Danish version:
   

 

 You are here: 4Who does What?4Naval Bibliography

 

 Campaigns & Battles

 Navy News

 Photo Albums

 Historical Time Lines

 The Flag

 The Ships

 Naval Aviation

 Weapons & Systems

 Wardroom

 Naval Memorials

 Navy Life & Humour

 Who does What?

4Researchers

4New Books

4Naval Bibliography

Edited and
Designed by:

Johnny E. Balsved

 

 

Naval Bibliography

Here you will find a complete listing
of the sources and information
used to produce this website.

Choose a category here:

 | Click here to to go to the archives listings  Archives | Click here to go to the books listings  Books | Click here to go to the World Wide Web listings  WWW | Click here to go to the newspaper listings  Newspapers |

- Archives - (sorted by archives)

Archive:

Title/Subject etc.:

Bundesarchiv

Kriegstagebuch der G132, Deutsche Militärchiv

Rigsarkivet, Copenhagen

O. J. M. Kofoed-Hansen, søofficer (1854-1918) optegnelser 1914-1917, 4. afd. privatarkiver, nr. 5792. 

Archives of the Royal Navy Submarine Museum

Report by Lt.Cdr. Layton to Vice Admiral W. F. Oliver, Chief of War Staff, Admiralty, (FO 372/660)

|To the Top

- Books - (sorted by the author)

Sprog:

Author:

Title:

 

Beretning afgivet af KOMMISSIONSDOM-STOLEN af 11. oktober 1983 vedrørende Harpoon-missilulykken den 6. september 1982, Copenhagen, 1983

 

Beretning afgivet af KOMMISSIONSDOM-STOLEN af 9. juli 1984 vedrørende Harpoon-missilulykken den 6. september 1982
Copenhagen, 1984

 

Flaadens virksomhed under Verdenskrigen 1914-18, Copenhagen, 1920

Andersen, Helge, dr. med.

Orlogsskibet PRINDS CHRISTIAN FREDERIK, Skibet og dets togter 1807-1808 og dets dramatiske endeligt
Nyboder Boghandel, Copenhagen, 1993 (ISBN 87-98089-36-6)

Askgaard, Finn (editor)

Fregatten JYLLAND
- Fra orlogsværft til museumsdok
Forlaget Devantier, Næstved, 1996 (ISBN 87-985521-3-9)

Barfod, Halfdan

Vor Flaade i Fortid og Nutid, vol. I og II
Nordiske Landes Bogforlag, Fredericia, 1942

Barfod, Jørgen H. P.

Flåden den 29. august 1943
published by Orlogsmuseet, Copenhagen, 1993 (ISBN 87-87720-10-8)

Barfod, Jørgen H. P.

I kamp for flåden - en levnedsskildring af Kommandør Halfdan B. Barfod 1880-1947
Maritim Kontakt nr. XXI, Kontaktudvalget for Dansk Historie- og Samfundsforskning, Copenhagen, 1999 (ISBN 87-87947-04-8).

Barfod, Jørgen H. P.

Marinen i Treårskrigen, Tøjhusmuseets Bog om Treårskrigen 1848-49-50, Copenhagen, 1948

Bjerg, H. Chr. og Erichsen, John

Danske Orlogsskibe 1690-1860
Lademanns Forlag, 1980 (ISBN 87-15-06956-7)

Bjerg, H. Chr.

Rigets Flag på batteriet Sixtus
Søværnets Materielkommando, Copenhagen, 1988.

Bjerg, H. Chr., Koch, Hans Chr. Dahlerup and Nielsen, P. B.

U-både gennem 75 år
- Det danske ubådsvåben 1909-84
Forlaget Forum, 1984

Bjerre, Th., Commander s.g.

Fra flådens arkiver - Dannebrog fra kongebanner til orlogsflag og fane
Våbenhistorisk selskab, Copenhagen, 1958.

Compton-Hall, Richard

Submarines and the war at sea 1914-18
Macmillan, London, 1991.

Dahl, K., Lieutenant Commander (editor) & Hjorth-Nielsen, H.

Danmarks Flaade
published by Selskabet til udgivelse af Kulturskrifter, Copenhagen, 1934

Degenkolv, H., etatsråd

Oplysninger vedrørende den danske
flaades skibe i sidste aarhundrede

Copenhagen, 1906.

Eidem, O. and Lütken, O.

Vor Sømagts Historie
Det Nordiske forlag, Copenhagen,
1905

Feldbæk, Ole

Slaget på Reden
Politikens Forlag A/S, 1985/2001 (ISBN 87-567-4001-8)

Feldthusen, P. A and Jeppesen, Alfred

Fregatten JYLLAND i krig og fred
Gyldendalske Boghandel, Copenhagen, 1944.

Fisher, Lord, Admiral of the Fleet

Records by Admiral of the Fleet Lord Fisher
Hodder and Stoughton, London 1919.

Friedman, Norman

German Warships of World War 1,
The Royal Navy's Official Guide to the Capital Ships, Cruiser, Destroyers, Submarines and Small Craft, 1914-1918
Naval Institute Press, Maryland, USA, 1992 (ISBN 1-55750-303-6)

Garde, H. G.

Den Dansk-norske Sømagts Historie 1700-1814
Forlaget J. H. Schubothes Boghandling, Copenhagen, 1852

Garde, Hans & Bjerg H. Chr.

Torpedobåde gennem 100 år
- Det danske torpedobådsvåben 1879-1979

Marinehistorisk Selskab,
Copenhagen, 1979 (ISBN 87-87720-02-7)

Georg, Anders

Under tre flag - Med Jutlandia til Korea
Samlerens Forlag,
Copenhagen, 1951

Hammerich, Kai, Captain

Af mit livs drama
J. Frimodts forlag,
Copenhagen, 1961

Hammerich, Kai, Captain

Officiel beretning om Jutlandia Ekspeditionen
Copenhagen, 1954

Hendriksen, Knud

Operation Safari 29. august 1943
published by Det Kongelige Garnisonsbibliotek, Copenhagen, 1943 (ISBN 87-984624-0-7)

Herholdt Jensen, Per

Grønlands Kommando i 50 år
Aschehoug Danske Forlag A/S (ISBN 87-11-16258-9)

Hjermind, Jesper and Melgaard, Kristian (red.)

Om Dannebrog jeg ved...
Forlaget Viborg, Viborg 1995.

Honnens de Lichtenberg, G.

Larssen fra 64, Marinehistorisk Selskabs Skrift No. 8. Copenhagen 1964

Juel-Brockdorff, Niels

Spredte Erindringer gennem 80 Aar
Aug. Christensens Bogtrykkeri, Copenhagen 1960

Jungersen, Kay

Danmarks Søkrigshistorie
udarbejdet til brug ved undervisningen på Søværnets skoler, udgivet ved Søofficersskolens foranstaltning, Centraltrykkeriet,
Copenhagen, 1945

Kaarsted, Tage

Flåden under første verdenskrig
- O. Kofoed-Hansens og V. Jøhnkes optegnelser
Jysk Selskab for historie, Universitetsforlaget i Aarhus, 1976 (ISBN 87 504 03 745)

Kaas, Clauson, Løjtnant

Danske Flyvere paa Vingerne
Nordisk Forlag,
Copenhagen, 1943

Kjølsen, Frits Hammer

Da Danmarks Flaade blev sænket
H. Hagerups Forlag, Copenhagen, 1945

Kjølsen, Frits Hammer

Orlogsliv og Lune
Høst & Søns Forlag,
Copenhagen, 1960.

Kjølsen, Frits Hammer

Vort Søværns Hæders- og Mindedage
H. Hagerups Forlag,
Copenhagen, 1942

Larsen, Kay

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu
Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

Liljefalk, Axel and Lütken, Otto

Vor sidste kamp for Sønderjylland
3. oplag, H. Hagerups Forlag,
Copenhagen, no year

Lütken, Otto

Nordsø-eskadren
og kampen ved Helgoland den 9. maj 1864
Gyldendalske Boghandels Forlag, Copenhagen, 1884.

Midtgård, Kristine K. N.

Jutlandia-ekspeditionen, Tilblivelse og virke 1950-53
Dansk Udenrigspolitisk Institut, 2001 (ISBN 87-90681-49-5)

Nielsen, Gunner and Thomsen, Henrik

Vildskud, Bogen om missil-sagen
Forlaget Systime A/S, 1984 (ISBN 87-7351-267-2)

Olsen, Gunnar &
Storgaard, Svenn

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995
Marinehistorisk Selskabs Skrift nr. 28, 
Copenhagen 1998 (ISBN 87-87720-13-2)

Pontoppidan, Axel, kaptajn, kammerherre (red.)

Vort flag
Forlaget Codan,
Copenhagen, 1943.

Pontoppidan, S. E. and Teisen, J.

Danske Søofficerer 1933-1982, Published by Søe-Lieutenant-Selskabet, Copenhagen, 1984.

Petersen, Holger Munchaus

Planmæssig ankomst
- Danske dampskibe indtil 1870
I

Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter nr. 3, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, 1983 (ISBN 87-87453-05-3)

Petersen, Holger Munchaus

Fælles kræfter
- Danske dampskibe indtil 1870
III
Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter nr. 12, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg,  1986. (ISBN 87-87453-25-8)

Ramshart, P.

Efterretning om det bekendte af den danske Flaades Tjeneste, efter Alphabetisk Orden, med adskillige Bilage, fra Aar 1752 og til den Dag, da Engelland voldsom bortførte samme i 1807
Published by Hof- og Universitetsbogtrykker E. U. H. Møller, Copenhagen, 1808

Schou, Rolf

Lougen Orlogsman og Koffardimann
Norsk Sjøfarts-museum, Oslo, 1933.

Steensen, R. Steen

Flåden gennem 450 å
Martins Forlag, 2. udgave, Copenhagen, 1970 (ISBN87-566-0009-7)

Steensen, R. Steen

Flådens skibe 1950
Det Schønbergske Forlag, Copenhagen, 1950

Steensen, R. Steen

Fra TREFOLDIGHEDEN
til fregatten JYLLAND
published by Thomas Schmidt A/S to celebrate the company's 25 years jubilee, i May 1971.

Steensen, R. Steen

De Danske Kongers Skibe
Strubes Forlag, København 1972

Steensen, R. Steen

Vore krydsere
Marinehistorisk Selskab, Strubes forlag, 1971.

Steensen, R. Steen

Vore Panserskibe 1863-1943
Marinehistorisk Selskab,
Copenhagen 1968

Steensen, R. Steen

Vore Torpedobaade gennem 75 Aar
Marinehistorisk Selskab, Copenhagen, 1953.

Stevnsborg, Lars

Fortjenstmedaljen 1792-1839
- For borgerlig fortjeneste mod og tapperhed

Published by Ordenshistorisk Selskab,
Copenhagen, 1989 (ISBN 87-88513-07-6)

Thaarup, Frederik

Fædrenelandsk Nekrolog eller efterretninger om de ved stilling  og virksomhed og ellers bekjendte afdøde i de fem år 1821-1826, Copenhagen, 1835-1844.

Topsøe-Jensen, Th. A.

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, Copenhagen, 1919.

Topsøe-Jensen, Th. A. and
Marquard, Emil

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Vol. I and II, H. Hagerups Forlag, Copenhagen, 1935.

Tuxen, J. C.

Den Danske og Norske Sømagt
P. G. Philipsens forlag,
Copenhagen, 1875

Wilson, Michael

Baltic Assignment
- British Submariners in Russia 1914-1919
Leo Cooper in cooperation with med Secker & Warburg, London, 1985 (ISBN 0-436-57801-8).

Winge, Mogens

Hospitalsskibet Jutlandia
Særtryk fra Dansk Medicin-historisk årbog, 1969

|To the Top

- WWW - (sorted by subject)

Sprog:

Date:

URL og Subject:

15-07-2001

http://209.204.189.49/cgi-bin/foxweb.exe/base/brit
British Military Leaders, 1339-1945

01-01-2001

http://www.svn.dk/maskbh
Rigets Flag (The Sovereign Flag)

|To the Top

-  Newspaper articles - (sorted in chronological order)

Newspaper

Date/Headline

Hjemmeværnet

No. 10/1967 - Vedrørende NIELS JUEL's forsøg på udbrud fra Isefjorden  søndag den 29. august 1943

- Do you miss a major event on this Site,
or do you hold a great story?

Are you able to contribute to the unfolding of the Danish Naval History,
please e-mail me, enclosures are welcome.
Please remember to list your sources.

You can also use the Naval Web Forum on this web-site.

|To the Top

 

-

   

This page was last updated: May 13, 2002

This page was first published: September 16, 2001

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - All rights reserved - Privacy Policy