US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Våben & Våbensystemer4Våbenudvikling4Kystradarprojektet (KYRA)

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

4Missiler

4Artilleri efter 1945

4Andre våben

4Våbenudvikling

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Kystradarprojektet (KYRA):

Nye kystradarer
- også for miljøets skyld

Søværnet er af Forsvarskommandoen pålagt at varetage overvågningen af danske og tilstødende farvande, med det formål at sætte forsvarets øverste ledelse i stand til at foretage de beredskabsmæssige og operative forholds-regler, som situationen måtte kræve.

Her ses en af de nye "små" Scanter 2001 radarmaster opstillet på Røsnæs.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Klik på billedet for at forstørre

Af kaptajnløjtnant Steen Dahl Jeppesen

Formålet med overvågningen af dansk søterritorium og tilstødende farvande er kontinuerligt at opretholde et komplet og fuldt identificeret billede af den maritime situation.

Farvandsovervågningen danner dels et grundlag for et billede af den sikkerhedspolitiske situation og endvidere grundlag for håndhævelsen af dansk suverænitet ved afvisning af krænkelser af dansk territorium og beskyttelse af danske interesser, såsom beskyttelse af havmiljøet mm.

Alle Søværnets skibe, helikoptere samt landtjenestesteder deltager i farvandsovervågningen og medvirker til opfyldelse af farvandsovervåg-ningens formål.

Farvandsovervågningen

Farvandsovervågningens organisation er baseret på en geografisk opdeling af ansvarsområder mellem Kattegats Marinedistrikt (KGM) og Bornholms Marinedistrikt (BHM).

Marinedistrikternes (MAD) hovedop-gave er primært opbygningen af overfladebilledet. Ved billedopbygnin-gen foretages en vurdering af de indkomne informationer, som korre-leres med andre informationer om farvandssituationen.

Det filtrerede plot videregives til Søværnet operative Kommando (SOK) via et datasystem benævnt RDN CCIS, samt udsendes via link til Søværnets enheder.

En vigtig kilde i denne billed-opbygning er Kystradarstationerne (KRS), der indsamler radar data. Efter behandling sendes oplysningerne til MAD, hvor de præsenteres på RDN CCIS.

Marinedistriktsgrænserne

Marinedistriktsgrænserne, Kattegats Marinedistrikt (KGM) = lyseblå, Bornholms Marinedistrikt (BHM) = mørkeblå.

I starten af 1980 blev der opsat radarudstyr fra firmaet CARDION ved Møen, Stevns, Gedser, Keldsnor, Korsør, Hellebæk, Anholt, Rytterknægten og Hammeren. Disse radarer kan fjernbetjenes fra MAD.

Yderligere findes der radarer ved Sjællands Odde, Bangsbo og Dragør. I forbindelse med den løbende modernisering, der startede i 1999 af RDN CCIS, er det planen at udskifte det gamle radarudstyr med nye tids-svarende radarer.

Radarplacering før og nu

Dette, samt etableringen af helt nye radarer, gennemgås i det næste som Kystradarprojektet (KYRA).

KYRA har sit udgangspunkt i Forsvarets ordning 2000-2004. Heri erkendes behovet for dels nye kystradaranlæg til erstatning for eksisterende nedslidt materiel, dels nye kystradarer til supplerende radarovervågning af ikke tidligere radardækkede områder.

Dette behov er siden øget - ikke mindst på baggrund af konventions-arbejder i FN-regi, EU initiativer og et stigende nationalt ambitionsniveau for styrkelse af sejladssikkerhed og overvågning. Hertil kommet Forsvars-kommandoens og Søværnets operative vurdering af behovet for radar-dækning på den jyske vestkyst.

Radardækningen af de danske farvande inden igangsætningen af det kommende Kystradarprojekt.

Radardækningen af de danske farvande inden igangsætningen af
det kommende Kystradarprojekt.
(Kort fra Kattegats Marinedistrikt)

Formålet med KYRA er gennem en forbedret radardækning, som omfatter fuld dækning af alle væsentlige danske farvandsafsnit, at bidrage til opbygningen af et opdateret overfladebillede.

Dette billede udgør fundamentet for løsning af en række civile og militære opgaver, eksempelvis:

 • Udførelse og kontrol af eftersøgnings- og redningsaktioner,

 • håndhævelse af havmiljølovgivningen - herunder maritim miljøovervågning,

 • havforureningskontrol- og bekæmpelse,

 • kontrol med skibe, som transporterer farligt eller forurenende gods,

 • kontrol med skibe, der er anvist nødområde,

 • bekæmpelse af grænseskridende kriminalitet,

 • bekæmpelse af terrorvirksomhed samt,

 • suverænitetshævdelse i fredstid.

Radarplacering

Grundlaget for KYRA er et krav om, at alle væsentlige danske farvandsafsnit og gennemsejlinger fra Jammer Bugt til farvandet øst for Bornholm er radardækket med undtagelse af de indre dele af Lillebælt samt visse dele af Det Fynske Øhav og Smålandsfarvandet.

Endvidere er det et krav, at nødområderne langs den Jyske Vestkyst er radardækket. For at kunne opfylde disse krav om radardækning er det nødvendigt, dels at udskifte eksisterende kystradarmateriel, og dels at opstille et antal supplerende radarer.

Antallet af radarplaceringer i kystradarprojektet er delvist styret af et behov for radaroverlap. Behovet for radaroverlap opstår dels, fordi en radars dækning ikke er den samme under forskellige meteorologiske forhold, og dels som følge af et krav om, at radardækningen ikke må forringes i væsentlig grad i tilfælde af udfald på en enkelt radar.

Udgangspunktet for fastlæggelse af de nødvendige radarplaceringer i KYRA er dels eksisterende radarsites, hvor der allerede er opført radartårne, og hvor det alene er radarantennen og tilhørende radarudstyr, der skal udskiftes, dels eksisterende radarsites, hvor radarmasten tillige skiftes og dels eksisterende Vessel Traffic Service (VTS)-radarer, som for nuværende og fremover indgår i overvågningen af danske farvande.

Nuværende radarplaceringer:

 • Bangsbo (Frederikshavn)

 • Anholt

 • Hellebæk

 • Stevns

 • Møns Klint

 • Gedser

 • Keldsnor

 • Rytterknægten (Bornholm)

 • Hammeren (Bornholm)

Endvidere gøres der brug af VTS-radarerne, disse er placeret ved:

 • Enebjerg (Nord for Kerteminde)

 • Sprogø

 • Hou (Nordøst på Langeland)

Nye radarplaceringer, udover de nuværende:

 • Røsnæs

 • Rødby Havn

 • Skagen

 • Oksbøl

 • Helsingør

 • Svinkløv

 • Thyborøn

 • Læsø

 • Hirtshals

 • Vejby Strand

 • Hanstholm

 • Hals

 • Bønnerup Strand

 • Hou

 • Neksø

 • Sjællands Odde

 • Peberholm

 • Stevns

Af kortet fremgår den samlede placering af Kystradarstationer. Rød = Scanter 2001, blå = Scanter 4000, gul = VTS-radar og grøn = Peberholm.
(Kort fra Kattegats Marinedistrikt)

Klik på billedet for at forstørre

Radartyper

Der indgår to radartyper i KYRA: En Scanter 2001 og en Scanter 4000 fra firmaet TERMA.

En Scanter 2001 radar er en overfladevarslingsradar, der kan detektere og følge eksempelvis skibe. Scanter 2001 radaren består af en roterende antenne og tilhørende radarudstyr.

En Scanter 4000 radar er en kombineret overflade- og lavluftvarslingsradar, der kan detektere og følge eksempelvis skibe samt lavtgående fly. En Scanter 4000 radar består af to roterende antenner og tilhørende radar-udstyr.

De to roterende Scanter 4000 radarantenner.
Personerne på billedet giver et indtryk af størrelsen.
(Foto fra Kattegats Marinedistrikt)

Klik på billedet for at forstørre

Færdig i efteråret 2008

Som det ses på kortet ovenfor over den samlede placering af KRS, samt på kortet med MAD grænser, vil en stor del af de nye radar blive placeret i KGM område.

Dette medfører at KGM pr. 1. januar 2007 er normeret med yderligere 7 personelnormer (konsoloperatører) udover de nuværende 20, der i dag udfører den egentlige billedopbygning ved marinedistriktet.

KYRA bygge- og installationsfase påbegyndtes sent i efteråret 2006 og for-ventes færdiggjort i efteråret 2008.

|Til toppen

Relaterede historier:

4Kystradarprojekt forsinket - 19/02/2009

4Ingen radarproblemer - 03/08/2008

4Radarproblemer? - 14/06/2008

4Kystradarprojektet (KYRA) - 13/05/2007

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Ovenstående artikel har tidligere været bragt i OPLOG Frederikshavns blad "KRUDTTÅRNET", november 2006, og gengives her med forfatterens tilladelse.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 13. maj 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger