US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084Dansk NATO admiral hjemkaldes

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

16. oktober 2008

Dansk NATO admiral hjemkaldes:

En national sag eller blot en "simpel" personalesag

Dansk kontreadmiral erklæret uønsket i NATOs strategiske hovedkvarter i Norfolk, Virginia efter blandt andet at have kaldt en italiensk oberst for en flødebolle.

Kontreadmiral Torben Ørting Jørgensen

Sagens hovedperson, kontreadmiral Torben Ørting Jørgensen, her dog som flotilleadmiral.
(Foto fra NATOs arkiv)

Af Johnny E. Balsved

"Da der er tale om en personalesag, kan jeg imidlertid ikke inden for rammerne af besvarelsen af et spørgsmål stillet efter §20 i Folketingets Forretningsorden oplyse nærmere om sagens omstændigheder", så kort besvarer forsvarsministeren et spørgsmål stillet af et folketingsmedlem 10. december 2008.

Spørgsmålet til forsvarsministeren drejede sig om, hvorledes regeringen agtede at reagere på bortvisningen og kravet om fyring af den danske kontreadmiral, Torben Ørting Jørgensen, fra NATOs strategiske hoved-kvarter i Norfolk, Virginia.

Hjemkaldt

I brev af 11. december meddeler Forsvarsministeriet således kontre-admiralen: "Forsvarsministeriet meddeler dig hermed, at du ikke længere skal forrette tjeneste som Assistant Chief of Staff for Capabilities ved Headquarters Allied Commander Transformation (HQ SACT), USA.

Du vil således blive hjemsendt med 3 måneders varsel til udgangen af marts 2009. Du vil snarest blive meddelt en anden stilling".

"Endvidere meddeles det, at Forsvarsministeriet påtænker at meddele dig en misbilligelse i skriftlig dokumenteret form som følge af, at der foreligger en tjenesteforseelse fort overtrædelse af tjenestemandslovens §10", lyder det endvidere fra ministeriet.

Tjenestemandslovens §10 siger enkelt "Tjenestemanden skal samvittig-hedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver".

Personalesagen

Umiddelbart virker det hele som en simpel personalesag, hvor kontre-admiralen, Torben Ørting Jørgensen, tilsyneladende har anvendt gængse danske talemåder, som nok ikke er blevet værdsat på de bonede gulve i hovedkvarteret i Norfolk, Virginia.

Som ministeriet meddeler admiralen: "Ud fra oplysningerne i sagen lægger Forsvarsministeriet til grund, at dine handlinger har afstedkommet sådanne samarbejdsproblemer med ledelsen ve HQ SACT, at et fortsat samarbejde ikke synes mulig. Endvidere lægges det til grund, at ledelsen ved HQ SACT gennem samtaler og påtaler uden held har forsøgt at få dig til at ændre adfærd."

"I de afsendte mails til ledelsen ved HQ SACT har du bl.a. anvendt fraser som "I don't care shit", I am still struggling to find out why general Leaman has disguised himself as admiral", "Rear Admiral Leaman is loosing", "I frankly believe that we owe the staff more than the boss" an "Permit me to raise a word of caution and concern, but this tasking sucks". Endvidere har du kaldt en italiensk oberst for "den italienske flødebolle". Din opførsel vurderes uacceptabel og af en sådan karakter, at den kan have skadet det danske forsvars omdømme negativt i NATO-regi.

På den baggrund påtænker Forsvarsministeriet at give dig en misbilligelse i skriftlig dokumenteret form", fortsætter brevet til admiralen.

Det skal dog bemærkes, at kontreadmiral Torben Ørting Jørgensen efter-følgende har beklaget udtrykket "italiensk flødebolle" over for den italien-ske oberst.

Det nationale omdømme

Forsvarsministeriet bedømmer, at admiralen ved sin optræden kan have skadet det danske forsvars omdømme negativt i NATO-regi, mens andre, herunder chefen for Forsvarets Materieltjeneste, generalløjtnant Per Ludvig-sen, der ifølge Berlingske.dk nok mere hælder til den opfattelse, at der er tale om nationale kompetencestridigheder.

Generalen skriver således i et brev til chefen for Forsvarets Personeltjene-ste: "Den vilkårlighed og ignorants, som præger (S)ACT håndtering af denne sag, er meget betænkelig og kan let komme til at sætte nogle ganske uheldige standarder for, hvad man kan tillade sig i en international organisation som NATO (men måske kun i forhold til mindre nationer, for jeg tvivler meget på, at noget tilsvarende ville have fundet sted i forhold til fx Tyskland eller Frankrig):

  • SACT har uden forudgående inddragelse stillet forsvarschefen over for noget, der minder om et ultimatum.

  • SACT har truffet sin afgørelse uden at lade foretage en egentlig undersøgelse af sagens substans og har ikke fundet det nødvendigt inddraget Torben.

  • SACT finder åbenbart, at han som chef i Alliancen er i sin gode ret til at agere, som han muligvis kan i det amerikanske forsvar – nemlig at smide folk ud efter forgodtbefindende – uden hensyntagen til procedurer og formalia i sådanne sager.

Af mange årsager - som fx nationernes og deres personels forhold i relation til NATO institutioner, de herskende vilkår i HQ SACT, danske forhold herunder dansk status i international sammenhæng, samt almindelig anstændighed – er det min opfattelse, at sagen bør rejses over for NATO HQ med anmodning om, at der i NATO regi gennemføres en uafhængig undersøgelse af sagens omstændigheder, og at der herefter træffes dansk afgørelse i sagen."

Genralen siger endvidere: "Torbens skarpe analytiske kapaciteter, evne til at skære direkte til kernen i en sag, hans overbevisende og logisk sammenhængende udtryksevne i såvel skrift som tale samt ikke mindst hans vedholdende insisteren på det hæderlige og saglige er efter min opfattelse det centrale i denne ulykkelige sag.

Denne sag handler ikke om form, men om substans. Når man ser på det samlede forløb, ligger det relativt klart for mig, at stærke kræfter i HQ ACT, specielt DCOS T, stort set fra starten af Torbens tjeneste som ACOS har ønsket ham fjernet uanset, hvad der skulle blive årsagen."

Frist til 8. januar

Umiddelbart ser det ud til, at den nuværende forsvarschef, admiral Tim Sloth Jørgensen, har accepteret fyringen af den danske kontreadmiral fra NATOs strategiske hovedkvarter.

Den tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø, kunne dog tilbage i april 2008 meddele kontreadmiralen, at der ikke var "fugls føde på den sag", og bakkede således tilsyneladende op om sin kontreadmiral.

Torben Ørting Jørgensen har nu fået en frist indtil 8. januar 2009 til at fremsætte sine yderligere bemærkninger til sagen, inden Forsvarsministe-riet træffer en endelig afgørelse vedrørende spørgsmålet om misbilligelse.

Men ministeriets beslutning om at hjemkalde kontreadmiralen står fortsat ved magt.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Berlingske.dk

"

Forsvarsministeriet, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 19. december 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger