US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1914-19184Flåden under 1. verdenskrig4Overkommandoens ordre til flådens skibe

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flåden under 1. verdenskrig (1914-1918):

Overkommandoens ordre til Flådens Skibe

Torpedobåden VINDHUNDEN

Torpedobåden VINDHUNDEN på patrulje.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Af Johnny E. Balsved

19. august 1914 udsendtes Overkommando-Ordre Nr. 92, der bl.a. havde til formål at opsummere de mange hidtil udstedte Flådeordrer om forholds-ordrer for flådens skibe under forskellige forhold.

Nedenfor gengives ordrens komplette indhold:
 

Overkommando-Ordre Nr. 92

   Pkt. 1. Enhver Optræden mod Neutralitetskrænkelser skal i Reglen indledes med Protest. Magtanvendelse maa kun finde Sted, naar det sker som Forsvar eller i Henhold til Forholdsordre (jfr. Overkommando-Ordre Nr. 1 og nedenstaaende Ordre).

   Pkt. 2. Protest mod Neutralitetskrænkelse kan, - afhængig af Omstændighederne - ske:
   a. Ved Affyring af løse Skud (i Forbindelse med 2 b).
   b. Ved internationalt Signal.
   c. Mundtligt.
   d. Skriftligt.
   e. Ved skarpe Skud for Bougen af den skyldige (i Forbindelse med 2 b).

   Saavidt muligt skal Protest ved Affyring af løse Skud anvendes, inden Protest ved skarpe Skud for Bougen (2.e. afgives).

   Pkt. 3. Ved Neutralitetskrænkelser maa man skelne mellem "uvæsentlige" og "væsentlige".

   Til de "uvæsentlige" Krænkelser kan henregnes Overtrædelse af Opholdsbestemmelserne (jfr. kgl. Anordning af 20. December 1912), ufrivillig Overskridelse af Grænserne for spærret eller lukket Farvand o.l. - I Tilfælde af en ufrivillig Overskridelse af Grænserne for spærret eller lukket Farvand skal den paagældende opfordres til at forlade dette ad den samme Vej, som den ved Ankomsten benyttede. Passage af Farvandet maa ikke finde sted (jfr. Pkt. 3.c.).

   Til de "væsentlige" Krænkelser, der kan tænkes fra de krigsførende Magters Side, maa henregnes:
   a. Direkte Angreb paa danske Orlogs-Skibe eller Fartøjer og Landsætning paa dansk Grund af større væbnede Troppestyrker.
   b. Angreb paa et Modstanderen tilhørende Skib eller Fartøj, der som følge af Internering, Grundstødning, Havari eller anden lovlig Opholdsaarsag opholder sig paa dansk Søterritorium under det danske Flags Beskyttelse.
   c. Forsøg på at passere (forcere) et Farvand, der er spærret for de krigsførende Magters Flaader.
   d. Kamp mellem krigsførende Styrker, der fortsættes paa dansk Territorium.
   e. Forsøg paa at udøve Visitation eller Anholdelse af et dansk eller fremmed Handelsskib paa dansk Søterritorium.

   ad a. Angrebet eller Landsætningen skal, naar Protest ikke kan afgives rettidigt, uden nærmere Ordre mødes med alle til Raadighed staaende Midler.

   ad b. Den danske Styrke skal saavidt muligt anbringes saaledes, at den rettidigt direkte dækker det paagældende Skib eller Fartøj, og i alle Tilfælde er et dansk Skibs eller Fartøjs Plads under disse Forhold mellem Angriberen og den Angrebne, uanset den Skade, det derved selv kan lide. Formen for Protest maa rette sig efter de foreliggende Forhold.
   Fortsættes angrebet, efter at Protest som under Pkt. 2 a. (2 e), er afgivet, bruges Vaabnene.

   ad c. Formen for Protest maa rette sig efter de foreliggende Forhold. Er det en neddykket Undervandsbaad, der forsøger Passagen, vil skarpe Skud for Bougen sandsynligvis enten bevirke yderligere Neddykning eller bringe Baaden til at gaa til Overfladen; i sidste Tilfælde maa man gaa ud fra, at Baaden vil efterkomme Protesten, og den bør derfor ikke beskydes, med mindre den selv aabner Ilden; den vil da kunne tvinges til at gaa tilbage uden større Magtanvendelse. Fortsætter Baaden farten neddykket, maa periskoperne beskydes.

   ad d. Saafremt Forholdene muliggør det at standse Kampen ved at løbe ind imellem de kæmpende Parter, skal Indskriden finde Sted. Formen for Protest maa rette sig efter de foreliggende Forhold.

   ad e. Forsøget skal imødegaas med Protest, idet der gøres opmærksom paa, at vedkommende befinder sig paa dansk Søterritorium. Saafremt Protesten og derefter given høflig, men bestemt, Advarsel uomtvistelig ikke respekteres trods Henvisning til, at man har Ordre til at forhindre eventuelle Forsøg paa Visitation eller Anholdelse, skal disse forhindres ved Magt.

   Pkt. 4. Forfølgelse udenfor Søterritoriet i Anledning af en paa dette stedfunden Neutralitetskrænkelse maa ikke finde Sted, og Repressalier ved eventuel senere Tilbagekomst til Søterritoriet er udelukkede, medmindre særlig Ordre foreligger.


Der blev desuden givet særlige regler for flyvemaskiners passage, landing på dansk område i nødstilfælde og meget mere.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danmarks Flaade, af kaptajnløjtnant K. Dahl og H. Hjorth-Nielsen, udgivet af Selskabet til udgivelse af Kulturskrifter, København, 1934

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 30. januar 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger