US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Bøger & Forskning4Boganmeldelser4Admiral Rechnitzers Maritime og Politiske Erindringer

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

4Nye Bøger

4Boganmeldelser

4Hvem forsker Hvad?

 4Forsvarets Bibliotek

 4Kontaktudvalget

 4Maritim Kontakt

 4Marinehist. Skrifter

 4Forskere & Projekter

4Maritim Bibliografi

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Boganmeldelse:

Admiral Rechnitzers Maritime og Politiske Erindringer 1905-40

Kategori:

Strategi, Politik og Organisation

Samlet bedømmelse:

Udgivet og kommenteret af Hans Christian Bjerg

Anmeldt af Johnny E. Balsved

Få kender i dag viceadmiral Rech-nitzer og hans virke, men blandt dem, der erindrer hans navn, har han fået et meget dårligt og unu-anceret eftermæle ikke mindst i forbindelse med den 9. april 1940.

Var Rechnitzer neutralitetspolitik-kens militære eksponent eller dens gidsel?

Spørgsmålet står ubesvaret, men Rechnitzers nu udkomne erindrin-ger bringer os måske tættere på svaret.

Således skrev udgiveren, orlogs-historikeren og Søværnets histo-riske konsulent Hans Christian Bjerg i en kronik i Jyllands Posten 27. december 2003 om sin netop udgivne bog.

Får vi så svaret?

Bogen bygger på admiralens eget renskrevne manuskript og følger minutiøst tidsrummet fra det første møde med Marineministeriet i 1905 og indtil afgangen som chef for Marineministeriet i 1940.

Umiddelbart virker det ikke som om denne nye fremstilling giver os noget endegyldigt svar på, hvorvidt Rechnitzer var neutralitetspolitikkens militære eksponent eller dens gidsel.

Bogens introduktion nævner samtidig, at der sammen med det af vice-admiralen renskrevne notat befinder sig en række håndskrevne notater, der imidlertid ikke er medtaget i denne bog!

Kunne disse håndskrevne notater, der beskriver Rechnitzers oplevelser i forbindelse med afhøringer i Den parlamentariske Kommission i 1945-46, måske have kastet lys over spørgsmålet? - Det får vi nok aldrig at vide!

Blind tillid til dansk neutralitet

Bortset fra Hans Christian Bjergs introduktion, er bogen udelukkende base-ret på Rechnitzers eget renskrevne manuskript, hvorfor en bedømmelse af personen naturligvis er meget vanskelig.

Rechnitzer var i det meste af sit karriere i Marineministeriet ikke særlig vel-lidt blandt sine kolleger i søofficerskorpset, noget der dog tilsyneladende ikke syntes at påvirke hverken ham eller hans beslutninger.

Det fremgår også ganske tydeligt, at han helt frem til den 8. april 1940 var overbevist om, at en tysk besættelse af Danmark ikke var nært forestående. Han nærede en blind tillid til, at Tyskland ville respektere den danske neutralitet.

En tillid til værdien af den danske neutralitetspolitik, der allerede dagen efter, 9. april om morgenen, blev gjort til skamme. En tillid som i sidste omgang førte til viceadmiral Rechnitzers afgang i maj 1940, hårdt presset af medlemmer af det danske søofficerskorps.

General With og viceadmiral Rechnitzer

Viceadmiral H. Rechnitzer (th.) sammen med Hærchefen, generalløjtnant E. With ved afrejsen fra Københavns Hovedbanegård på vej til den beordrede deltagelse i Hitlers 50 års fødselsdag i Berlin den 20. april 1939.
(Foto fra bogen (Det kgl. Bibliotek))

Kommentarerne

Hans Christian Bjerg tegner i sin ret omfattende introduktion (18 sider) noget der nærmest minder om et kortfattet referat eller en konklusion på viceadmiralens manuskript.

Introduktionen virker særdeles velafbalanceret i forhold til det omfattende manuskript og efterlader ingen tvivl om, hvornår der er tale om konklu-sioner draget af Bjerg, eller hvornår der direkte henvises til manuskriptet.

Dette giver introduktionen fylde og stor vægt.

Sammenfatning

Bogen er et meget vægtigt bidrag til belysning af en væsentlig periode i flådens historie, og ingen der beskæftiger sig med flådens historie kan gå uden om dette manuskript.

Men, da der er tale om et af admiralen selv renskrevet manuskript, kan det ikke udelukkes, at væsentlige fakta er udeladt eller omskrevet, hvorfor manuskriptet derfor bør ses i sammenhæng med andre historiske kilder.

Bjerg skriver, at Rechnitzers venlige karakter nok var hans svaghed. Han var et pænt og ordentligt menneske, der mest af alt var ambitiøs på Søværnet og sin stands vegne.

Fakta om bogen:

 Titel:

Admiral Rechnitzers Maritime og Politiske Erindringer 1905-40

 Forfatter/-e:

 Udgivet og kommenteret af Hans Christian Bjerg

 Antal sider:

 455 sider

 Forlag:

 Gyldendal

 ISBN nr.:

 87-02-01834-9

 Bogladepris:

 Kr. 399,00

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 21. januar 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger