US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084Søværnsorienterings ny profil

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Søværnsorienterings ny profil:

Kære børn får nye betegnelser i en ny international verden

Patruljeskibe bliver til fregatter, fleksible støtteskibe blev først til støtteskibe, nu kaldet kommandostøtteskibe, og Søværnet er nu navnet på tidsskriftet Søværnsorientering.

Af Johnny E. Balsved

Søværnsorientering har skiftet navn og hedder nu blot SØVÆRNET. Sam-tidig har bladet fået nyt udseende.

Redaktør Pernille Kroer udtaler i den forbindelse, at "En gang imellem skal der friskes op med noget nyt. Derfor har Søværnsorientering fået en over-haling med et nyt navn og et nyt tids-svarende udseende".

"Det nye navn SØVÆRNET matcher navnene på andre medarbejderblade i Forsvaret, for eksempel bladene FORSVARET, FLYVEVÅBNET og HÆREN. Dermed signalerer vi med navnet, at søværnets medarbejderblad er en del af den fælles virksomhed, som for-svaret er.

Også layoutet er tilpasset forsvarets øvrige blade, så der er genkende-lighed med hensyn til design", fort-sætter redaktøren.

Ingen tvivl om, at der her i denne 38. årgang så afgjort er tale om både en layoutmæssigt forandring, ligesom

Forsiden af det "første" nummer af tidsskriftet Søværnet

Forsiden fra det "første" nummer af tidsskriftet Søværnet.

der gennem de seneste par udgaver af "forgængeren" (Søværnsorientering), vel også kan noteres en mærkbar redaktionel udvikling.

Det første nummer af Søværnet og de tidligere udgaver af Søværns-orientering siden 2002 kan læses på internettet fra Søværnets operative Kommandos hjemmeside

Internationale operationer

Det seneste nummer af Søværnet (Søværnsorientering) handler primært om temaet "Internationale operationer", hvilket både søværnet, forsvaret og politikerne gennem de sidste år har fokuseret meget på.

Søværnet har længe omstillet sig mod en ny og mere international rolle, og det er der vel næppe noget nyt i set ud fra et historisk perspektiv. En omstilling der vel egentlig blev genoptaget ved udsendelsen af korvetten OLFERT FISCHER til Golfen i 1990.

Med undtagelse af perioderne efter 1. verdenskrigs afslutning i 1918 og salget af de Vestindiske øer og de efterfølgende voldsomme reduktioner af flåden, samt her efter den kolde krigs fokusering på forsvaret af Østersøen og de lokale stræder, så har flådens skibe i mange århundreder besejlet verdenshavene både i fred og i krig.

Umiddelbart er der vel egentlig blot tale om, at Søværnet vender tilbage til sin historiske rolle med blandt andet at beskytte og sikre den danske og internationale verdenshandel til søs.

38. årgang

Når Søværnsorientering nu bliver til Søværnet i sin 38. årgang, så er det i øvrigt ikke første gang at bladet, eller vel snarere som det oprindeligt var, en simpel duplikeret orientering fra den daværende Søværnskommando.

Første gang bladet/orienteringen udkom var således i august 1969, og det var under betegnelsen "Søværnskommando Orientering Nr. 1".

I det første nummer kunne således berettes om søværnets forslag til den nye finanslov for finansåret 1970/71 (Den gang var finansåret gældende fra 1. april, og ikke som nu kalenderåret), og noget kan næsten gentages i dag, bl.a. "Søværnets driftsbudget har i det sidste par år måttet reduceres som led i de politiske bestræbelser på at reducere det samlede stats-budgets udgifter".

Noget andet fra denne udgave fra 1969 ligger nok lidt fjernere fra dagens virkelighed, "søværnets personelstyrke er forøget" og "søværnets driftsbud-get på 441,8 mill. kr. består af det løn- og pristalsregulerede rammebud-get..."

Allerede i næste udgave, nr. 2, der udkom i samme måned kunne det be-rettes, at den fjerde kutter i Ø-klassen, SAMSØ, indgik i flådens tal 31. juli, og at THURØ var blevet søsat 2. august og forventedes at indgå i flådens tal ved månedens udgang.

ABSALON anløber København 31. august 2007 kl. 0605 om morgenen

Først hed det et fleksibelt støtteskib, senere blot støtteskib, men tilsyneladende er det nu blevet et kommandostøtteskib! ABSALON ses her anløbe København i august 2007 forbindelse med DANEX 07.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Plads til navneændringer

Lidt nostalgi kan naturligvis være udmærket, og bl.a. på denne hjemme-side citeres ganske ofte ting fra den nu tidligere Søværnsorientering, hvilket uden nogen tvivl også vil ske fra den nye udgave.

Fra begyndelsen af 1970 fik orienteringen navnet Søværnsorientering, hvilket bl.a. skete i forbindelse med nedlæggelsen af Søværnskommando, hvorefter det nu var den nyoprettede Marinestab, der stod for udgivelsen.

En navneforandring betyder således ikke nødvendigvis noget nyt, som det fremgår ovenfor, men som så ofte set blot nye signaler. Marinestation Holme blev til Marinestation København, og hvad er en flådestation i dag.

Sidste år kunne Søværnsorientering berette, at patruljeskibene nu ikke længere skulle betegnes som patruljeskibe, men skulle betegnes som det de vitterlig har været hele tiden, nemlig fregatter.

Oprindelig hed det også fleksible støtteskibe, når ABSALON-klassen skulle omtales, senere blev det forkortet til blot at være støtteskibe, nu fremgår det at det seneste nummer, at de formentlig fremover skal betegnes som kommandostøtteskibe, hvilket bl.a. navalhistory.dk for længst har gjort på den engelske udgave, hvor betegnelsen command and support ship har været anvendt.

Måske vi i en senere udgave af "Søværnet" kan erfare, at de "små" inspek-tionsfartøjer af KNUD RASMUSSEN-klassen er vokset til rigtige skibe, og med sine cirka 61 meters længe i stedet betegnes som inspektionsskibe.

Usikker farvesans

I min gamle søfartsbog, stod der ganske vist, at jeg var uskikket til udkig, hvilket skyldes det som øjenlægen betegnede som en usikker farvesans.

Men efter at næstkommanderende på depot-skibet HENRIK GERNER havde konstateret, at jeg kunne kende forskel på rødt og grønt, så var det ingen undskyldning for, at en intendan-turkonstabel ikke kunne gå udkig.

Den usikre farvesans synes tilsyneladende nu også at have ramt det nye og flotte tidsskrift, hvor man øverst på forsiden desværre vælger at gengive forsvarets fælles mærke med Dannebrog i en pudsig farve, der absolut ikke har noget med rød/hvid at gøre.

En gengivelse af forsvarets logo/mærke bør da så absolut gengives i de originale rød/hvide mfl. farver, eller til nød i gråtoner, hvis man ikke lige har en farveside eller farveprinter til rådighed.

En gengivelse i hvad min usikre farvesans må betegne som stålblå på en forside, hvor man har hele farveskalaen til sin rådighed, må vel for nogen næsten betragtes som en "øjenbæ".

Dette bør måske rettes til næste nummer af tidsskriftet, så Dannebrog atter bliver rødt og hvidt, og forsvarets fælles mærke således kommer til at fremtræde i de af HM Dronningen officielt godkendte farver.

Forsvarets fælles mærke i den korrekte farvegengivelse, som det er approberet af
HM Dronningen,
5. februar 2001,
til anvendelse inden for  Forsvarschefens myndighedsområde.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarskommandoen - København

"

Søværnets operative Kommando, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 12. april 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger