US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1801-18144Englandskrigene4Kampen ved Sjællands Odde4Kongens ordre

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Kampen ved Sjællands Odde (1808):

Kongens ordre til
kaptajn C. W. Jessen

I begyndelsen af marts 1808 forberedte Regeringen en overførsel af danske og franske tropper fra Fyn til Sjælland

16. mats 1808 havde en engelsk fregat ankret op ved Sprogø i Storebælt, hvorfra den kunne forstyrre de planlagte troppeoverførsler.

I denne anledning fik kaptajn C. W. Jessen som chef for linieskibet PRINDS CHRISTIAN FREDERIK følgende ordre fra den danske konge.

Transskriberet af Johnny E. Balsved

"Fra Beltet meldes, at en engelsk Fregat paa 36 Kanoner har taget Post ved Sprogø.

Som det er af yderste Vigtighed at faa denne Fregat forjaget fra Beltet, haver De til den Ende strax at gaa Sejl for at opsøge bemeldte fjendt-lige Fregat og om muligt at erobre den.

Det tillades Dem efter Vindens Beskaffenhed, at søge Beltet entet nord eller syd om Sjælland alt efter Omstændighederne, men som De kan vente at møde Drivis, maa De paa bedste Maade søge at bjerge Deres Dem anfortroede Skib ved god Manøvre.

Admiralitetet har meldt mig, at foruden de 60 Mand, har det endvidere ladet sende Dem 110 Mand ned over Land i dag.

Kong Frederik VI

Skulde De endnu have mangel i Deres Bemanding, kan Kapt.-Lieut. Stephansen give Dem indtil den sidste Mand af Kanonbaadens Besætning.

At denne Expedition skeer hastigt og bliver hemmelig, er nødvendigt.

Jeg forlader mig iøvrigt paa Deres gode Konduite i at udføre dette samt at sørge for Skibets bedste Konservation.

Lige saa hastig dette er fuldbragt, søger De her tilbage.

Kommer De syd fra hertil, stopper De i Kongedybet under Trekroners Batteri for at erholde nærmere Ordre, og om De kommer nord fra, ankrer De under Kronborg ligesom før.

For en overlegen Force i Beltet kan Slipshavn søges.

Frederik R"

Kildehenvisninger:

&

SØKRIGEN i de dansk-norske Farvande 1807-14, af C. F. Wandel, København 1915

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

LÆS MERE OM DENNE EPISODE:

Kaptajn Jessens
1. rapport om slaget

-

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 8. december 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger