US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1945-19894Slaget ved Gedser

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Slaget ved Gedser (1980):

Øsstysk minestryger af KONDOR-klassen

Det var en østtysk minestryger som denne, af KONDOR-klassen,
der påsejlede den danske hjemmeværnskutter.

Østtysk minestryger
påsejler dansk
hjemmeværnskutter

Marinehjemmeværnets kutter MHV 94 blev 8. juli 1980
påsejlet af en østtysk minestryger.
Der skete heldigvis kun materiel skade.

I det diplomatiske spil stod påstand mod påstand, til trods for at billederne fra episoden talte sit tydelige spil om forløbet ved Gedser.
Under hele den kolde krig var den slags episoder ikke så ualmindelige, og allerede tidligere på året havde der været en kollision mellem en af Søværnets minelæggere og en russisk fregat.

Af Leo Bram

8. Juli 1980 var MHV 94 med en besætning fra Marinehjemmeværnsflotille 136 i Sønderborg, på vej fra Lübeck til Holmen.

På en sydøstlig kurs syd for Gedser, observeredes et østtysk orlogsfartøj af KONDOR-klassen. Fartøjet følger MHV 94 på styrbords side i en afstand af 2.2 sømil i ca. 2 timer, hvorefter fartøjet sætter farten op og overhaler MHV 94.

På en sydøstlig kurs syd for Gedser

På en sydøstlig kurs syd for Gedser,
observeredes fra MHV 94 et østtysk orlogsfartøj af KONDOR-klassen.
(Foto: Leo Bram)

Efter et stykke tid drejede KONDOR-klassen bagbord over og stævnede ret mod MHV 94 fra en afstand af et par sømil.

Pejlingen ændrede sig ikke

KONDOR-klassen blev gentagne gange pejlet uden at pejlingen ændrede sig.

Den sorte røg  der væltede op fra skorstenen, samt den kraftige  bovbølge, afslørede at skibet havde øget farten betragteligt til vel en 20-24 knob

På daværende tidspunkt kom jeg op på  fordækket med mit kamera, og konstaterede at et WAPA (Warszawa-pagt) fartøj var på vej mod os og ville komme ganske tæt på MHV 94  - så tæt at jeg måske kunne tage nogle gode nærbilleder af det.

Fartøjsfører Svend Elefsen, der befandt sig på broen som vagthavende na-vigatør, konstaterede at KONDOR-klassen kom nærmere med stor fart, og at en vigepligtssituation var nært forestående.

MHV 94 holdt kurs og fart som foreskrevet i De Internationale Søvejsregler.

KONDOR-klassen på vej ned mod MHV 94

KONDOR-klassen på vej lige ned mod MHV 94.
(Foto: Leo Bram)

På fordækket begyndte jeg at tage en serie billeder af KONDOR-klassen efterhånden som den kom nærmere og nærmere.

Da KONDOR-klassen kom ind på ca. 100 meters afstand korrigerede den kursen en anelse mod bagbord for at kunne passere tæt foran stævnen på MHV 94.

På tværs af MHV 94 og søvejsreglerne

En vigemanøvre, der går foran det andet fartøj, er imod søvejsreglerne og godt sømandskab.

Da KONDOR-klassens stævn var ret ud for MHV 94 stævn tog jeg et foto.

Da KONDOR-klassens stævn var ret ud for MHV 94 stævn tog jeg et foto

KOMET skærer skarpt ind foran MHV 94,
og en kollision synes næsten uundgåelig.
(Foto: Leo Bram)

Fartøjets navn KOMET var malet på skibets bov. KOMET gjorde stor fart og det gik i det samme op for mig at skibene ville støde sammen.

Jeg lod mit kamera falde så det hang i remmen, og tog godt fat om løn-ningen med begge hænder.

Det lange slanke fartøj strøg forbi vores stævn i en afstand af 5 - 10meter.

Da KOMETs bro var ud for stævnen på MHV 94 gik styrbords styrehusdør op og en officer i midten af tyverne trådte ud.

Vore øjne mødtes et splitsekund, men der var hverken hilsen eller smil fra nogen af siderne. Officeren kiggede derefter agterud på langs af hans fartøj.

Mit indtryk var at jeg kunne spore overraskelse i mandens ansigtsudtryk da han så at en kollision er så tæt forestående. Han trådte hurtigt tilbage til styrehuset hvor en fatal rorkommando blev givet.

KOMET drejede bagbord over

KOMETs bagbords drej tvang dens agterende mod styrbord, lige ind i stævnen på MHV 94.
Bemærk bulen i pladen i styrbords side på KOMET.
(Foto: Leo Bram)

KOMET drejede bagbord over hvorved dens agterende svang over i stævnen på MHV 94.

Hvis føreren havde holdt kursen eller drejet styrbord over, havde et sam-menstød måske kunnet undgås, men det skulle ikke være sådan.

Kollisionen

Det gav et mægtigt brag og MHV 94 krængede kraftigt til styrbord, samtidig med at det kastedes 180° rundt på modsat kurs.

Stævnen på MHV 94 ramte KOMETs skanseklædning og bøjede det ind på en længde af 5-10 meter. Stævnen på MHV 94 skurrede langs siden på KOMET, indtil fartøjerne er fri af hinanden.

I det samme  løftede jeg  helt ubevidst kameraet og tog et billede af KOMET agterind, da det er på vej væk i høj fart. Dette foto er et par dage efter at se på side 2 i Ekstra Bladet.

KOMET slækkede kort  efter sammenstødet farten helt ned og lagde  sig standby i en afstand af ca. 3-400 meter.

KOMET på vej væk fra kollisionsstedet for fuld skrue.
(Foto: Leo Bram)

MHV 94 havde  ved sammenstødet fået en bule og et hul i stævnen, mel-lem vandlinien og dækshøjde.

Hullet var ind til kædekassen, og der var ingen umiddelbar fare mere.

Ingen ombord var kommet noget til.

Til Holmen med hul i stævnen

Fartøjsfører Svend Elefsen kontaktede vagthavende officer i Søværnets operative Kommando via Lyngby Radio og fik besked om ikke at kontakte KOMET, samt at sejle direkte til Holmen.

KOMET på vej væk

KOMET forsvinder fra kollisionsstedet uden yderligere kontakt til MHV 94.
(Foto: Leo Bram)

Om natten blæste det op fra nordøst, og hver gang vi stak stævnen ned i bølgerne drak MHV 94 en slurk havvand, - det var dog ikke mere end at pumperne kunne klare det.

Næste dags morgen ankommer vi til takkeloftsgraven på Holmen i strå-lende solskin.

Afhøring i København

Fartøjsføreren, rorgænger Eiler Jepsen og undertegnede er kaldt til omgå-ende møder med efterretningstjenesten og Hjemmeværnskommandoen.

Det er ganske spændende at møde disse instanser som hovedperson.

Efterretningstjenesten er mest ude efter tekniske detaljer osv., hvor Hjem-meværnskommandoen er mere interesseret i at klarlægge hvem der har gjort i nælderne.

Presseklip mm.

Et udpluk af de mange aviskommentarer til påsejlingen.

Min film bliver inddraget som hemmeligt bevismateriale, men tilsyneladen-de ikke mere hemmeligt end at Ekstra Bladet får fingre i et billede.

Vi har strenge ordre om ikke at udtale os til pressen.

Vor forklaring bliver modtaget, og med det forelagte bevismateriale har vi intet at frygte.

Efter vor klare opfattelse har KOMET ikke overholdt sin vigepligt, KOMET er derudover gået foran os hvorved sammenstødet var uundgåeligt, uanset Fartøjsføreren slår hårdt bak i sidste øjeblik.

Det bliver påtalt at der ikke afgives 5 korte stød i hornet fra MHV 94  ”Jeg er i tvivl om deres hensigter”, - men Svend har ganske givet ikke haft tid til dette.

Heftig diplomatisk aktivitet

Der udveksles i tiden efter en del korrespondance mellem de østtyske og danske myndigheder, men det er østtyskernes opfattelse at skylden skal placeres hos MHV 94.

De skriver således i deres rapport :

KOMET befandt sig med en hastighed af 16 knob og kurs 155° kl. 19:35.5 med en afstand af 70 m på pa-rallelkurs med en 11 knob sejlende MHV 94.

Iht. De Internationale Sø-vejsregler var KOMET der-ved overhalende fartøj, og MHV 94 forpligtet til at hol-de kurs og fart.

Desuagtet drejede MHV 94 kl. 19:54 under DDR fartøj-ets overhalingsmanøvre mod bagbord og forårsage-

Hjemmeværnskutter af MHV 90-klassen

Hjemmeværnskutter af MHV 90-klassen
(Foto: Hjemmeværnet)

de derved utvivlsomt kollisionen.”

Østtyskerne ville åbenbart gerne have sagen fremstillet som en overha-lingsmanøvre, men det modstrider med  billederne, at KOMET der kommer ind foran for tværs på vor bagbord side.

Et andet punkt i forklaringen der kan give anledning til spørgsmål, er på-standen om at vi har sejlet parallelt i ca. 20 minutter, med en afstand af 70 meter, og en fartforskel på 5 knob.

I så fald ville KOMET have nået 1.5 sømil foran MHV. Ingen fotos bekræfter denne påstand.

DDR "frafalder krav om erstatning"

På grund af de mindre skader som KOMET havde pådraget sig under kolli-sionen ”frafaldt DDR krav om erstatning”.

Sagen blev gentagne gange rejst af Udenrigsministeriet overfor DDR’s myn-digheder, men det var Udenrigsministeriets opfattelse at der ikke kunne foretages mere i sagen.

Det er min personlige opfattelse at sammenstødet ikke var bevidst fra KOMETs side, men mere et forsøg på  en chikane, der løb løbsk for føreren af KOMET.

Det eneste der giver mig den opfattelse er dog førerens ansigtsudtryk da han åbner styrehusdøren og ser over på mig og fartøjerne.

Der er ikke overdreven overraskelse at spore i mandens ansigtsudtryk, men sammenholdt med at han skynder sig tilbage i styrehuset, og får æn-dret kursen, styrker denne mistanke.

Hvis føreren af KOMET havde været ude på at chikanere, eller skræmme MHV 94 til at gøre undvigemanøvre på et tidligere tidspunkt under episo-den, havde han nok skullet finde sig en anden modstander end Svend Elefsen.

Svend var kendt for at give kamp til stregen – og det fik tyskeren.

Flere tilfælde af chikane

Netop i den periode var  der flere tilfælde af grov chikane og dårligt sø-mandskab fra WAPA's side i Østersøen.

Minelæggeren FYEN

Minelæggeren FYEN kolliderede 18. april 1980 i Østersøen
med en sovjetisk fregat af MIRKA-klassen.
(Foto: Søværnet)

Bl.a. stødte minelæggeren FYEN samme sommer, sammen med en sovje-tisk fregat, da fregatten  ville overhale FYEN.

Fregatten sejlede alt for tæt på FYEN og skibene blev ”suget” sammen med store materielle skader til følge på begge sider.

Begge episoder blev omtalt i TV-avisen.

Kildehenvisninger:

&

Denne artikel har tidligere været publiceret i:

Marinehjemmeværnet 50 år 1952-2002, af Jacob Wisby & Helle Kolding (red.), Forlaget Wisby & Wilkens, Odder 2002,

og gengives her med forfatterens tilladelse.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 15. januar 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger