKEN.
(Foto: Erik Rodam)

MOBA - formel kommandohejs 15. december 1959

Torpedobådenes Mobile Base (MOBA) hejste formelt først kommando 15. december 1959.

Fra da af gik det relativt hurtigt. Ved 25-års jubilæet rådede MOBA således over cirka 40 køretøjer og cirka 80 mand. Disse var delt i to afdelinger:

  • MOBA OPS, som ydede motortorpedobådene operativ og taktisk assistance med deres radar- og kommunikationsvogne.

  • MOBA LOG, som leverede olie, vand, torpedoer, reservedele etc., samt forestod reparationer under motortorpedobådenes operationer.

MOVA

I 1992 blev MOBA opdelt i to selvstændige afdelinger.

MOBA, som stadigvæk stod for den operative støtte og MOVA (Den Mobile Vedligeholdelsesafdeling), som stod for logistikken.

Dog lå MOBA og MOVA fonetisk tæt på hinanden, og derfor blev MOVA se-nere ændret til det mere mundrette MLOG (Den Mobile Logistikafdeling).

MOBA havde oprindelig sin faste "kajplads" i de tidligere hangarer på Margretheholm, men i forbindelse med Holmens udflytning blev den nye "kajplads" bygning 42 på Flådestation Korsør, hvor MOBA og MLOG i dag har til huse.

Operationsmønstret i "gammel" tid.

I tiden under den kolde krig var MOBA operationsmønster, som det gjaldt for den øvrige del af Søværnet, koncentreret omkring Østersøen - invasionsforsvaret.

Derfor blev MOBA typisk opstillet på Møn, Falster eller Stevns, hvorfra operationerne blev ledet. En af MOBA allervigtigste opgaver var at kunne fungere som kommandoplatform for Eskadrechefen.

I dagligdagen var en anden hyppig plads Torpedostation (og depot) Kongsøre, hvor der blev lastet torpedoer under de torpedoskydeøvelser, som blev gennemført i området omkring Hesselø.

Netop MOBA pladser (sites) har nærmest været en videnskab at finde, da en god site:

  • må være tæt ved kysten eller på en forhøjning (bakke), så der kan frembringes et ordentligt radarbillede i operationsvognen

  • skal være placeret så man hurtigt kan komme ind og ud med lastbilerne – og der skal være plads til dem

  • eventuelt frembyder naturlig kamuflage (skov)

  • ligger ikke alt for langt fra en havn, som kan servicere skibene

  • giver plads til at operere helikoptere – tankning og orientering om den aktuelle taktiske situation, inden de flyver på mission.

Når man samtidig husker på, at der skulle kunne opsættes op til 3 selv-stændige radarhoveder med operationsvognskapacitet, så har det altid været noget af en udfordring.

Helikopter tanker op i MOBA regi
(Foto: MOBA)

Düsseldorf i 1970

Alt dette har typisk fundet sted i dansk område, men der har da været af-stikkere til udlandet, f.eks. da MOBA sammen med 4 torpedobåde deltog i "Grüne Woche" i Düsseldorf i 1970.

Og under BOLD GAME-øvelserne i 1974 og 75 opererede MOBA i området mellem Kristianssand og Bergen.

Endvidere har MOBA igennem tiderne løst en mængde større og mindre opgaver af noget speciel karakter. Som for eksempel at levere strøm med de store generatorer til et lysshow i forbindelse med et jubilæum på Vordingborg Kaserne.

Generatorerne blev også brugt, da A. P. Møller en gang skulle bruge strøm i forbindelse med en nybygning, som lå til demonstration på Langelinie.

Da den danske spillefilm "Piger til søs" skulle indspilles i 1977 ydede MOBA støtte i forbindelse med nogle optagelser ved Spodsbjerg.

Desuden var MOBA også engang involveret, da en udrangeret Hjemme-værnskutter skulle hugges op i Holbæk.

Længere tid "om bord" end på andre tjenestesteder

Alt taget i betragtning, så har der i MOBA været et "bredt" operationsmøn-ster, hvilket også har gjort tjenesten attraktiv.

Og gjort at personellet typisk blev længere tid "om bord" end i andre af Søværnets enheder.

Ilandkørsel fra tysk landgangsfartøj.
(Foto: MOBA)

Operationsmønstret i nyere tid

Det mest skelsættende i nyere tid har nok været (MOVA var i mellemtiden blevet en selvstændig enhed), da man i forbindelse med udfasningen af PEDER SKRAM-klassen fik tildelt to Missilbatterier.

Dermed havde MOBA fået "nogle store muskler" med rådighed over 2 gan-ge 8 HARPOON-missiler.

Og Søværnet havde fået endnu et solidt stykke værktøj til værktøjskassen, idet man nu var i stand til – i et kystnært scenario – at engagere en fjende med et kraftigt sømålsmissil. Vel og mærke fra en mobil platform i land.

MOBA missilbatterier har under adskillige taktiske øvelser været udslags-givende, da man kunne engagere sømål fra et skjult sted i land.

Og såfremt man kunne få passende målopdateringer fra for eksempel en flådehelikopter, kunne man affyre missilerne uden at afsløre sin egen position elektronisk.

Der blev i september 2000 gennemført et skud med et prøvemissil fra Missilbatteriet, som var opstillet på Artillerikursus, Sjællands Odde.

Der var mange bange anelser i omløb inden skuddet, men de blev gjort til skamme. Materiellet holdt – selvfølgelig, og skuddet var en succes.

Vi var dog alle overraskede over larmen fra det affyrede missil – øredøvende!

Der blev i september 2000 gennemført et skud med et HARPOON prøvemissil fra Missilbatteriet, som var opstillet på Artillerikursus, Sjællands Odde.
(Foto: MOBA)

Udsendelsen til Makedonien i 2001

En anden skelsættende begivenhed i MOBA historie var udsendelsen til Makedonien i 2001.

Hovedparten af MOBA besætning blev i 2001 sendt et halvt år til Makedo-nien, hvor de skulle bemande en transportafdeling i forbindelse med den igangværende NATO-mission.

Oprindelig skulle det have været en overkommelig opgave, men nærmest samtidig med MOBA ankomst til området blev Makedonien til noget, der lignede en krigszone.

Det blev ingen "badeferie".

Alle kom trods alt hele hjem, men nogle med alvorlige ar på sjælen. Sådan nogle ar, som man får, når man har prøvet at være blevet beskudt.

Fra Esbjerg til Southampton

I den mere fredelige afdeling deltog MOBA i 1995 i Joint Maritime Course (JMC) i Skotland, hvilket var en stor oplevelse med mange gode erfaringer.

Ikke mindst på grund af transporten derover, som blev foretaget af et britisk transportfartøj (RFA) SIR PERCIVAL fra Esbjerg til Southamp-ton – og derefter videre til Skotland.

Da JMC 95-2 var færdig, skete det hele igen – bare i omvendt række-følge.

Det var en god øvelse – ikke mindst en udfordring for garageafdelingen og deres materiel.

Største opgave

Den største opgave, som MOBA no-gensinde er blevet tildelt, er muligvis at agere som Task Group komman-doplatform for COM BLUE under øvel-se BLUE GAME 2002.

Vi havde i den forbindelse være ude at låne materiel og personel flere steder for at kunne opstille en CTG-platform med de nødvendige facilite-ter, først ved Gjerrild Nordstrand og siden hen på Sjællands Odde.

Høj kran - MOBA på udflugt.
(Foto: MOBA)

Det var en stor udfordring, men det lykkedes - selvom der ind imellem var visse sprogvanskeligheder, da staben blandt andet bestod af personel fra Danmark, Canada, Norge, Tyskland, Holland, Belgien og Grækenland.

MOBA har også haft andre specielle opgaver i nyere tid. Der skal her bare nævnes et eksempel.

Under EU-topmødet i København var MOBA blandt andet opstillet ved Dragør, hvorfra vi overvågede sø- og lufttrafikken med MOBA radarhoveder.

En meget spændende opgave – ikke mindst fordi det skete i tæt samarbej-de med Politiet.

Planlægningsmøde med LYNX helikopter.
(Foto: MOBA)

En af de mere sjove opgaver

En enhed af FLYVEFISKEN-klassen skulle engang på adoptionsbesøg i Åbenrå.

Der var i den forbindelse blevet fremstilet en svane af is, som lå i fryserummet i cafeteriet på Flådestation Korsør. Den skulle bruges til en reception med byens honoratiores – men man havde ved afgangen glemt at få den med.

- Så MOBA fik en tur med en vogn til Åbenrå med en stor issvane "i lasten".

I foråret 2003 deltog MOBA sammen med 2 FLYVEFISKEN-enheder i BALTIC BRIDGE i Sverige.

Da MOBA kom til Øland vakte det en del opsigt.

Men fra den svenske forbindelsesofficer fik vi også at vide, at det var første gang i ca. 30 år, at der var militære enheder på Øland.

En MOBA-kolonne i et område, som er udlagt til turisme og naturreservat fylder selvfølgelig også lidt.

Vi har da også haft mere sydlige opgaver, for eksempel da Forsvarets Forskningstjeneste engang skulle have transporteret en radarcontainer til Toulon i Frankrig.

Og senest - i skrivende stund - er der 2 MOBA kommunikationsfolk ud-sendt sammen med MLOG-teamet i STRONG-operationen i Spanien, hvor der ydes assistance til VIBEN og RAVNEN.

- med vemod at erkende

For alle de, som igennem tiderne har forrettet tjeneste på MOBA, vil det uvilkårligt være med vemod at erkende, at MOBA med udgangen af 2003 ikke mere eksisterer.

- Og ZODIAC er atter kun en gummibåd eller et himmeltegn - ligesom SANDMAN atter kun er Ole Lukøje på engelsk.

En æra er slut - må eftermælet blive godt! Og det gør det, for "gode tider kommer ikke dårligt tilbage"!

LYNX helikoptere på græs under øvelse.
(Foto: MOBA)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Ovennævnte artikel blev bragt i bladet:

Søværnsorientering

Nr. 3 - 2003

Artiklen gengives her med tilladelse fra Søværnets operative Kommando.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

TEMAHISTORIEN:

Søværnet efter 1989

LÆS MERE OM DENNE PERIODE:

Med korvetten
OLFERT FISCHER
i Den Persiske Golf

(1990-1991)

-

Korvet i
Ørkenstorm
(1991)

-

Skibskollision i
Fehmern Bælt
(1994)

-

Inspektionskutteren
AGPA til Thule
(1997)

-

TRITON mindes
HMS HOOD
(1997)

-

På patrulje med
GLENTEN
(1999)

-

VÆDDEREN opbringer
fiskefartøj
(1999)

-

Et sidste togt med
SEHESTED
(2000)

-

NIELS JUEL i
STANAVFORLANT
(2000)

-

Søværnets Flyvetjeneste
ved et skillepunkt
(2000)

-

Dansk ubåd reddet
af svensken
(2000)

-

Fiskeriinspektion
ved Færøerne
(2001)

-

S321 NORDKAPERENs
sidste togt
(2001)

-

Varderejsning på
Ravns Storø
(2001)

-

Ubåden SÆLEN på
patrulje
(2002-2003)

-

Operation Iraqi Freedom (2003)

-

Missilfartøjer på konvojtjeneste
ved Gibraltar
(2003)

-

MOBA udfases (2003)

SE OGSÅ:

Flådens skibe efter 1989

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 3. januar 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger